Budimex.pl
PL    

Obowiązek informacyjny w procesie pozyskiwania ofert dla osoby składającej ofertę Budimex SA we własnym imieniu

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Budimex S.A., ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204, Warszawa (dalej „Budimex”), kontakt: +48 22 623 60 00.

 

2. Budimex przetwarza Pani/Pana dane osobowe do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Budimex obejmujących:

 

A. prowadzenie działań związanych z realizacją procesu zakupu towarów i usług na potrzeby realizowanych przez Budimex kontraktów i prowadzonej działalności,

B. zapewnienia tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Budimex na szkodę (w tym danych osobowych),

C. ustalenie, dochodzenie lub obronę przed roszczeniami,

 

[Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO],

 

oraz w celu:

 

D. zawarcia i realizacji umowy,

 

[Podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. b RODO].

 

3. Inspektorem Ochrony Danych w Budimex jest p. Michał Jobski, z którym można się kontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: dane.osobowe@budimex.pl.

 

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być dostawcy rozwiązań IT, podmioty z grupy Budimex/Ferrovial, i inne podmioty jeśli ich udział jest konieczny do realizacji powyższych celów (w tym spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego – art. 46 ust. 2 lit. c RODO), opublikowane na stronie:

 

http://www.budimex.pl/pl/zrownowazony-rozwoj/bezpieczenstwo-informacji/ppdo.html.

 

5. Może Pani/Pan uzyskać kopię opisu zabezpieczeń technicznych przekazywanych do państwa trzeciego kierując wniosek na adres dane.osobowe@budimex.pl.

 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów z uwzględnieniem odpowiednich zasad regulujących czas archiwizacji.

 

7. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Budimex dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

 

9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu. 11. Podanie danych jest dobrowolne lecz konieczne do uczestnictwa w procesie zakupu towarów i usług.

 

12. Więcej na temat przetwarzania danych osobowych w Grupie Budimex oraz trybu realizacji wniosków:

http://www.budimex.pl/pl/zrownowazony-rozwoj/bezpieczenstwo-informacji/rodo-Grupa.html