Budimex.pl
PL    

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Budimeksie SA oraz liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu ZWZ

Data aktualności: 30 marca 2012

Ogólna liczba akcji w Budimex S.A.:
25.530.098 akcji
(słownie: dwadzieścia pięć milionów pięćset trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt osiem)

 

Liczba głosów z ww. akcji:
25.530.098 głosów
(słownie: dwadzieścia pięć milionów pięćset trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt osiem)