Budimex.pl
PL    

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Budimeksu SA w 2009 r.

Data aktualności: 25 marca 2010

 

 

SPRAWOZDANIE
Rady Nadzorczej Budimex S.A.


­ z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 r. wraz ze sprawozdaniem finansowym, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym, a także wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2009, ­ z oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki (zgodnie z zasadą 1 pkt 1 Działu III zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”), ­ z oceny swojej pracy (zgodnie z zasadą 1 pkt 2 Działu III zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”) dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (ZWZ) Budimex S.A. w dniu 19 maja 2010 roku.

 

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Budimeksu SA w 2009 r.