Budimex.pl
PL    

Jakość realizacji

Kontrola jakości prowadzona jest w oparciu o system zarządzania jakością wg PN-EN ISO 9001, wymagań Natowskiego standardu AQAP 2110 oraz procedur wewnętrznych Spółki

Budimex jako jedna z największych spółek budowlanych w Polsce, dąży do stałego podnoszenia efektywności swoich działań zmierzając do uzyskania i utrzymania pozycji lidera w branży budowlanej.

 

Czynnikami umożliwiającymi osiągnięcie sukcesu jest realizowanie prac budowlanych w sposób zapewniający spełnienie wymagań naszych klientów przy zachowaniu wysokiej jakości świadczonych usług, poszanowaniu życia i zdrowia pracowników oraz ograniczeniu negatywnego wpływu działalności budowlanej na środowisko naturalne.

 

Wysoko wykwalifikowana kadra oraz sprawnie działający system kontroli jakości są gwarancją bardzo dobrego wykonania, przy dotrzymaniu umownych terminów realizacji. Kontrola jakości prowadzona jest w oparciu o system zarządzania jakością wg PN-EN ISO 9001, wymagania natowskiego standardu AQAP 2110 oraz procedury wewnętrzne Spółki.

 

 

Obsługa gwarancyjna

 

Sposób postępowania Budimeksu ze zgłoszonymi przez Klientów uwagami dotyczącymi jakości wykonania usług reguluje wewnętrzna procedura operacyjna. Zgodnie z nią:

 

  • po zakończeniu robót kontraktowych i rozpoczęciu okresu gwarancyjnego każdy Klient Budimeksu otrzymuje informację zawierającą niezbędne dane kontaktowe osoby dedykowanej do prowadzenia obsługi gwarancyjnej danego Klienta;
  • prowadzący obsługę gwarancyjną Klienta ma za zadanie prowadzenie procesu usuwania każdej wady od chwili jej zgłoszenia, aż do momentu wspólnego z Klientem podpisania końcowego protokołu usunięcia wady;
  • prowadzący obsługę jest zobowiązany do takiego zorganizowania procesu usuwania wady, aby dotrzymać terminu określonego przez Klienta, jak również uwzględniając jego wymagania zawarte w kontrakcie;
  • w przypadku nie uznania reklamacji prowadzący obsługę gwarancyjną niezwłocznie informuje pisemnie Klienta wraz z uzasadnieniem decyzji;
  • Dział Gwarancji i Reklamacji dokonuje analiz przyczyn stwierdzanych wad zaistniałych w trakcie prowadzenia obsługi gwarancyjnej i podejmuje działania doskonalące w celu zapobiegania ich występowaniu w przyszłości.