Budimex.pl
PL    

Komentarz do wyników za 3 kwartały 2011 roku

Data aktualności: 26 października 2011
Komentarz do wyników za 3 kwartały 2011 roku

W okresie 9 miesięcy zakończonym 30 września br. Grupa Budimex uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości 3.822,6 mln zł, co stanowi wzrost o 21% w porównaniu do przychodów uzyskanych w analogicznym okresie 2010.

Wzrost ten jest wynikiem znacznego zwiększenia (o blisko 36%) sprzedaży w segmencie budowlanym Grupy Budimex, który skompensował spadek sprzedaży (o 54%) w segmencie deweloperskim wynikający ze sprzedaży znaczącej części zapasów gotowych mieszkań Budimeksu Nieruchomości już w roku ubiegłym. Spółka ta księguje przychody ze sprzedaży dopiero w momencie podpisania notarialnego aktu sprzedaży.

Po trzech kwartałach br. Budimex wypracował skonsolidowany zysk netto na poziomie zbliżonym do uzyskanego w analogicznym okresie 2010 roku pomimo znacznie mniejszego zysku wypracowanego w tym okresie przez segment deweloperski.

Marża na poziomie netto działalności budowlanej po trzech kwartałach br. wzrosła do poziomu 4,85% wobec 4,64% z okresu trzech kwartałów 2010. Natomiast segment deweloperski, ze względu na kontynuację polityki wyprzedaży zapasów gotowych mieszkań, odnotował spadek rentowności netto z poziomu 12,2 % po trzech kwartałach 2010 r. do 11,6% po trzech kwartałach br.

W okresie trzech kwartałów 2011 roku Budimex Nieruchomości przedsprzedał 550 mieszkań (bez uwzględnienia rezerwacji), co klasyfikuje spółkę w gronie największych firm deweloperskich budownictwa mieszkaniowego w Polsce. Budimex Nieruchomości realizuje obecnie 7 projektów w Warszawie, Krakowie i Poznaniu o łącznej liczbie 1460 mieszkań, których sprzedaż znajdzie odzwierciedlanie w wynikach finansowych w następnych latach.

W trzech kwartałach br. wartość kontraktów budowlanych podpisanych przez Budimex wyniosła ponad 4,2 mld zł, co biorąc pod uwagę znaczący w tym okresie spadek liczby oraz wartości ogłoszonych kontraktów infrastrukturalnych w stosunku do roku poprzedniego, należy uznać za duże osiągnięcie.

Pozycja gotówkowa netto Grupy Budimex na dzień 30 września 2011 roku wyniosła 889 mln zł w stosunku do 644,8 mln zł na dzień 30 czerwca br. i 815 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Portfel zamówień Grupy Budimex na koniec września 2011 roku wyniósł blisko 7,7 mld złotych.


Wyniki segmentów sprawozdawczych za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2011 roku przedstawiają się następująco:

 

 

 

dane w tysiącach złotych

Nazwa segmentu

Działalność budowlana

Działalność deweloperska

i zarządzanie nieruchomoś-ciami

Pozostała działalność

Wyłączenia

Skonsolidowane dane

finansowe

Sprzedaż na zewnątrz

3 439 663

207 200

175 811

-

3 822 674

Sprzedaż między segmentami

136 786

318

-

(137 104)

-

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ogółem

3 576 449

207 518

175 811

(137 104)

3 822 674

Zysk brutto ze sprzedaży

274 898

36 819

15 605

(4 721)

322 601

Koszty sprzedaży

(8 492)

(6 043)

(2 447)

28

(16 954)

Koszty ogólnego zarządu

(95 698)

(9 001)

(6 790)

8 073

(103 416)

Pozostałe przychody / (koszty) operacyjne netto

41 944

4 531

(329)

-

46 146

Strata z instrumentów pochodnych

(2 949)

-

(8 467)

-

(11 416)

Zysk/ (strata) z działalności operacyjnej

209 703

26 306

(2 428)

3 380

236 961

Pozostałe przychody / (koszty) finansowe netto

4 219

3 161

(1 505)

-

5 875

Udział w zyskach / (stratach) jednostek wycenianych metodą praw własności

-

-

(2 170)

-

(2 170)

Podatek dochodowy

(40 513)

(5 363)

(258)

(641)

(46 775)

Zysk / (strata) netto

173 409

24 104

(6 361)

2 739

193 891


 

W okresie 9 miesięcy zakończonym 30 września 2010 roku poszczególne segmenty uzyskały następujące wyniki:

 

 

dane w tysiącach złotych

Nazwa segmentu

Działalność budowlana

Działalność deweloperska

i zarządzanie nieruchomoś-ciami

Pozostała działalność

Wyłączenia

Skonsolidowane dane

finansowe

Sprzedaż na zewnątrz

2 615 990

451 510

94 750

(1 541)

3 160 709

Sprzedaż między segmentami

18 123

334

-

(18 457)

-

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ogółem

2 634 113

451 844

94 750

(19 998)

3 160 709

Zysk brutto ze sprzedaży

251 729

83 240

6 663

25 824

367 456

Koszty sprzedaży

(7 964)

(5 975)

(2 755)

19

(16 675)

Koszty ogólnego zarządu

(76 666)

(13 233)

(4 687)

10 755

(83 831)

Pozostałe przychody / (koszty) operacyjne netto

(26 741)

11 458

489

1 206

(13 588)

Zysk z instrumentów pochodnych

2 257

-

3 758

-

6 015

Zysk z działalności operacyjnej

142 615

75 490

3 468

37 804

259 377

Pozostałe przychody / (koszty) finansowe netto

6 917

(7 136)

(268)

(3)

(490)

Udział w zyskach / (stratach) jednostek wycenianych metodą praw własności

-

-

(3 006)

-

(3 006)

Podatek dochodowy

(27 352)

(13 121)

(968)

(7 126)

(48 567)

Zysk / (strata) netto

122 180

55 233

(774)

30 675

207 314