Budimex.pl
SK    

Budimex S.A. neuznáva bremeno konzorcia Mitsubishi Power Europe Gmbh, Tecnicas Reunidas S.A. a Budimex S.A.

Posledná aktualizácia: 26. mája 2022
Budimex S.A. neuznáva bremeno konzorcia Mitsubishi Power Europe Gmbh, Tecnicas Reunidas S.A. a Budimex S.A.

Dňa 26. mája 2022 spoločnosť PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. vystavila dlžobný úpis vo výške 561 516 981,74 PLN pre konzorcium Mitsubishi Power Europe Gmbh, Tecnicas Reunidas S.A. a Budimex S.A. Podiel spoločnosti Budimex S.A. v konzorciu neprekračuje 24 % hodnoty kontraktu. Spoločnosť Budimex S.A. považuje účtovanie uvedenej pokuty objednávateľom za neoprávnené a dlžobný úpis nebude uznaný v účtovníctve spoločnosti.

 

Konzorcium zrealizovalo investíciu v súlade s požiadavkami objednávateľa, čo potvrdilo prevzatím bloku do prevádzky. Doručený list sa vzťahuje na záručnú dobu. Počas tohto obdobia prevádzky sa vykonávali plánované a neplánované kontroly inštalácie, ktoré boli dohodnuté so objednávateľom. Uvedené nebolo chybou zhotoviteľa.

 

Konzorcium bolo povinné aplikovať individuálne riešenia dohodnuté s verejným obstarávateľom tak, aby spĺňali najvyššie štandardy EÚ súvisiace s ochranou životného prostredia. Okrem toho je potrebné poznamenať, že hodnotenia sa uskutočnili v zložitom období súvisiacom s pandémiou. Tieto ťažkosti boli dočasného charakteru a konzorcium vynaložilo náležitú starostlivosť, aby ich prekonalo.

Je potrebné zdôrazniť, že rozsah prác realizovaných spoločnosťou Budimex S.A. nemal vplyv na dostupnosť bloku, čo namietal objednávateľ. Spoločnosť nezodpovedala za dodávku kľúčových technologických zariadení zodpovedných za výrobu elektrickej energie.

 

Spoločnosť Budimex S.A. ďalej uvádza, že podľa čl. 15r (1) zákona o osobitných riešeniach súvisiacich s prevenciou, prekonávaním a bojom proti COVID-19, iným infekčným chorobám a nimi spôsobeným krízovým situáciám objednávateľ nemôže v období epidémie a do 90 dní odo dňa jej ukončenia odpočítať zmluvnú pokutu z pohľadávok zhotoviteľa alebo uspokojiť svoje nároky v súvislosti s pokutami zo záruk z plnenia zmluvy.