Budimex.pl
PL    

Aktualności

Uzasadnienie projektu uchwały Nr 168 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku za 2011 r.

Komentarz do wybranych danych finansowych za rok 2011

W roku 2011 Grupa Budimex uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości 5.516,7 mln zł, co stanowi wzrost o blisko 25% w porównaniu do przychodów uzyskanych w analogicznym okresie 2010.

Komentarz do wyników za 3 kwartały 2011 roku

Komentarz prezesa Dariusza Blochera do wyników ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za 3 kwartały 2011 roku

Komentarz do wybranych danych finansowych za I półrocze 2011 roku

Komentarz prezesa Dariusza Blochera do wybranych danych finansowych ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za I półrocze 2011 roku

Komentarz do sprawozdania finansowego Grupy Budimex 1Q2011

W I kwartale br. Grupa Budimex zrealizowała sprzedaż na poziomie blisko 798 mln zł, zatem o 38,2% wyższą od sprzedaży uzyskanej w analogicznym okresie 2010.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimeksu SA

Uzasadnienie do projektów uchwał ZWZ Budimex S.A. zwołanego na dzień 19 maja 2011 r.

Informacja Zarządu o zmianach w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW” - DSP 2010, ze szczególnym uwzględnieniem Zasad z IV działu – Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy, oraz o podjętych przez Zarząd i Radę Nadzorczą Budimex S.A. uchwałach w tym zakresie.

Wybrane dane finansowe za 2010 rok

Komentarz prezesa Dariusza Blochera do wybranych danych finansowych ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za 2010 rok

Komentarz do sprawozdania finansowego Grupy Budimex 3Q2010

W okresie trzech kwartałów br. Budimex wypracował historycznie rekordowe wyniki na wszystkich poziomach skonsolidowanego rachunku zysków. W stosunku do analogicznego okresu 2009 sprzedaż Grupy wzrosła o ponad 29%, zysk z działalności operacyjnej o 81%, zysk brutto o ponad 54%, a zysk netto o blisko 60%.

Uzasadnienie do projektów uchwał ZWZ Budimex S.A. zwołanego na dzień 19 maja 2010 r.

Komentarz prezesa Dariusza Blochera do wyników finansowych Grupy Budimex za I kwartał 2010

W I kwartale 2010 roku Grupa Budimex zrealizowała niższą sprzedaż niż w analogicznym okresie 2009, ale poprawiła swoje wyniki zarówno na poziomie operacyjnym, zysku przed opodatkowaniem, jak i netto.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Budimeksu SA w 2009 r.

Wyniki Grupy Budimex za III kwartał 2009 roku

Komentarz prezesa zarządu Budimeksu SA Dariusza Blochera:

“W trzecim kwartale br. Grupa Budimex wypracowała dobre wyniki mimo, że saldo rezerw na potencjalne straty na kontraktach  wzrosło o 146 736 tysięcy złotych. Istotny wzrost rezerw wynika ze stosowanego przez Budimex od lat bardzo ostrożnego i konserwatywnego podejścia do wyceny spodziewanych na kontraktach marży i uwarunkowany jest podpisaniem kontraktów o długim okresie realizacji i dużej wartości, takich jak A1 Pyrzowice - Piekary Śląskie, czy A2 Stryków - Konotopa odcinek E. Rezerwy te będą rozwiązywane w kwotach adekwatnych do realizowanej na kontraktach sprzedaży.”

Komentarz do wyników finansowych Grupy Budimex za I kwartał 2009 roku

Ze względu na utrzymujące się dłużej przymrozki sprzedaż w pierwszym kwartale br. była nieznacznie niższa od uzyskanej w analogicznym okresie roku 2008.
Jednakże pierwszy kwartał br. można uznać za udany. Grupa wypracowała 3,9% zysku na działalności operacyjnej. Tak dobry wynik zawdzięczamy poprawie marż na kontraktach. Zakładamy, że sprzedaż Grupy w 2009 nie powinna być mniejsza od uzyskanej w roku ubiegłym.

Komentarz do wyników finansowych za 3 kwartały 2008 roku

Opis czynników i zdarzeń mających znaczący wpływ na wyniki finansowe Grupy Budimex wraz z komentarzem do skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Budimex za trzy kwartały 2008 roku