Budimex.pl
PL    

Komentarz do sprawozdania finansowego za 1. kwartał 2012

Data aktualności: 25 kwietnia 2012
Komentarz do sprawozdania finansowego za 1. kwartał 2012

Wzrost ten Grupa Budimex zawdzięcza segmentowi budowlanemu, a zwłaszcza realizacji dużych kontraktów drogowych. Sprzedaż w tym segmencie działalności wzrosła w porównywalnych okresach aż o ponad 56 %.

W I kwartale br. Grupa wypracowała zysk na poziomie operacyjnym w wysokości ponad 37 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie 2011 roku blisko 58 mln zł. Spadek rentowności wynika ze znacznie mniejszego udziału w przychodach i zyskach Grupy działalności deweloperskiej, którą charakteryzuje wyższa rentowność od rentowności w segmencie budowlanym, jak również ze znacznego wzrostu kosztów realizacji kontraktów drogowych.

W I kwartale 2012 roku Budimex Nieruchomości odnotował 75% spadek sprzedaży w porównaniu z analogicznym okresem 2011. Na koniec marca br. spółka przedsprzedała 98 mieszkań (bez uwzględnienia rezerwacji), podczas gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku 229 lokali.
Niższe poziomy sprzedaży i przedsprzedaży wynikają z wyczerpania zapasu gotowych mieszkań oraz z faktu rozpoczynania nowych projektów, których mieszkania dopiero wchodzą do oferty firmy.
Na koniec pierwszego kwartału br. spółka realizowała 6 projektów deweloperskich o łącznej liczbie 789 dostępnych lokali.
Zgodnie ze stosowanymi przez spółkę zasadami księgowania przedsprzedaż mieszkań znajdzie odzwierciedlenie w wynikach finansowych Budimeksu Nieruchomości dopiero po sfinalizowaniu sprzedaży i podpisaniu aktów notarialnych w przyszłych okresach.

Spadek rentowności działalności budowlanej w pierwszym kwartale br. w porównaniu do rentowności uzyskanej w analogicznym okresie ubiegłego roku wynika ze wzrostu kosztów materiałów budowlanych o 40%, którego skali nie było można przewidzieć w momencie podpisywania kontraktów.

W I kwartale br. podpisaliśmy kontrakty o wartości 500 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie 2011 o wartości 800 mln zł. Portfel zamówień grupy na koniec marca br. wyniósł 8,1 mld zł. Obecnie czekamy jednak na podpisanie kolejnych umów o wartości ponad 220 mln zł (na podstawie przetargów, w których oferty spółek Grupy Budimex uzyskały pierwsze miejsca).

Pozycja gotówkowa Grupy na koniec pierwszego kwartału br. obejmująca własne środki pieniężne i krótkoterminowe papiery wartościowe pomniejszone o zewnętrzne źródła finansowania wyniosła 750 mln zł i była niższa, niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

W najbliższych 2-3 latach możemy spodziewać się znacznie mniejszej liczby przetargów w sektorze publicznym oraz istotnego wzrostu kosztów realizacji kontraktów na malejącym rynku.”


 

Skonsolidowany rachunek zysków i strat: 

 

 

Okres 3 miesięcy
zakończony 31 marca

 

2012 roku

2011 roku

 

(tys. zł.)

(tys. zł.)

 

 

 

Działalność kontynuowana

 

 

 

Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług
oraz towarów i materiałów

     1 083 349

        797 818

Koszty sprzedanych produktów i usług oraz towarów
i materiałów

  (1 005 570)

      (703 458)

 

 

 

Zysk brutto ze sprzedaży

77 779

         94 360

 

 

 

Koszty sprzedaży

        (5 651)

         (5 378)

Koszty ogólnego zarządu

       (43 991)

       (31 623)

Pozostałe przychody operacyjne

            6 206

          20 841

Pozostałe koszty operacyjne

         (3 958)

       (20 290)

Zysk (strata) z pochodnych instrumentów finansowych

            6 840

              (31)

 

 

 

Zysk z działalności operacyjnej

37 225

         57 879

 

 

 

Przychody finansowe

         19 731

          14 519

Koszty finansowe

        (8 578)

       (13 952)

Udział w zyskach / (stratach) netto jednostek podporządkowanych
wycenianych metodą praw własności

               11

            (677)

 

 

 

Zysk brutto

         48 389

        57 769

 

 

 

Podatek dochodowy

(11 325)

       (11 117)

 

 

 

Zysk netto z działalności kontynuowanej

  37 064

  46 652

Zysk netto za okres

37 064

  46 652

 

 

 

z tego przypadający:

 

 

akcjonariuszom Jednostki Dominującej

37 064

  46 652

udziałom niedającym kontroli

-

-

 

 

 

 

Podstawowy i rozwodniony zysk przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej na akcję (w złotych)

           1,45

           1,83

 

 

Wyniki segmentów sprawozdawczych za I kwartał 2012 roku:

 

 

 

dane w tysiącach złotych

Nazwa segmentu

Działalność budowlana

Działalność deweloperska

i zarządzanie nieruchomoś-ciami

Pozostała działalność

Wyłączenia

Skonsolidowane dane

finansowe

Sprzedaż na zewnątrz

992 999

31 699

58 651

-

1 083 349

Sprzedaż między segmentami

51 366

117

-

(51 483)

-

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ogółem

1 044 365

31 816

58 651

(51 483)

1 083 349

Zysk brutto ze sprzedaży

71 582

6 195

6 843

(6 841)

77 779

Koszty sprzedaży

(2 907)

(1 894)

(865)

15

(5 651)

Koszty ogólnego zarządu

(41 392)

(2 081)

(2 457)

1 939

(43 991)

Pozostałe przychody / (koszty) operacyjne netto

2 562

(337)

23

-

2 248

Zysk / (strata) z instrumentów pochodnych

785

-

6 055

-

6 840

Zysk z działalności operacyjnej

30 630

1 883

9 599

(4 887)

37 225

Pozostałe przychody / (koszty) finansowe netto

7 138

1 698

2 317

-

11 153

Udział w zyskach / (stratach) jednostek wycenianych metodą praw własności

-

-

11

-

11

Podatek dochodowy

(8 658)

(710)

(2 887)

930

(11 325)

Zysk netto

29 110

2 871

9 040

(3 957)

37 064

 

 

Wyniki segmentów sprawozdawczych za I kwartał 2011 roku:

 

 

 

dane w tysiącach złotych

Nazwa segmentu

Działalność budowlana

Działalność deweloperska

i zarządzanie nieruchomoś-ciami

Pozostała działalność

Wyłączenia

Skonsolidowane dane

finansowe

Sprzedaż na zewnątrz

630 690

128 883

38 245

-

797 818

Sprzedaż między segmentami

37 985

107

-

(38 092)

-

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ogółem

668 675

128 990

38 245

(38 092)

797 818

Zysk  brutto ze sprzedaży

67 258

23 898

2 628

576

94 360

Koszty sprzedaży

(2 825)

(1 746)

(816)

9

(5 378)

Koszty ogólnego zarządu

(28 957)

(4 173)

(1 776)

3 283

(31 623)

Pozostałe przychody / (koszty) operacyjne netto

856

(185)

(120)

-

551

Zysk / (strata) z instrumentów pochodnych

513

-

(544)

-

(31)

Zysk / (strata) z działalności operacyjnej

36 845

17 794

(628)

3 868

57 879

Pozostałe przychody / (koszty) finansowe netto

17

521

29

-

567

Udział w zyskach / (stratach) jednostek wycenianych metodą praw własności

-

-

(677)

-

(677)

Podatek dochodowy

(6 655)

(3 597)

(130)

(735)

(11 117)

Zysk / (strata) netto

30 207

14 718

(1 406)

3 133

46 652