Budimex.pl
PL    

Komentarz do wybranych danych finansowych za rok 2011

Data aktualności: 22 lutego 2012
Komentarz do wybranych danych finansowych za rok 2011

Wzrost ten jest wynikiem zwiększenia sprzedaży (o 36%) w segmencie budowlanym Grupy Budimex, który skompensował spadek sprzedaży (o blisko 50%) w segmencie deweloperskim, wynikający z istotnego zmniejszenia w 2010 roku zapasu gotowych mieszkań Budimeksu Nieruchomości. Spółka ta księguje przychody ze sprzedaży dopiero w momencie podpisania notarialnego aktu sprzedaży.
W roku 2011 Budimex Nieruchomości sprzedał notarialnie blisko 390 lokali, podczas gdy w roku 2010 blisko 950. Jednak ponad 680 netto przedsprzedanych w tym okresie mieszkań (bez uwzględnienia rezerwacji) oraz 6 realizowanych na koniec 2011 roku projektów w Warszawie, Krakowie i Poznaniu o łącznej liczbie 1400 lokali, których sprzedaż znajdzie odzwierciedlenie w wynikach finansowych następnych lat, plasuje spółkę w gronie największych firm deweloperskich budownictwa mieszkaniowego w Polsce.

Pomimo znacznego nasilenia walki konkurencyjnej na gwałtownie malejącym rynku (wartość przetargów drogowych ogłaszanych w 2011 w stosunku do 2010 zmalała o ponad połowę) oraz ogromnej presji kosztowej wynikającej głównie z drożejącego transportu i materiałów, na wszystkich poziomach skonsolidowanego rachunku zysków i strat Budimex wypracował zyski zbliżone wartościowo do uzyskanych w rekordowym roku 2010.

Wyniki zakupionego w listopadzie 2011 roku Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury nie miały istotnego wpływu na skonsolidowane wyniki Grupy Budimex.

Wartość kontraktów budowlanych podpisanych przez Budimex SA w roku 2011 wyniosła 5,3 mld zł, co biorąc pod uwagę znaczący w tym okresie spadek liczby oraz wartości ogłoszonych kontraktów infrastrukturalnych w stosunku do roku poprzedniego, można uznać za duże osiągnięcie.
Marża na poziomie netto działalności budowlanej w roku 2011 zmniejszyła się do poziomu 4,52% wobec 4,83% w roku 2010, natomiast segment deweloperski odnotował wzrost rentowności netto z poziomu 10,00% w roku 2010 do 10,69% w roku 2011.

Wartość portfela zamówień Grupy na koniec 2011 przekroczyła o ponad 1,5 mld zł wartość z końca 2010 roku osiągając poziom 8,5 mld zł (w tym portfel zamówień PNI 1,3 mld zł).

Pozycja gotówkowa netto Grupy Budimex, obejmująca własne środki pieniężne i krótkoterminowe papiery wartościowe pomniejszone o zewnętrzne źródła finansowania, na koniec 2011 roku zmalała o blisko 10% do 1 576 mln zł z imponującego poziomu 1 745 mln zł na koniec 2010, ale należy pamiętać, że w roku 2011 Budimex sfinansował z własnych środków zakup PNI za 225 mln zł oraz wypłacił dywidendę 9,08 zł/ na akcję.

Obecna, dobra kondycja finansowa spółki umożliwia nam kontynuację realizowanej od kilku lat polityki systematycznego dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami, dlatego będziemy rekomendowali wypłatę dywidendy za rok 2011.

 

Wybrane dane finansowe ze sprawozdania skonsolidowanego Grupy Budimex przygotowanego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) za 2011 rok oraz porównywalne dane za 2010 rok.

 

Wyniki segmentów sprawozdawczych za 2011 rok (w tysiącach złotych):

 

 

Segment budowlany

Segment deweloperski

Pozostała działalność

Wyłączenia

Dane skonsolidowane

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

5 192 976

248 222

261 137

(185 660)

5 516 675

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży

401 419

42 245

25 717

(7 847)

461 534

Zysk (strata) z działalności operacyjnej

284 115

28 486

3 673

3 162

319 436

Zysk (strata) netto

234 854

26 532

(3 072)

2 560

260 874

 

Wyniki segmentów sprawozdawczych za 2010 rok (w tysiącach złotych):

 

 

Segment budowlany

Segment deweloperski

Pozostała działalność

Wyłączenia

Dane skonsolidowane

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

3 814 129

496 167

159 962

(39 989)

4 430 269

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży

357 504

90 310

12 479

23 974

484 267

Zysk (strata) z działalności operacyjnej

215 732

70 421

7 294

37 919

331 366

Zysk (strata) netto

184 090

49 595

1 981

31 743

267 409