Budimex.pl
SK    

Správa a riadenie spoločnosti

Základné firemné dokumenty

Stanovy spoločnosti Budimex SA
Rokovací poriadok valného zhromaždenia Budimex SA
Rokovací poriadok dozornej rady Budimex SA
Rokovací poriadok výboru pre audit dozornej rady Budimex SA
Rokovací poriadok výboru pre odmeňovanie dozornej rady Budimex SA
Rokovací poriadok správnej rady Budimex SA

Orgány spoločnost

Orgány spoločnost

Valné zhromaždenie Budimex S.A.

Valné zhromaždenie Budimex S.A.

Aktuálne a pravidelné správy

Aktuálne a pravidelné správy

Izbrani finančni podatki podjetja za zadnjih 5 let

a) Budimex SA

b) Budimex Group

Informativna gradiva o finančnih rezultatih:

2022

2021

20202019 201820172016
3Q2022

3Q2019

3Q20183Q20173Q2016
1H2022

1H2019

1H20181H20171H2016
1Q2022

1Q2021

1Q2020

1Q2019

1Q2018  1Q20171Q2016

 

Peňažný tok

Dividenda

Predpoklady dividendovej politiky Budimex S.A. na roky 2022 - 2026

 

Informácie o dividendách

  • odporúčanie výplaty dividend na rok 2021

Aktuálna správa č. 18/2023 Odporúčanie na výplatu dividend za rok 2022

Kalendár firemných akcií

Kalendár firemných akcií

Kalendár zverejnenia účtovných závierok

Kalendár zverejnenia účtovných závierok

Kalendár stretnutí s investormi

Kalendár stretnutí s investormi

Zapisnik sestankov z investitorji

Nasledujúce stretnutia s investormi budú zaznamenané a ich záznam bude zverejnený na webovej stránke - Nahrávky

Prezentácie pre investorov

Prezentácie pre investorov

Odporúčania

Odporúčania

Strategy (business strategy, sustainable development of the Budimex Group, equal pay ratio)

Práce na vypracovaní obchodnej stratégie v jednom dokumente pokračujú. Stratégia bude zverejnená bezprostredne po jej vypracovaní a schválení príslušnými orgánmi Spoločnosti. Skupina Budimex zároveň vyvíja stratégiu trvalo udržateľného rozvoja.


Information materials on the company's strategy:

Štruktúra akcionárov

Štruktúra akcionárov

Politika rozmanitosti

Politika rozmanitosti skupiny Budimex 2021

 

Politika rozmanitosti predstavenstva Budimex SA

 

Politika diverzity dozornej rady Budimex SA

 

Politika rozmanitosti

 

Ako spoločnosť realizuje politiku rozmanitosti?

Motivačné programy

Motivačné programy

Výdavky spoločnosti a skupiny na podporu kultúry, športu, charitatívnych inštitúcií, médií, sociálnych organizácií, odborov

Výdavky spoločnosti a skupiny na podporu kultúry, športu, charitatívnych inštitúcií, médií, sociálnych organizácií, odborov

 

 

Výška výdavkov na odbory v roku 2020 bola 5.768,08 PLN

Výška výdavkov na odbory v roku 2021 bola 8.652,12 PLN

Výška výdavkov na odbory v roku 2021 bola 8.671,97 PLN  

Otázky pre spoločnosť a jej odpovede

Otázky pre spoločnosť a jej odpovede

Kontaktni podatki uradnikov za odnose z vlagatelji v podjetju:

a) Michał Kielin: michal.kielin@budimex.pl

b) Adam Skwarski: adam.skwarski@budimex.p

Osvedčené postupy spoločností kótovaných na WSE

Osvedčené postupy spoločností kótovaných na WSE 2021

Zdôvodnenie odoslania správy 22. septembra: Predstavenstvo Budimex S.A. predkladá nasledujúcu správu v súvislosti s organizačnými zmenami v oblasti compliance systému v spoločnosti. Poznámky k pravidlu 3.4 a pravidlu 3.5 boli zmenené. Pravidlo 3.5. začína uplatňovať Spoločnosť.


 Správa o stave uplatňovania DPSN 2021 - september 2022

 

 

Zdôvodnenie zaslania ďalšej správy v júni 2022: z dôvodu predĺženia termínu prác na obchodnej stratégii Spoločnosti a stratégii trvalo udržateľného rozvoja bol zmenený komentár k pravidlu 1.3., 1.3.2., 1.4. a 1.4.1., ako aj v súvislosti so zmenami v riadení rizík a internom audite v spoločnosti významnej pre činnosť Budimexu, t.j. FBSerwis S.A. komentár k pravidlu 3.7 sa mení.


 Správa o stave uplatňovania DPSN 2021 - jún 2022

 

 

Zdôvodnenie odoslania správy v júni 2022: V súvislosti s prijatím predstavenstva Budimex S.A. Predpoklady dividendovej politiky na roky 2022-2026 boli v komentári zmenené na pravidlo 1.1.


 Správa o stave uplatňovania DPSN 2021 - jún 2022

 

 

Zdôvodnenie odoslania správy v máji 2022: V súvislosti s rozhodnutiami riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A. dňa 19. mája 2022 pripomienky k pravidlu 2.1. a 2.2. sa menia a zásady 4.8., 4.9.1., 4.13 a 4.14. sú označené ako aplikované.

 

Správa o stave uplatňovania DPSN máj 2022

 

 

Zdôvodnenie odoslania správy v decembri 2021: V rámci pravidla 1.3.1., 1.3.2., 1.4. a 1.4.1. DPSN 2021 komentár bol aktualizovaný o uvedení nového termínu ukončenia prác na stratégii spoločnosti.

 

Správa o stave uplatňovania DPSN december 2021

 

 

Zdôvodnenie odoslania správy v septembri 2021: Pokiaľ ide o pravidlo 2.4. a 2.10 DPSN 2021 v súvislosti s vykonaním dozornej rady Budimex S.A. zmeny v rokovacom poriadku dozornej rady a prijatie pravidiel prijímania rozpočtu rady a pravidiel výberu externých subjektov poskytujúcich služby dozornej rade, vyššie uvedené pravidlá začala uplatňovať Spoločnosť. V rámci pravidla 2.1. a 2.2.bol aktualizovaný komentár spoločnosti.

 

Správa o stave uplatňovania DPSN september 2021

 

 

Správa o stave uplatňovania DPSN júl 2021

 

 

 Spoločnosť nezverejňuje finančné prognózy

Informácie o obsahu pravidla platného v Budimexe SA týkajúceho sa zmeny subjektu oprávneného vykonávať audit účtovnej závierky

 

Dozorná rada vyberá osobu oprávnenú vykonávať audit účtovnej závierky Budimex SA a konsolidovanú účtovnú závierku Budimex Group na základe odporúčania výboru pre audit na obdobie najmenej dvoch rokov.

Vyhlásenie o uplatňovaní správy a riadenia spoločnosti v roku 2016

Stav uplatňovania spoločnosťou odporúčaní a zásad obsiahnutých v "Osvedčených postupoch spoločností kótovaných na WSE 2016"

 

 Správa o uplatňovaní spoločnosťou zásad osvedčených postupov 2016

 

Aktuálny stav uplatňovania spoločnosťou odporúčaní a zásad v nižšie uvedených "Osvedčených postupoch spoločností kótovaných na WSE 2016"

 

 Aktuálny stav uplatňovania spoločnosťou zásad osvedčených postupov 2016

JOdôvodnenie návrhu uznesenia valného zhromaždenia:

RVZ 2023

RVZ 2022

RVZ 2021 

RVZ 2020

RVZ 2019

RVZ 2018

RVZ 2017

RVZ 2016

RVZ 2015

RVZ 2014

RVZ 2013

RVZ 2012

RVZ 2011

Informácie o dôvodoch zrušenia valného zhromaždenia, zmeny termínu alebo programu. Informácie o prestávkach na zasadnutí valného zhromaždenia a dôvodoch potreby prestávky

Záznam z priebehu valného zhromaždenia:

RVZ 2022

RVZ 2021

RVZ 2020

RVZ 2019

RVZ 2018

RVZ 2017

RVZ 2016

RVZ 2015

RVZ 2014

RVZ 2013

RVZ 2012

RVZ 2011

 

Poročila o delu nadzornega sveta družbe Budimex SA

 

v roku 2022

 

v roku 2021

 

v roku 2020

 

 v roku 2019

 

v roku 2018

 

v roku2017

 

 v roku 2016

 

 v roku 2015

 

 v roku 2014

 

 v roku 2013

 

 v roku 2012

 

 v roku 2011

 

Vyhlásenie o nezávislosti predložili títo členovia dozornej rady:

 

  • Danuta Dąbrowska
  • Janusz Dedo
  • Artur Kucharski

 

Sestava komisij nadzornega sveta

 

Výbor pre audit:

 

1. Danuta Dąbrowska

2. Janusz Dedo

3. Ignacio Aitor Garcia Bilbao 

 

Výbor pre odmeňovanie:

 

1. Dariusz Blocher

2. Igor Chalupec

3. Marek Michałowski

 

Investičný výbor:

 

1. Dariusz Blocher

2. Janusz Dedo

3. Ignacio Aitor Garcia Bilbao

 

 

Výkazy
( viac )

Aktuálne a pravidelné správy o činnosti spoločnosti a Skupiny Budimex

Valné zhromaždenia
( viac )

Správy z valných zhromaždení, dokumentácia sprístupnená akcionárom, pravidlá účasti zástupcov médií na valných zhromaždeniach spoločnosti Budimex SA, e-mailová adresa, ktorú možno použiť v prípadoch ustanovených v Obchodnom zákonníku v súvislosti s valným zhromaždením.