Budimex.pl
PL    

Komentarz do wyników finansowych Grupy Budimex za I kwartał 2009 roku

Data aktualności: 5 maja 2009
Komentarz do wyników finansowych Grupy Budimex za I kwartał 2009 roku

"Wynik Budimeksu Nieruchomości to efekt zaksięgowania notarialnej sprzedaży mieszkań wybudowanych w ramach zakończonych projektów. Ze względu na obecną sytuację na rynku mieszkaniowym w kolejnych kwartałach oczekujemy spadku sprzedaży w tym segmencie budownictwa”, powiedział Marek Michałowski prezes Zarządu Budimeksu SA.

Sprzedaż usług budowlano-montażowych w Polsce charakteryzuje się sezonowością związaną przede wszystkim z warunkami atmosferycznymi, a najwyższe przychody osiągane są zwykle w trzecim kwartale, podczas gdy najniższe - w kwartale pierwszym.

W okresie trzech miesięcy zakończonym 31 marca 2009 roku Grupa Budimex uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości 647 849 tysięcy złotych, co stanowi spadek o 0,71% w porównaniu do przychodów uzyskanych w tym samym okresie 2008 roku.

W pierwszym kwartale 2009 roku produkcja budowlano-montażowa w Polsce wyrażona w cenach bieżących wzrosła o 0,3% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego (spadek o 1,3% w cenach stałych), natomiast sprzedaż segmentu budowlanego Grupy Budimex na rynku krajowym spadła w porównywalnych okresach o 1,33%.

Zysk brutto ze sprzedaży w pierwszym kwartale 2009 roku wyniósł 132 039 tysięcy złotych, natomiast w roku poprzednim w tym samym okresie osiągnął wartość 37 983 tysiące złotych. Rentowność brutto sprzedaży w pierwszym kwartale 2009 roku wyniosła zatem 20,38%, a w pierwszym kwartale roku poprzedniego wskaźnik ten wynosił 5,82%.

Zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości w przypadku, gdy budżetowane koszty realizacji kontraktu budowlanego przekraczają całkowitą wartość przewidywanych przychodów, spółki Grupy w momencie zidentyfikowania tego faktu tworzą rezerwy na straty, prezentowane w bilansie w pozycji “Kwoty należne odbiorcom z tytułu umów o budowę”. W kolejnych okresach część utworzonej rezerwy jest rozwiązywana proporcjonalnie do stopnia zaawansowania kontraktu przy uwzględnieniu ujemnej całkowitej marży kontraktu. Na dzień 31 grudnia 2008 roku rezerwy na straty na kontraktach wynosiły 51 676 tysięcy złotych. W pierwszym kwartale 2009 roku saldo rezerw na straty na kontraktach spadło o kwotę 25 155 tysięcy złotych.

Koszty sprzedaży w pierwszym kwartale 2009 roku obniżyły się o 658 tysięcy złotych
w porównaniu z pierwszym kwartałem roku poprzedniego, natomiast koszty ogólnego zarządu były o 632 tysiące złotych niższe niż koszty poniesione w analogicznym okresie 2008 roku. Wskaźnik udziału łącznie kosztów sprzedaży i kosztów ogólnego zarządu
w sprzedaży ogółem zmniejszył się z 5,63% w pierwszym kwartale 2008 roku do 5,47% w pierwszym kwartale bieżącego roku.

Pozostałe przychody operacyjne za pierwszy kwartał 2009 roku wyniosły 6 628 tysięcy złotych i obejmowały odwrócenie odpisów aktualizujących należności wątpliwe w kwocie 2 201 tysięcy złotych, a także uzyskane przychody z tytułu odszkodowań i kar umownych w kwocie 3 400 tysięcy złotych.

Pozostałe koszty operacyjne w pierwszym kwartale 2009 roku wyniosły 8 561 tysięcy złotych, z czego 4 768 tysięcy złotych stanowiły koszty z tytułu odpisów aktualizujących wartość należności. Wartość odszkodowań i kar umownych, które obciążyły wynik Grupy w omawianym okresie wyniosła 1 781 tysięcy złotych.

W okresie pierwszego kwartału 2009 roku Grupa odnotowała stratę z tytułu wyceny
i realizacji instrumentów pochodnych (zawartych w celu ograniczenia ryzyka kursowego kontraktów budowlanych w walutach obcych) w wysokości 69 273 tysiące złotych, natomiast w tym samym okresie roku poprzedniego odnotowała zysk - w wysokości 7 979 tysięcy złotych.

Grupa w pierwszym kwartale 2009 roku odnotowała zysk z działalności operacyjnej w wysokości 25 419 tysięcy złotych, natomiast w pierwszym kwartale roku 2008 - w wysokości 12 432 tysięcy złotych. Zysk z działalności operacyjnej
w pierwszym kwartale 2009 roku stanowił 3,92% wartości przychodów ze sprzedaży, natomiast w analogicznym okresie poprzedniego roku stanowił 1,91% wartości przychodów ze sprzedaży.

W okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2009 roku i 31 marca 2008 roku Grupa osiągnęła zysk z działalności finansowej wynoszący odpowiednio 13 352 tysiące złotych
i 7 082 tysiące złotych. Przychody finansowe w pierwszym kwartale 2009 roku stanowiły przede wszystkim odsetki w wysokości 7 836 tysięcy złotych oraz nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi w wysokości 9 343 tysięcy złotych. Koszty finansowe
w pierwszym kwartale 2009 roku stanowiły między innymi: koszty odsetek w wysokości 1 481 tysięcy złotych, zapłacone przez spółki Grupy prowizje bankowe od gwarancji
i kredytów w wysokości 2 175 tysięcy złotych oraz koszty z tytułu dyskonta długoterminowych należności i zobowiązań z tytułu kaucji gwarancyjnych w wysokości 192 tysiące złotych.

Pierwszy kwartał 2009 roku Grupa zamknęła zyskiem brutto w wysokości 38 228 tysięcy złotych, natomiast ten sam okres roku poprzedniego zyskiem brutto w wysokości 20 260 tysięcy złotych.


Zysk netto przypisany akcjonariuszom Budimeksu SA za pierwszy kwartał 2009 roku wyniósł 29 756 tysięcy złotych, podczas gdy zysk netto przypisany akcjonariuszom Budimeksu SA za analogiczny okres roku 2008 wyniósł 16 074 tysiące złotych.