Budimex.pl
SK    

Úrady

Predstavenstvo

Artur Popko
Predseda predstavenstva, generálny riaditeľ Budimex SA

Od roku 2004 je spojený so skupinou Budimex Group (Budimex Dromex), kde bol vedúcim stavby a neskôr kontraktu. V roku 2009 bol povýšený na funkciu regionálneho riaditeľa. Od roku 2011 je riaditeľom Dopravných stavieb. V roku 2014 sa stal riaditeľom Infraštrukturálnej výstavby Budimex SA. Od roku 2019 zastáva post podpredsedu a výkonného riaditeľa Budimexu. Je spoluzakladateľom divízie infraštrukturálnej výstavby Budimex. Podľa investorov je Budimex jedným z najlepších cestných staviteľov v Poľsku. Osemdesiat percent cestných zákaziek Budimex realizuje s predstihom.
Absolvent Stavebnej fakulty a environmentálneho inžinierstva Technickej univerzity v Białystoku so špecializáciou na dopravné stavby. V rokoch 2000 – 2002 pracoval ako stavebný inžinier v Správe ciest a mostov Olecko, potom do roku 2004 riadil realizáciu jedného z najväčších infraštruktúrnych projektov – výstavbu diaľnice A2 v mene NCC Polska.

Anna Karyś Sosińska
Členka predstavenstva spoločnosti Budimex SA, riaditeľka divízie riadenia ľudských zdrojov

Anna Karyś-Sosińska je absolventkou Ekonomickej univerzity v Krakove. Svoje skúsenosti v oblasti ľudských zdrojov začala nadobúdať počas pôsobenia na Technologickom inštitúte v Krakove, kde v rokoch 2000 – 2002 ako konzultantka zodpovedala za procesy executive search vyššieho manažmentu a top manažmentu.  Od roku 2002 je spojená so skupinou Budimex. V rokoch 2002 – 2005 zodpovedala za vzdelávanie a rozvoj zamestnancov. V rokoch 2005 – 2007 bola personálnou koordinátorkou v oblasti veľkých stavieb. V rokoch 2007 – 2015 zodpovedala ako vedúca pre personálne záležitosti v oblasti infraštrukturálnych stavieb. V rokoch 2016 – 2019 plnila funkciu riaditeľky pre personálne záležitosti v oblasti infraštrukturálnych a železničných stavieb. V rokoch 2020 – 2021 plnila funkciu riaditeľky personálnej oblasti v centrále spoločností Budimex a Budimex Nieruchomości. V každej zo zverených oblastí zodpovedala za tvorbu HR procesov a implementáciu personálnej politiky v súlade so stratégiou spoločnosti. V rámci svojej funkcie zodpovedala za podporu manažérov v procesoch organizačných zmien, zvyšovanie ich podnikateľskej efektívnosti, ako aj za budovanie a rozvoj podriadených tímov. Začiatkom roka 2022 nastúpila na pozíciu riaditeľky divízie riadenia ľudských zdrojov v spoločnosti Budimex SA. Spolu s rozvojom skupiny Budimex zodpovedá za budovanie personálnej stratégie a HR procesov vo všetkých spoločnostiach skupiny Budimex na poľskom trhu, ako aj v novovzniknutých spoločnostiach skupiny na zahraničných trhoch.

 

Pani Anna Karyś-Sosińska, v súlade s jej vyhlásením, nevykonáva žiadnu činnosť, ktorá by bola konkurenčná voči činnosti spoločnosti Budimex S.A., nezastáva funkciu spoločníčky v žiadnom konkurenčnom subjekte občianskeho práva, obchodnej spoločnosti, kapitálovej spoločnosti, nie je členkou žiadnej konkurenčnej právnickej osoby, nie je zapísaná do registra insolventných dlžníkov vedeného podľa zákona o štátnom súdnom registri a nevzťahujú sa na ňu obmedzenia ustanovené v zákone z 21. augusta 1997 o obmedzeniach výkonu podnikania osobami vykonávajúcimi verejné funkcie.

Jacek Daniewski
Člen predstavenstva Budimex SA, riaditeľ Právneho a organizačného útvaru

Vyštudoval Varšavskú univerzitu. V roku 1978 bol zapísaný do zoznamu právnych poradcov vo Varšave.

V rokoch 1978-1990 bol zamestnaný v Polimex-Cekop Sp. z o.o. ako obchodný referent, právny referent, a v rokoch 1983-1990 ako právny poradca.

V rokoch 1987-90 bol dočasne delegovaný do práce v Iraku ako zástupca Polimex-Cekop pre obchodné záležitosti.
Od roku 1986 bol súčasne zamestnaný v Budimexe Dromexe ako právny poradca, v období od roku 1996 do dátumu štrukturálnych zmien v kapitálovej skupine Budimex Group bol koordinátorom tímu právnych poradcov v spoločnosti Budimex Dromex.
V decembri 2001 nastúpil na pozíciu právneho poradcu v Budimex SA a v roku 2002 sa stal zástupcom riaditeľa Právneho a organizačného útvaru.
V decembri 2003 bol povýšený na pozíciu riaditeľa tohto útvaru, stal sa tiež členom predstavenstva v Budimex Dromex SA. Od januára 2007 bol riaditeľom Právneho a organizačného útvaru a od marca 2007 je tiež členom predstavenstva Budimexu SA.

Marcin Węgłowski
Člen predstavenstva Budimex SA, riaditeľ Ekonomického a finančného útvaru

Študoval na Fakulte ekonomiky a výroby na Varšavskej ekonomickej škole.
Ešte ako študent – v roku 1991 – začal pracovať na Ministerstve financií. V rokoch 1992-1993 bol zamestnaný v spoločnosti BDO Binder Sp. z o.o. na oddelení auditu.
V rokoch 1993 až 1997 pracoval pre spoločnosť British-American Tobacco Group Poland, pôvodne ako finančný kontrolór, potom ako finančný projektový manažér.
V rokoch 1997-1999 bol finančným riaditeľom a členom predstavenstva v Delphi Automotive Systems Poland.
Od júna 1999 do januára 2001 bol vedúcim financií a podpredsedom predstavenstva akciovej spoločnosti OPTIMUS.
Od januára 2001 je členom predstavenstva a ekonomickým a finančným riaditeľom Budimexu SA.

Cezary Łysenko
Člen predstavenstva Budimex SA,

Cezary Łysenko získal titul inžiniera v odbore stavebníctva v roku 1996 na Technickej univerzite Białystok. Po ukončení štúdia začal pracovať v realizačnej spoločnosti so sídlom v meste Łomża. Vo svojej praxi takmer dva roky pracoval vo Vojvodskom úrade a Magistráte mesta, kde zodpovedal za dopravné inžinierstvo a správu ciest. V roku 1999 sa pripojil k tímu konzultantov dohliadajúcich na realizáciu kontraktov na štátnych a vojvodských cestách. V roku 2002 získal konštrukčnú-stavebné oprávnenia bez obmedzení, čo mu po výkone funkcie inšpektora pre zúčtovania umožnili plniť funkciu inšpektora stavebného dozoru. V spoločnosti Budimex S.A. od začiatku 2006 pracuje na pozícii vedúceho technického oddelenia, na kontrakte výstavbu prístupových ciest k mostu v Płocku, kde po niekoľkých mesiacoch prevzal povinnosti šéfa kontraktu. V roku 2012 bol povolaný na pozíciu regionálneho riaditeľa zodpovedného za biznis v Podlaskom a Lubelskom vojvodstve. V roku 2019 prevzal funkciu riaditeľa severnej pobočky, a približne o rok neskôr prevzal zodpovednosť za celú oblasť infraštruktúrnych stavieb v spoločnosti Budimex S.A. na poľskom trhu a zahraničných trhoch.  V priebehu svojej profesionálnej kariéry absolvoval niekoľko manažérskych programov, pričom získal diplomy a certifikáty renomovaných inštitútov a univerzít, vrátane diplomov: Program Management 2009 na ICAN Institute/Harvard Business Publisher vo Varšave, International Management Development Program 2013 a Leader Ship Program 2016 na Universitas Summa v Madride. V roku 2021 absolvoval prestížny Advanced Management Program na IESE Business School v Barcelone.

 

Pán Cezary Łysenko, v súlade s jeho vyhlásením, nevykonáva žiadnu činnosť, ktorá by bola konkurenčná voči činnosti spoločnosti Budimex S.A., nezastáva funkciu spoločníka v žiadnom konkurenčnom subjekte občianskeho práva, obchodnej spoločnosti, kapitálovej spoločnosti, nie je členom žiadnej konkurenčnej právnickej osoby, nie je zapísaný do registra insolventných dlžníkov vedeného podľa zákona o štátnom súdnom registri a nevzťahujú sa na neho obmedzenia ustanovené v zákone z 21. augusta 1997 o obmedzeniach výkonu podnikania osobami vykonávajúcimi verejné funkcie.

Maciej Olek
Člen predstavenstva Budimex SA,

Maciej Olek je absolventom Stavebnej fakulty Vroclavskej polytechniky. Získal certifikáty z oblasti projektového manažmentu PMI a George Washington University. So stavebníctvom je spätý vyše 20 rokov, podieľal sa na realizácii veľkých stavebných projektov aj mimo Poľska. V rokoch 2001 – 2007 pracoval pre firmu NCC Polska na výstavbe diaľnice A2 a na projekte Citytunnel v Malmö (Švédsko), kde pracoval na pozícii zástupcu manažéra projektu. V rokoch 2008 – 2009 realizoval výstavbu rýchlostnej cesty S3. Od roku 2010 je spojený so spoločnosťou Budimex S.A. Najprv pôsobil ako stavbyvedúci, neskôr ako manažér a riaditeľ kontraktu. Od jesene 2014 zodpovedá za budovanie kompetencií spoločnosti Budimex S.A. v oblasti železníčných stavieb. Najprv na pozícii riaditeľa regiónu, následne riaditeľa pobočky, a od mája 2020 riaditeľa železničných stavieb.

 

Pán Maciej Olek, v súlade s jeho vyhlásením, nevykonáva žiadnu činnosť, ktorá by bola konkurenčná voči činnosti spoločnosti Budimex S.A., nezastáva funkciu spoločníka v žiadnom konkurenčnom subjekte občianskeho práva, obchodnej spoločnosti, kapitálovej spoločnosti, nie je členom žiadnej konkurenčnej právnickej osoby, nie je zapísaný do registra insolventných dlžníkov vedeného podľa zákona o štátnom súdnom registri a nevzťahujú sa na neho obmedzenia ustanovené v zákone z 21. augusta 1997 o obmedzeniach výkonu podnikania osobami vykonávajúcimi verejné funkcie.

Dozorná rada

Marek Michałowski
Predseda dozornej rady

Marek Michałowski je absolventom Fakulty financií a štatistiky Varšavskej školy plánovania a štatistiky (v súčasnosti Varšavská ekonomická škola). Je certifikovaným audítorom.

Profesionálnu kariéru začal v Budimexe v roku 1978. Od roku 1990 bol členom predstavenstva Budimexu SA a riaditeľom oddelenia pre ekonomické a finančné záležitosti. Od apríla do novembra 1998 bol predsedom predstavenstva Dromexu SA. Od novembra 1998 do septembra 2009 bol generálnym riaditeľom, predsedom predstavenstva Budimexu SA. Od októbra 2009 predseda dozornej rady Budimexu S.A. Od októbra 2009 do augusta 2010 bol generálnym riaditeľom spoločnosti Ferrovial Agroman SA pre strednú a východnú Európu. V rokoch 2001-2013 prezident správnej rady a potom predseda predstavenstva Poľského združenia stavebných zamestnávateľov. Člen hlavnej rady BCC. Prezident Poľskej golfovej asociácie.

Podľa vyhlásenia pán Marek Michałowski nevykonáva žiadnu konkurenčnú činnosť vo vzťahu k činnosti vykonávanej v Budimexe SA, nevystupuje v konkurenčnej spoločnosti ako partner v občianskom partnerstve, osobnej ani kapitálovej spoločnosti a nepôsobí v konkurenčnej právnej organizácii ako člen jej orgánu a nie je zapísaný v konkurznom registri dlžníkov vedenom podľa zákona o národnom súdnom registri.

Juan Ignacio Gaston Najarro
Podpredseda dozornej rady

Juan Ignacio Gaston Najarro je stavebným inžinierom s titulom MBA London Business School. Od roku 1995 je spojený so skupinou Ferrovial. Od roku 2007 bol riaditeľom výstavby vo Veľkej Británii. Od roku 2013 bol generálnym riaditeľom spoločnosti Ferrovial Servicios S.A. V novembri 2018 bol vymenovaný za generálneho riaditeľa spoločnosti Ferrovial Agroman.
 

Podľa vyhlásenia pán Juan Ignacio Gaston Najarro nevykonáva žiadnu konkurenčnú činnosť vo vzťahu k činnosti vykonávanej v Budimexe SA, nevystupuje v konkurenčnej spoločnosti ako partner v občianskom partnerstve, osobnej ani kapitálovej spoločnosti a nepôsobí v konkurenčnej právnej organizácii ako člen jej orgánu a nie je zapísaný v konkurznom registri dlžníkov vedenom podľa zákona o národnom súdnom registri.

Igor Chalupec
Tajomník dozornej rady

Igor Adam Chalupec je absolventom Právnickej a administratívnej fakulty Varšavskej univerzity a Fakulty zahraničného obchodu Varšavskej ekonomickej školy. Burzový maklér (licencia č. 45). V rokoch 1991-1995 zakladateľ a potom riaditeľ centrálnej maklérskej agentúry banky Pekao SA (predtým CBM Pekao SA). Bol tiež predsedom samosprávy maklérskych agentúr (1994-1995). Od roku 1995 člen a v rokoch 2000 až 2003 je ako podpredseda predstavenstva banky Pekao SA okrem iného zodpovedný za podnikové a investičné bankovníctvo, pokladničné a fiduciárne operácie, správu aktív a investičné fondy. V rokoch 2003-2004 ako štátny tajomník na Ministerstve financií zodpovedný okrem iného za európske záležitosti, finančné trhy a finančné informácie. Autor Agendy Warsaw City 2010 – vládnej stratégie rozvoja kapitálového trhu. Od októbra 2004 do januára 2007, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Polski Koncern Naftowy ORLEN, po akvizícii litovskej rafinérie Mażikiu Nafta v roku 2006 – najväčšej palivovej spoločnosti v strednej Európe. Od roku 2007 je zakladateľom a predsedom predstavenstva spoločnosti ICENTIS Corporate Solutions, spoločnosti pôsobiacej v oblasti finančných služieb a poskytujúcej poradenstvo v oblasti fúzií, akvizícií, definície a implementácie stratégií odchodu z investícií a získavania finančných zdrojov. Člen mnohých dozorných rád vrátane Varšavskej burzy cenných papierov (1995-2003), Unipetrol, a.s. (2005-2007), Budimex SA (2007-súčasnosť), PZU Życie (2008-súčasnosť), Bank Handlowy vo Varšave (2009-súčasnosť). Od roku 2008 je zakladateľom a predsedom predstavenstva spoločnosti ICENTIS Capital, spoločnosti zameranej na správu fondov súkromného kapitálu na trhu stredných a veľkých podnikov v Poľsku. Člen Programovej rady Ekonomického fóra v Krynici. Člen rady Dozornej nadácie Inštitútu pre verejné otázky. Zakladateľ a predseda predstavenstva nadácie Evanjelického vzdelávacieho spolku. Víťaz mnohých ocenení a vyznamenaní, vrátane ceny Hermes za vynikajúce služby pri obnove poľského kapitálového trhu, ocenenia Wektora Konfederácie poľských zamestnávateľov a laureát ocenenia Lesława A. Pagi za implementáciu moderných štandardov v poľskej ekonomike. Spoluautor knihy „Rusko, ropa, politika, teda o najväčšej investícii PKN ORLEN“ venovanej akvizícii rafinérie v Mažeikiai.
 

Podľa vyhlásenia, pán Igor Adam Chalupec nevykonáva žiadnu konkurenčnú činnosť vo vzťahu k Budimex SA, nevystupuje v konkurenčnej spoločnosti ako partner v občianskom partnerstve, osobnej ani kapitálovej spoločnosti a nepôsobí v konkurenčnej právnej organizácii ako člen jej orgánu a nie je zapísaný v konkurznom registri dlžníkov vedenom podľa zákona v národnom súdnom registri.

Danuta Dąbrowska
Členka rady

Danuta Dąbrowska je absolventkou Fakulty potravinárskej technológie na Univerzite potravinárskeho priemyslu v Budapešti. Od roku 1999 je členkou Asociácie certifikovaných účtovníkov (ACCA - the Association of Chartered Certified Accountants). Absolvovala programy: Pokročilé strategické riadenie, Strategické financie a Vysoký výkon riadenia organizované cez IMD vo Švajčiarsku. Pani Danuta Dąbrowska je tiež absolventkou programu „Best-In-Retail” pod záštitou Harvard Business School.
 

Profesionálnu kariéru začala v roku 1991 ako finančný asistent na oddelení auditu Arthur Andersen vo Varšave. Od roku 1993 pôsobila vo varšavskej kancelárií Coopers & Lybrand, kde zastávala pozície špecialistu, senior špecialistu a manažéra v úsekoch podnikového financovania a Business Assurance.  V rokoch 1997 – 2001 pôsobila v Ericssone v kanceláriách vo Varšave a Štokholme, kde zastávala pozíciu vedúcej oddelenia financií a obchodnej kontroly so zodpovednosťou za Poľsko a ázijské trhy. V roku 2002 nastúpila na pozíciu finančnej riaditeľky TP Internet. Od roku 2004 ako členka predstavenstva, finančná riaditeľka, zodpovedala za financie ECCO Sko A/S v regiónoch: Východná Európa a Stredný východ. V rokoch 2009 až 2019 zastávala post viceprezidentky na finančnom oddelení pre východnú Európu a rozvíjajúce sa trhy, Pandora A/S.


Pani Danuta Dąbrowska je členkou dozornej rady Santander Bank Polska S.A. od apríla 2014 a v rokoch 2012 – 2017 bola členkou dozornej rady Herkules S.A.


Pani Danuta Dąbrowska je zakladajúcou členkou Asociácie finančných riaditeľov FINEXA.


Podľa vyhlásenia pani Danuta Dąbrowska nevykonáva žiadnu konkurenčnú činnosť vo vzťahu k Budimex SA, nevystupuje v konkurenčnej spoločnosti ako partner v občianskom partnerstve, osobnej ani kapitálovej spoločnosti a nepôsobí v konkurenčnej právnej organizácii ako člen jej orgánu a nie je zapísaná v konkurznom registri dlžníkov vedenom podľa zákona v národnom súdnom registri.


Podľa predloženého vyjadrenia je pani Danuta Dąbrowska nezávislou členkou dozornej rady Budimex SA.

Janusz Dedo
Člen rady

Janusz Dedo je absolventom ekonomických štúdií na Varšavskej univerzite prírodných vied. Držiteľ amerického vládneho štipendia na Univerzite v Minnesote. Svoju profesionálnu kariéru začal na Inštitúte svetovej ekonomiky, kde bol zodpovedný za hodnotenie situácie na svetových trhoch so surovinami. Od júna 1987 bol zamestnaný v Národnej banke Poľska na úseku pre spoluprácu so Svetovou bankou. V súčasnosti je predsedom predstavenstva HSBC Bank Polska S.A. od augusta 2005. Predtým, v rokoch 1998-2004, bol podpredsedom predstavenstva Bank PEKAO S.A., kde bol zodpovedný za útvar maloobchodného bankovníctva a potom do júla 2006 pôsobil ako prezident banky Bank PEKAO Ukraina Ltd. Bol tiež členom v regionálnych a globálnych riadiacich štruktúrach organizácie MasterCard. Pán Janusz Dedo je dlhé roky členom Rady Poľskej bankovej asociácie a od júna 2011 aj predsedom predstavenstva Poľskej asociácie zamestnávateľov súkromných bánk a finančných inštitúcií. Táto organizácia je členom Poľskej konfederácie súkromných zamestnávateľov Lewiatan.
 

Podľa vyhlásenia pán Janusz Dedo nevykonáva žiadnu konkurenčnú činnosť vo vzťahu k Budimex SA, nevystupuje v konkurenčnej spoločnosti ako partner v občianskom partnerstve, osobnej ani kapitálovej spoločnosti a nepôsobí v konkurenčnej právnej organizácii ako člen jej orgánu a nie je zapísaný v konkurznom registri dlžníkov vedenom podľa zákona v národnom súdnom registri.
 

Podľa predloženého vyjadrenia je pán Janusz Dedo nezávislým členom dozornej rady Budimex SA.

Artur Kucharski
Člen rady

Artur Kucharski má viac ako 10-ročné skúseností ako nezávislý člen dozornej rady, a to aj vo verejných spoločnostiach zapísaných na Varšavskej burze cenných papierov.
 

V rámci svojich povinností predsedal výborom pre audit v 4 spoločnostiach z burzy cenných papierov (WSE), vrátane banky a ako člen výboru pre audit sa podieľal na práci výborov pre audit v iných spoločnostiach. Okrem toho má skúsenosti z pôsobenia ako člen nasledujúcich výborov: Riziko (banka), Nominácia a odmeňovanie, a Stratégia a rozvoj.
 

Artur Kucharski je inžinier so 7-ročnou praxou v oblasti auditu, 7-ročnou praxou v konsultingu a viac ako 10-ročnou praxou v oblasti dozoru. V roku 1999 získal diplom ACCA a v roku 2011 titul MBA.


Od októbra 2017 pôsobí ako člen dozornej rady, predseda výboru pre audit, člen výboru pre riziká v Alior Bank SA.


Od apríla 2016 pôsobí ako člen dozornej rady, predseda výboru pre audit v spoločnosti Asseco South Eastern Europe S.A.


Od júla 2015 do júla 2019 bol členom dozornej rady, členom výboru pre audit, výboru pre nomináciu a odmeňovanie a výboru pre stratégiu v spoločnosti Prime Car Management S.A.


Od októbra 2011 do júla 2017 člen dozornej rady a od marca 2016 predseda výboru pre audit v závode na výrobu dusíka Zakłady Azotowe w Tarnowie - Mościcach S.A. (Grupa Azoty S.A.)


Od augusta 2010 – člen dozornej rady a od marca 2016 predseda výboru pre audit v Asseco Poland SA.


Od júla 2010 do mája 2013 bol členom dozornej rady spoločnosti Globe Trade Center SA.


Od februára 2011 do marca 2012 bol členom dozornej rady spoločnosti Hydrapres SA.


Od novembra 2011 do decembra 2012 bol členom dozornej rady Mostostal Zabrze Holding SA.


Od apríla 2010 do septembra 2012 - Kopex SA – člen predstavenstva, riaditeľ stratégie zodpovedný za útvar HR, vnútorný audit a stratégiu, predtým pôsobil ako podpredseda a predseda dozornej rady a ako riaditeľ pre rozvoj štruktúr, organizáciu a systémy vnútornej kontroly.


Od apríla 2002 do apríla 2010 - PwC Polska Sp. z o.o., Varšava, oddelenie: Poradenstvo, pozícia: od senior manažéra po riaditeľa


 Rozsah povinností (typy realizovaných projektov):

• Strategické poradenstvo pokrývajúce sekcie ako: analýza trhu, hodnotenie konkurenčnej pozície spoločnosti, definícia strategických možností, finančná analýza, výber optimálnej možnosti, plánovanie a implementácia.

• Operačné poradenstvo: reštrukturalizácia, optimalizácia nákladov, zmena nákupných organizácií, zlepšenie peňažných hotovostných tokov, zlepšenie efektívnosti využívania pracovného kapitálu, projektový manažment a manažment zmien.

• Poradenstvo v oblasti kontroly a dohľadu v oblastiach: hodnotenie a zlepšovanie systému vnútornej kontroly, vnútorný audit, forenzné projekty, hodnotenie kvality a správnosti fungovania štatutárnych a ďalších orgánov.

Od septembra 1995 do marca 2002 spoločnosť PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., Varšava, oddelenie: Audit účtovných závierok, pozícia: od asistenta po manažéra
Podľa vyhlásenia pán Artur Kucharski nevykonáva žiadnu konkurenčnú činnosť vo vzťahu k Budimex SA, nevystupuje v konkurenčnej spoločnosti ako partner v občianskom partnerstve, osobnej ani kapitálovej spoločnosti a nepôsobí v konkurenčnej právnej organizácii ako člen jej orgánu a nie je zapísaný v konkurznom registri dlžníkov vedenom podľa zákona o národnom súdnom registri.
Podľa predloženého vyjadrenia je pán Artur Kucharski nezávislým členom dozornej rady Budimex SA.

Mario Manuel Menendez Montoya
Člen rady

Mario Manuel Menendez Montoya je absolventom Texaskej univerzity v Austine. Štúdia skončil s vyznamenaním. Potom pokračoval v štúdiu medzinárodného práva na univerzite v Houstone, na ktorej získal titul doktora práv. Získal licenciu na výkon právnického povolania na súdoch v štátoch Texas a Georgia v USA.

 

Ku skupine Ferrovial sa pripojil v júli 2006, v ktorej až do roku 2019 pracoval na pozícii šéfa právneho oddelenia severoamerických pobočiek spoločnosti Ferrovial Construccion, S.A.

 

Následne sa stal medzinárodným právnym riaditeľom organizácie. V roku 2022 prijal aktuálnu pozíciu hlavného právneho radcu.

 

Mario Menendez predtým, než začal pracovať v skupine Ferrovial, pracoval v súkromnej firme, ktorá vedie súdne spory v regióne Houston. Zastupoval zákazníkov v komplikovaných, mnohostranných obchodných sporoch.

 

Pán Mario Menendez na základe predloženého vyhlásenia nevedie žiadnu činnosť mimo spoločnosti Budimex S.A., ktorá by bola voči činnosti, ktorú vykonáva v spoločnosti Budimex S.A., konkurenčná, nie je v akejkoľvek konkurenčnej spoločnosti spoločníkom združenia fyzických osôb, partnerskej spoločnosti, kapitálovej spoločnosti, a tiež nie je v akejkoľvek konkurenčnej právnickej osobe členom jej orgánu, nie je vedený v registri nesolventných dlžníkov, ktorý je vedený na základe zákona o štátnom súdnom registri.

Ignacio Aitor Garcia Bilbao
Člen rady

Pán Ignacio Garcia Bilbao je finančným riaditeľom Ferrovial Construction, zodpovedným za všetky ekonomické a finančné aspekty divízie.
Vzdelanie: diplom z ekonómie a obchodnej správy na Comillas University ICADE (Madrid) a Management Development Program (PDD) na IESE.
Profesionálnu kariéru začal ako audítor v spoločnosti Deloitte, po dvoch rokoch nastúpil do spoločnosti Ferrovial Agroman. Odvtedy má v spoločnosti Ferrovial dlhoročné skúsenosti, pričom zastával rôzne riadiace pozície a bol členom predstavenstva zastupujúcim spoločnosť Ferrovial v rôznych spoločnostiach.
V roku 2000, po akvizícii Budimexu, do roku 2003 žil vo Varšave, kde bol zástupcom finančného riaditeľa a riaditeľa kontroly. V rokoch 2011-2019 bol finančným riaditeľom vo Ferrovial Airports and Ferrovial Power Infrastructures, pričom sa do tímu Ferrovial Construction opäť vrátil ako finančný riaditeľ v roku 2020. Okrem svojich skúseností v oblasti financií a vývoja prispel aj k rozvoju inovácií Ferrovialu, pričom bol niekoľkoročným členom Digital Vision Board.
2020 - súčasnosť - finančný riaditeľ Ferrovial Construction
2011-2019 - CFO Ferrovial Airports a Ferrovial Power Infra
2003 - 2011 - Riaditeľ finančnej kontroly v spoločnosti Ferrovial Agroman
2000 - 2003 Zástupca finančného riaditeľa a riaditeľa kontroly v spoločnosti Budimex
1996 - 1999 - Vedúci oddelenia medzinárodnej kontroly a správy vo Ferrovial Agroman
1994 - 1996 - Audítor v spoločnosti Deloitte
Zapojenie do projektov:
Zlúčenie Ferroviala a Agromana
Akvizície Budimex a Webber
Predaj akcií letísk Heathrow a Edinburgh
Akvizícia britských letísk v Glasgowe, Aberdeene a Southamptone (AGS)
Akvizícia Transchile, prvého zariadenia na prenos energie pre Ferrovial (Čile)
Niekoľko odpredajov majetku v divizií stavebníctva (koncesie, asfaltáreň SCC)
Integrácia firmy Siemsa vo Ferrovial Energy Construction
Podľa vyhlásenia pán Ignacio Aitor Garcia Bilbao Rodriguez nevykonáva žiadnu konkurenčnú činnosť vo vzťahu k Budimex SA, nevystupuje v konkurenčnej spoločnosti ako partner v občianskom partnerstve, osobnej ani kapitálovej spoločnosti a nepôsobí v konkurenčnej právnej organizácii ako člen jej orgánu a nie je zapísaný v konkurznom registri dlžníkov vedenom podľa zákona v národnom súdnom registri.

Silvia Rodríguez Hueso
Člen rady

Silvia Rodríguez Hueso je už 20. rokov spätá so spoločnosťou Ferrovial Construction. Od januára 2023 do súčasnosti zastáva funkciu Riaditeľky ľudských zdrojov. K spoločnosti Ferrovial Construction nastúpila v roku 2003, po niekoľkých rokoch práce HR konzultantky. V spoločnosti Ferrovial Construction pôsobila na rôznych pozíciách – ako Koordinátorka pre HR rozvoj, Manažérka odmeňovania a benefitov ako aj Obchodná partnerka HR pre Španielsko, Latinskú Ameriku, Austráliu a iné trhy. V roku 2021 bola vymenovaná za Global Head of Talent, pričom túto úlohu zastávala zo Spojených štátov.

Absolvovala psychológiu na Autonómnej univerzite v Madride a získala titul Executive Master v oblasti ľudských zdrojov vo Vzdelávacom centre Garrigues. Absolvovala aj Program výkonného manažmentu (PVM) v IE Business School (2011-2012), Program rozvoja riadenia v Oxford Leadership Academy (2013-2014) ako aj The Power MBA (2021).

Z vyhlásenia vyplýva, že pani Silvia Rodríguez Hueso nevykonáva žiadnu činnosť, ktorá by mohla konkurovať činnosti vykonávanej v spoločnosti Budimex S.A., nezúčastňuje sa v konkurenčnej spoločnosti ako spoločník občianskoprávnej spoločnosti, obchodnej spoločnosti, kapitálovej spoločnosti a nezúčastňuje sa na konkurenčnej právnickej osobe ako členka jej orgánu, ani nie je zapísaná do registra platobne neschopných dlžníkov vedeného na základe zákona o národnom súdnom registri.

Členovia výborov dozornej rady

Výbor pre audit:

 

1. Danuta Dąbrowska

2. Janusz Dedo

3. Ignacio Aitor Garcia Bilbao 

 

Výbor pre odmeňovanie:

 

1. Igor Chalupec

2. Marek Michałowski

3. Silvia Rodríguez Hueso

 

Investičný výbor:

 

1. Janusz Dedo

2. Ignacio Aitor Garcia Bilbao

Valné zhromaždenia
( viac )

Správy z valných zhromaždení, dokumentácia sprístupnená akcionárom, pravidlá účasti zástupcov médií na valných zhromaždeniach spoločnosti Budimex SA, e-mailová adresa, ktorú možno použiť v prípadoch ustanovených v Obchodnom zákonníku v súvislosti s valným zhromaždením.