Budimex.pl
PL    

Komentarz do wyników finansowych za 3 kwartały 2008 roku

Data aktualności: 30 października 2008
Komentarz do wyników finansowych za 3 kwartały 2008 roku

W okresie 9 miesięcy zakończonym 30 września 2008 roku Grupa Budimex uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości 2 454 213 tysięcy złotych, co stanowi wzrost o 5,68% w porównaniu do przychodów uzyskanych w tym samym okresie 2007 roku. Przychody ze sprzedaży Grupy Budimex w trzecim kwartale 2008 roku wyniosły 964 884 tysiące złotych i były o 311 719 tysięcy złotych (47,72%) wyższe od wartości uzyskanej w pierwszym kwartale 2008 roku oraz o 128 720 tysięcy złotych (15,39%) wyższe od wartości uzyskanej w drugim kwartale 2008 roku. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego sprzedaż w trzecim kwartale bieżącego roku była wyższa o 76 495 tysięcy złotych.

W okresie trzech kwartałów 2008 roku produkcja budowlano-montażowa w Polsce wyrażona w cenach bieżących wzrosła o 21,7% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego (wzrost o 15,5% w cenach stałych), natomiast sprzedaż segmentu budowlanego Grupy Budimex na rynku krajowym wzrosła w porównywalnych okresach o 16,63%.

Zysk brutto ze sprzedaży w okresie 9 miesięcy zakończonym 30 września 2008 roku wyniósł 220 108 tysięcy złotych, natomiast w roku poprzednim w tym samym okresie osiągnął wartość 125 479 tysięcy złotych. Rentowność brutto sprzedaży za trzy kwartały 2008 roku wyniosła zatem 8,97%, a w tym samym okresie poprzedniego roku wskaźnik ten wynosił 5,41%, natomiast rentowność brutto sprzedaży w trzecim kwartale 2008 roku wyniosła 12,84%, podczas gdy w tym samym okresie roku poprzedniego – 8,44%.

Zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości w przypadku, gdy budżetowane koszty realizacji kontraktu budowlanego przekraczają całkowitą wartość przewidywanych przychodów, spółki Grupy w momencie zidentyfikowania tego faktu tworzą rezerwy na straty, prezentowane w bilansie w pozycji „Kwoty należne odbiorcom z tytułu umów o budowę”. W kolejnych okresach część utworzonej rezerwy jest rozwiązywana proporcjonalnie do stopnia zaawansowania kontraktu przy uwzględnieniu ujemnej całkowitej marży kontraktu. Na dzień 31 grudnia 2007 roku rezerwy na straty na kontraktach wynosiły 42 440 tysięcy złotych. W okresie 9 miesięcy zakończonym 30 września 2008 roku saldo rezerw na straty na kontraktach wzrosło o kwotę 14 007 tysięcy złotych, przy czym w trzecim kwartale – o kwotę 9 682 tysięcy złotych.

Koszty sprzedaży w okresie 9 miesięcy zakończonym 30 września 2008 roku obniżyły się o 1 281 tysięcy złotych w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego, natomiast koszty ogólnego zarządu były o 7 886 tysięcy złotych wyższe niż koszty poniesione w analogicznym okresie 2007 roku. Wskaźnik udziału łącznie kosztów sprzedaży i kosztów ogólnego zarządu w sprzedaży ogółem wzrósł z 4,42% za okres trzech kwartałów 2007 roku do 4,45% za ten sam okres roku bieżącego.

Pozostałe przychody operacyjne w okresie 9 miesięcy zakończonym 30 września 2008 roku wyniosły 31 173 tysiące złotych i obejmowały odwrócenie odpisów aktualizujących należności wątpliwe w kwocie 13 391 tysięcy złotych (w tym w trzecim kwartale 2008 roku w wysokości 2 151 tysięcy złotych). Ponadto w okresie trzech kwartałów 2008 roku spółki Grupy dokonały zbycia składników rzeczowego majątku trwałego oraz nieruchomości inwestycyjnych, z którego osiągnęły ogólny zysk w wysokości 2 709 tysięcy złotych. Wartość netto składników rzeczowego majątku trwałego oraz nieruchomości inwestycyjnych sprzedanych w okresie trzech kwartałów 2008 roku wynosiła 8 248 tysięcy złotych. W trzecim kwartale 2008 roku Grupa Budimex uzyskała przychody z tytułu odszkodowań i kar umownych w wysokości 714 tysięcy złotych.

Pozostałe koszty operacyjne w okresie 9 miesięcy zakończonym 30 września 2008 roku wyniosły 70 786 tysięcy złotych, z czego 20 435 tysięcy złotych stanowiły koszty z tytułu odpisów aktualizujących wartość należności (w tym w trzecim kwartale bieżącego roku utworzone zostały odpisy aktualizujące wartość należności w wysokości 2 228 tysięcy złotych). Wartość odszkodowań i kar umownych, które obciążyły wynik Grupy w okresie 9 miesięcy zakończonym 30 września 2008 roku wyniosła 35 969 tysięcy złotych.

W trzecim kwartale Grupa rozpoznała z tego tytułu 33 083 tysiące złotych kosztów. W okresie trzech kwartałów 2008 roku spółki Grupy utworzyły rezerwy na zobowiązania z tytułu toczących się postępowań sądowych w wysokości 11 653 tysięcy złotych, z czego 413 tysięcy złotych przypada na trzeci kwartał.

 

W okresie 9 miesięcy zakończonym 30 września 2008 roku Grupa odnotowała zysk z tytułu wyceny i realizacji instrumentów pochodnych (zawartych w celu ograniczenia ryzyka kursowego kontraktów budowlanych w walutach obcych) w wysokości 15 492 tysięcy złotych; natomiast w trzecim kwartale 2008 roku – stratę w wysokości 11 985 tysięcy złotych.

Grupa w okresie trzech kwartałów 2008 roku odnotowała zysk z działalności operacyjnej w wysokości 86 816 tysięcy złotych, natomiast po trzech kwartałach roku 2007 - w wysokości 11 725 tysięcy złotych. Zysk z działalności operacyjnej  w trzecim kwartale 2008 roku wyniósł 34 391 tysięcy złotych, co stanowi 3,56% wartości przychodów ze sprzedaży.
 
W okresie 9 miesięcy zakończonym 30 września 2008 roku Grupa osiągnęła zysk z działalności finansowej wynoszący 9 361 tysięcy złotych, podczas gdy w tym samym okresie roku poprzedniego – stratę w wysokości 7 003 tysięcy złotych. Przychody finansowe za trzy kwartały 2008 roku stanowiły przede wszystkim odsetki w wysokości 26 374 tysięcy złotych. Koszty finansowe w okresie trzech kwartałów 2008 roku stanowiły między innymi: koszty odsetek w wysokości 10 641 tysięcy złotych, zapłacone przez spółki Grupy prowizje bankowe od gwarancji i kredytów w wysokości 4 294 tysięcy złotych, nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi w wysokości 2 336 tysięcy złotych oraz koszty z tytułu dyskonta długoterminowych należności i zobowiązań z tytułu kaucji gwarancyjnych w wysokości 1 962 tysięcy złotych.

Okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2008 roku Grupa zamknęła zyskiem brutto w wysokości 97 839 tysięcy złotych, natomiast ten sam okres roku poprzedniego zyskiem brutto w wysokości 5 322  tysięcy złotych.

Zysk netto przypisany akcjonariuszom Budimeksu SA za trzy kwartały 2008 roku wyniósł 73 092 tysiące złotych, podczas gdy strata netto przypisana akcjonariuszom Budimeksu SA za analogiczny okres roku 2007 wyniosła 2 840  tysięcy złotych.

W okresie 9 miesięcy zakończonym 30 września 2008 roku Grupa nabyła składniki rzeczowego majątku trwałego, wartości niematerialne oraz nieruchomości inwestycyjne o łącznej wartości 24 621 tysięcy złotych (w trzecim kwartale 2008 roku – 9 120 tysięcy złotych), w tym urządzenia techniczne i maszyny o wartości 20 288 tysięcy złotych (w trzecim kwartale – 7 043 tysięcy złotych).