Budimex.pl
PL    

Komentarz do sprawozdania finansowego Grupy Budimex 1Q2011

Data aktualności: 27 kwietnia 2011
Komentarz do sprawozdania finansowego Grupy Budimex 1Q2011

Warto podkreślić, że sprzedaż segmentu budowlanego Grupy Budimex wzrosła w porównywalnych okresach aż o 83 %. Wzrost ten w głównej mierze zawdzięczamy dużym kontraktom drogowym, których realizacja rozpoczęła się w drugiej połowie ubiegłego roku.

W I kwartale br. Grupa wypracowała zysk na poziomie operacyjnym w wysokości 57,9 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie 2010 roku 67, 6 mln zł. Spadek rentowności wynika z mniejszego udziału w przychodach i zyskach Grupy Budimex działalności deweloperskiej, którą charakteryzuje wyższa rentowność.

W I kwartale 2011 roku Budimex Nieruchomości odnotował 35% spadek sprzedaży w porównaniu z analogicznym okresem 2010. Na koniec marca br. spółce udało się przedsprzedać 42% ogólnej liczby mieszkań w nowych projektach deweloperskich. Jednak przedsprzedaż w I kwartale br. 300 mieszkań znajdzie odzwierciedlenie w wynikach finansowych Budimeksu Nieruchomości dopiero po sfinalizowaniu sprzedaży i podpisaniu aktów notarialnych w latach następnych.

Pragnę zwrócić uwagę na wzrost rentowności działalności budowlanej na poziomie operacyjnym do 5,5% z 4% w analogicznym okresie ubiegłego roku, a także na spadek udziału kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu w sprzedaży ogółem do 4,64% z 5,65% w pierwszym kwartale 2010 roku.

W I kwartale br. podpisaliśmy kontrakty o wartości 800 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie 2010 o wartości 1,4 mld zł. Portfel zamówień grupy na koniec marca br. wyniósł 7,1 mld zł. Obecnie czekamy jednak na podpisanie kolejnych umów o wartości 1,3 mld zł.
Wartym podkreślenia jest fakt, iż pomimo znacznie mniejszej liczby ogłoszonych przetargów w budownictwie drogowym w I kwartale br. zdołaliśmy utrzymać kontraktację w tym segmencie na analogicznym poziomie jak w I kwartale 2010.

Pozycja gotówkowa Grupy obejmująca własne środki pieniężne i krótkoterminowe papiery wartościowe pomniejszone o zewnętrzne źródła finansowania spadła w I kwartale br. o 700 mln zł, ale jest to spadek proporcjonalnie analogiczny do odnotowanego w I kwartale 2010.

Mam nadzieję, że w całym 2011 roku Grupa Budimex zwiększy swoją sprzedaż dwucyfrowo w ujęciu procentowym. Chciałbym, by pomimo presji kosztów realizacji kontraktów Grupa wypracowała zysk netto na poziomie przynajmniej zbliżonym do ubiegłorocznego.”