Budimex.pl
PL    

Informacja Zarządu o zmianach w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW”

Data aktualności: 19 kwietnia 2011

 

 

Rada Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą z dnia 19 maja 2010 r. dokonała zmian w Zasadach Ładu Korporacyjnego.
Przegląd najistotniejszych zmian:

 

  1. Strona internetowa powinna być prowadzona w zakresie i sposobie prezentacji wzorowanym na modelowym serwisie relacji inwestorskich, dostępnym pod adresem: http://naszmodel.gpw.pl/,
  2. Spółka powinna posiadać politykę wynagrodzeń oraz zasady jej ustalania, określającą formę, strukturę i poziom wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających; w zakresie polityki należy stosować zalecenie Komisji Europejskiej  z 14 grudnia 2004 r. w sprawie wspierania odpowiedniego systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na giełdzie (2004/913/WE), uzupełnione o zalecenie Komisji Europejskiej z 30 kwietnia 2009 r. (2009/385/WE),
  3. zrównoważony udział kobiet i mężczyzn w wykonywaniu funkcji zarządu i nadzoru,
  4. na stronie internetowej należy umieścić informację o treści obowiązującej w Spółce reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych lub informację o braku takiej reguły,
  5. Spółka zobowiązana jest zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej polegającego na transmisji obrad w czasie rzeczywistym, dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym w zakresie umożliwiającym  wypowiadanie się przez akcjonariuszy przebywających w innym miejscu niż miejsce obrad, wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w trakcie walnego zgromadzenia.

 

Nowe regulacje wchodzą w życie z dniem 01 lipca 2010 r., z zastrzeżeniem, iż regulacja dotycząca „elektronicznego” walnego zgromadzenia zacznie obowiązywać najpóźniej od dnia 01 stycznia 2012 r.

Szczegółowe zmiany w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW” wprowadzone Uchwałą Rady Giełdy Nr 17/1249/2010 z dnia 19 maja 2010 roku w stosunku do poprzedniej wersji Dobrych Praktyk z 2007 roku zawarte są w załączniku do niniejszej informacji.

Zarząd podjął następujące decyzje w sprawie przestrzegania Dobrych Praktyk w Spółce Budimex S.A.:


? Uchwała Nr 15 Zarządu Budimex S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku
w sprawie przyjęcia do stosowania przez Zarząd Budimex S.A. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” zmienionych Uchwałą Nr 17/1249/2010 z dnia 19 maja 2010 roku,
? Decyzja z dnia 8 marca 2011 roku /Protokół Nr 4 pkt 3 z posiedzenia Zarządu Budimex S.A./, zgodnie z którą Spółka zacznie stosować w pełni Zasadę 10 z chwilą pozbycia się wątpliwości co do funkcjonowania w praktyce nowych regulacji dotyczących dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad oraz wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Wątpliwości wynikają z braku doświadczeń uczestników procesu (Akcjonariuszy, Spółki, podmiotów obsługujących) i obawy przeprowadzenia Zgromadzenia nie zgodnie z obowiązującym prawem.

Rada Nadzorcza Budimex S.A. podjęła następujące decyzje w sprawie stosowania i nadzorowania przestrzegania Dobrych Praktyk w Spółce Budimex S.A.:
? Uchwała Nr 176 Rady Nadzorczej Budimex S.A. z dnia 30 września 2010 roku w sprawie przyjęcia do stosowania przez Radę Nadzorczą Budimex S.A. i nadzorowania przestrzegania w Spółce, „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, ze zmianami uchwalonymi przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Uchwałą Nr 17/1249/2010 z dnia 19 maja 2010 roku,
? Uchwała Nr 180 Rady Nadzorczej Budimex S.A. z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie zmiany zakresu stosowania i nadzorowania przestrzegania w Spółce „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” ustalonego Uchwałą Nr 176 Rady Nadzorczej Budimex S.A. z dnia 30.09.2010 roku.

Rada Nadzorcza, na wniosek Zarządu, Uchwałą nr 182 z dnia 23 marca 2011 roku wniosła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały o nr 165 w proponowanej treści, która przewiduje czasowe wyłączenie ze stosowania pkt 2 i 3 Zasady 10 z działu IV – Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy, o brzmieniu:

 

„10. Spółka   powinna   zapewnić   akcjonariuszom   możliwość   udziału 
w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na:
2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając, w miejscu innym niż miejsce obrad,
3) wykonywaniu osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku    walnego zgromadzenia”.
Punkt 1 zasady 10 z działu IV – Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy stosowany jest przez Budimex S.A. od kilku lat i nie przewiduje się w tym zakresie jakichkolwiek zmian.

 

Zmiany w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW”