Budimex.pl
PL    

Wyniki Grupy Budimex za III kwartał 2009 roku

Data aktualności: 27 października 2009
Wyniki Grupy Budimex za III kwartał 2009 roku

Opis czynników i zdarzeń mających znaczący wpływ na wyniki finansowe Grupy Budimex za trzy kwartały 2009 roku

 

Sprzedaż usług budowlano-montażowych w Polsce charakteryzuje się sezonowością związaną przede wszystkim z warunkami atmosferycznymi, a najwyższe przychody osiągane są zwykle w trzecim kwartale, podczas gdy najniższe - w kwartale pierwszym.
W okresie 9 miesięcy zakończonym 30 września 2009 roku Grupa Budimex uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości 2 390 817 tysięcy złotych, co stanowi spadek o 2,51% w porównaniu do przychodów uzyskanych w tym samym okresie 2008 roku.
Przychody ze sprzedaży Grupy Budimex w trzecim kwartale 2009 roku wyniosły 913 178 tysięcy złotych i były o 265 329 tysięcy złotych (40,96%) wyższe od wartości uzyskanej w pierwszym kwartale 2009 roku oraz o 83 388 tysięcy złotych (10,05%) wyższe od wartości uzyskanej w drugim kwartale 2009 roku. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego sprzedaż w trzecim kwartale bieżącego roku była niższa o 53 107 tysięcy złotych.
Zysk brutto ze sprzedaży w okresie 9 miesięcy zakończonym 30 września 2009 roku wyniósł 306 194 tysiące złotych, natomiast w roku poprzednim w tym samym okresie osiągnął wartość 220 023 tysiące złotych. Rentowność brutto sprzedaży za trzy kwartały 2009 roku wyniosła zatem 12,81%, a w tym samym okresie poprzedniego roku wskaźnik ten wynosił 8,97%, natomiast rentowność brutto sprzedaży w trzecim kwartale 2009 roku wyniosła 3,46%, podczas gdy w tym samym okresie roku poprzedniego - 13,02%.
Zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości w przypadku, gdy budżetowane koszty realizacji kontraktu budowlanego przekraczają całkowitą wartość przewidywanych przychodów, spółki Grupy
w momencie zidentyfikowania tego faktu tworzą rezerwy na straty, prezentowane w bilansie w pozycji “Kwoty należne odbiorcom z tytułu umów o budowę”. W kolejnych okresach część utworzonej rezerwy jest rozwiązywana proporcjonalnie do stopnia zaawansowania kontraktu przy uwzględnieniu ujemnej całkowitej marży kontraktu. Na dzień 31 grudnia 2008 roku rezerwy na straty na kontraktach wynosiły 51 676 tysięcy złotych. W okresie 9 miesięcy zakończonym 30 września 2009 roku saldo rezerw na straty na kontraktach wzrosło o kwotę 126 980 tysięcy złotych, przy czym w trzecim kwartale - o kwotę 146 736 tysięcy złotych.
W przypadku usług budowlanych, spółki Grupy Budimex są zobowiązane do udzielenia gwarancji na swoje usługi. Na dzień 30 września 2009 roku wartość rezerw na naprawy gwarancyjne wynosiła 97 260 tysięcy złotych. W okresie 9 miesięcy zakończonym 30 września 2009 roku saldo rezerw na naprawy gwarancyjne wzrosło o 12 620 tysięcy złotych, przy czym w trzecim kwartale - o 12 179 tysięcy złotych.
Koszty sprzedaży w okresie 9 miesięcy zakończonym 30 września 2009 roku obniżyły się o 3 822 tysiące złotych w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego, natomiast koszty ogólnego zarządu były o 1 626 tysięcy złotych wyższe niż koszty poniesione w analogicznym okresie 2008 roku.
Wskaźnik udziału łącznie kosztów sprzedaży i kosztów ogólnego zarządu w sprzedaży ogółem wzrósł nieznacznie z 4,45% za okres trzech kwartałów 2008 roku do 4,47% za ten sam okres roku bieżącego.
Pozostałe przychody operacyjne w okresie 9 miesięcy zakończonym 30 września 2009 roku wyniosły 55 776 tysięcy złotych i obejmowały odwrócenie odpisów aktualizujących należności wątpliwe w kwocie 10 888 tysięcy złotych (w tym w trzecim kwartale bieżącego roku w wysokości 2 962 tysiące złotych), a także uzyskane przychody z tytułu odszkodowań i kar umownych w kwocie 17 753 tysiące złotych (w tym w trzecim kwartale bieżącego roku w wysokości 12 790 tysięcy złotych). Ponadto w okresie trzech kwartałów 2009 roku spółki Grupy dokonały zbycia składników rzeczowego majątku trwałego, wartości niematerialnych oraz nieruchomości inwestycyjnych, z którego osiągnęły ogólny zysk w wysokości 10 656 tysięcy złotych. Wartość netto składników rzeczowego majątku trwałego, wartości niematerialnych oraz nieruchomości inwestycyjnych sprzedanych w okresie trzech kwartałów 2009 roku wynosiła 8 999 tysiące złotych. Pozostałe koszty operacyjne w okresie 9 miesięcy zakończonym 30 września 2009 roku wyniosły 110 660  tysięcy złotych (70 786 tysięcy złotych w analogicznym okresie poprzedniego roku), z czego 32 432 tysiące złotych stanowiły koszty z tytułu odpisów aktualizujących wartość należności (w tym w trzecim kwartale bieżącego roku koszty z tego tytułu zostały zmniejszone o kwotę 12 764 tysiące złotych), 31 818 tysięcy złotych z tytułu utworzenia rezerw na kary i odszkodowania (w tym w trzecim kwartale bieżącego roku koszty z tego tytułu zostały zmniejszone o kwotę 7 760 tysięcy złotych), 6 736 tysięcy złotych dotyczyło odpisów z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych oraz nieruchomości inwestycyjnych (w tym 140 tysięcy złotych w trzecim kwartale bieżącego roku) oraz 3 336 tysięcy złotych z tytułu odpisów aktualizujących wartość zapasów (w tym w trzecim kwartale bieżącego roku koszty z tego tytułu zostały zmniejszone o 1 773 tysiące złotych). Wartość odszkodowań i kar umownych, które obciążyły wynik Grupy w omawianym okresie wyniosła 3 679 tysięcy złotych, przy czym w trzecim kwartale bieżącego roku - 1 108 tysięcy złotych.
W okresie 9 miesięcy zakończonym 30 września 2009 roku Grupa odnotowała stratę z tytułu wyceny i realizacji instrumentów pochodnych (zawartych w celu ograniczenia ryzyka kursowego kontraktów budowlanych w walutach obcych) w wysokości 13 936 tysięcy złotych (w tym w  trzecim kwartale bieżącego roku - zysk w wysokości 28 435 tysięcy złotych); natomiast w tym samym okresie roku poprzedniego odnotowała zysk - w wysokości 15 492 tysiące złotych (w tym w trzecim kwartale 2008 roku - stratę w wysokości 11 985 tysięcy złotych).
Grupa w okresie trzech kwartałów 2009 roku odnotowała zysk z działalności operacyjnej w wysokości 130 399 tysięcy złotych, natomiast po trzech kwartałach roku 2008 - w wysokości 86 731 tysięcy złotych. Zysk z działalności operacyjnej  w trzecim kwartale 2009 roku wyniósł 53 794 tysiące złotych, co stanowi 5,89% wartości przychodów ze sprzedaży, natomiast w analogicznym okresie poprzedniego roku stanowił 3,76% wartości przychodów ze sprzedaży.
W okresie 9 miesięcy zakończonym 30 września 2009 roku Grupa osiągnęła zysk z działalności finansowej wynoszący 22 233 tysiące złotych, podczas gdy w tym samym okresie roku poprzedniego - zysk w wysokości 9 361 tysięcy złotych. Przychody finansowe za trzy kwartały 2009 roku stanowiły przede wszystkim odsetki w wysokości 30 688 tysięcy złotych, nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi w wysokości 2 483 tysiące złotych oraz przychody z tytułu dyskonta długoterminowych należności i zobowiązań z tytułu kaucji gwarancyjnych w wysokości 182 tysiące złotych. Koszty finansowe w okresie trzech kwartałów 2009 roku stanowiły między innymi: koszty odsetek w wysokości 5 768 tysięcy złotych oraz zapłacone przez spółki Grupy prowizje bankowe od gwarancji i kredytów w wysokości 7 316 tysięcy złotych.
Okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2009 roku Grupa zamknęła zyskiem brutto w wysokości 153 221 tysięcy złotych, natomiast ten sam okres roku poprzedniego zyskiem brutto w wysokości 97 754  tysiące złotych.
Podatek dochodowy za 9 miesięcy 2009 roku wyniósł 33 824 tysiące złotych, w tym:

 

  • część bieżąca w wysokości 68 911 tysięcy złotych
  • część odroczona w wysokości (35 087) tysięcy złotych.

 

Zysk netto przypisany akcjonariuszom Budimeksu SA za trzy kwartały 2009 roku wyniósł 119 397 tysięcy złotych, podczas gdy zysk netto przypisana akcjonariuszom Budimeksu SA za analogiczny okres roku 2008 wyniosła 72 984  tysięcy złotych.