Budimex.pl
PL    

Aktualności

Uzasadnienie projektu uchwały Nr 174 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych

SPRAWOZDANIE
Rady Nadzorczej Budimex S.A.

Komentarz do wyników za 2012 rok

Komentarz prezesa Zarządu Dariusza Blochera do wybranych danych finansowych ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za rok 2012

29 października 2012 Komentarz do wyników za 3.Q 2012
Komentarz do wyników za 3.Q 2012

Komentarz prezesa Zarządu Dariusza Blochera do danych finansowych ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za 3. kwartał 2012

29 października 2012 Komentarz do umowy
Komentarz do umowy

Komentarz prezesa Zarządu Budimeksu SA Dariusza Blochera do umowy na wsparcie udzielane Budimeksowi przez strategicznego inwestora

Komentarz Dariusza Blochera do wybranych danych finansowych za I półrocze 2012 r.

W I półroczu br. Grupa Budimex zrealizowała sprzedaż na poziomie 2.884 mln zł, tj. o 28% wyższą od sprzedaży uzyskanej w analogicznym okresie 2011.

Komentarz do sprawozdania finansowego za 1. kwartał 2012

W I kwartale br. Grupa Budimex zrealizowała sprzedaż na poziomie 1.083 mln zł, zatem o blisko 36% wyższą od sprzedaży uzyskanej w analogicznym okresie 2011.

Uzasadnienie projektu uchwały Nr 168 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku za 2011 r.

Komentarz do wybranych danych finansowych za rok 2011

W roku 2011 Grupa Budimex uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości 5.516,7 mln zł, co stanowi wzrost o blisko 25% w porównaniu do przychodów uzyskanych w analogicznym okresie 2010.

Komentarz do wyników za 3 kwartały 2011 roku

Komentarz prezesa Dariusza Blochera do wyników ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za 3 kwartały 2011 roku

Komentarz do wybranych danych finansowych za I półrocze 2011 roku

Komentarz prezesa Dariusza Blochera do wybranych danych finansowych ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za I półrocze 2011 roku

Komentarz do sprawozdania finansowego Grupy Budimex 1Q2011

W I kwartale br. Grupa Budimex zrealizowała sprzedaż na poziomie blisko 798 mln zł, zatem o 38,2% wyższą od sprzedaży uzyskanej w analogicznym okresie 2010.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimeksu SA

Uzasadnienie do projektów uchwał ZWZ Budimex S.A. zwołanego na dzień 19 maja 2011 r.

Informacja Zarządu o zmianach w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW” - DSP 2010, ze szczególnym uwzględnieniem Zasad z IV działu – Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy, oraz o podjętych przez Zarząd i Radę Nadzorczą Budimex S.A. uchwałach w tym zakresie.

Wybrane dane finansowe za 2010 rok

Komentarz prezesa Dariusza Blochera do wybranych danych finansowych ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za 2010 rok

Komentarz do sprawozdania finansowego Grupy Budimex 3Q2010

W okresie trzech kwartałów br. Budimex wypracował historycznie rekordowe wyniki na wszystkich poziomach skonsolidowanego rachunku zysków. W stosunku do analogicznego okresu 2009 sprzedaż Grupy wzrosła o ponad 29%, zysk z działalności operacyjnej o 81%, zysk brutto o ponad 54%, a zysk netto o blisko 60%.

Uzasadnienie do projektów uchwał ZWZ Budimex S.A. zwołanego na dzień 19 maja 2010 r.