Budimex.pl
PL    

Odpowiedzialny biznes (CSR)

Chcemy, by nasze odpowiedzialne działania przyniosły korzyść także przyszłym pokoleniom

Celem istnienia każdego przedsiębiorstwa jest zarabianie pieniędzy. Jednak działalność firm wpływa nie tylko na sferę biznesową, lecz także na różne aspekty życia społecznego. My, będąc jedną z największych firm budowlanych w Polsce, jesteśmy nie tylko świadomi naszego wpływu na kształtowanie otoczenia, ale uważamy, że powinniśmy wykorzystać nasz potencjał do realizacji ważnych celów społecznych niezwiązanych bezpośrednio z naszą działalnością.

 

 

 

Polityka CSR

Opisuje działania służące zrównoważonemu rozwojowi Budimeksu, skierowane do pracowników organizacji i środowiska zewnętrznego.

 

Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstwa (CSR) to wszystkie dobrowolne, wychodzące poza wymagania prawne działania,  przynoszące pożytek interesariuszom i otoczeniu firmy. Podejmowanie odpowiedzialnych społecznie działań wymaga świadomości o ich długoterminowości.  Powinny one przynosić korzyści, lub przynajmniej nie czynić szkód przyszłym pokoleniom (np. działania chroniące środowisko naturalne podejmowane obecnie mają wpływ na to, w jakich warunkach będą żyli ludzie w przyszłości; programy edukujące dzieci mogą mieć wpływ na ich zachowanie w wieku dorosłym itp.). Pojęcie odpowiedzialności społecznej jest powiązane z koncepcją zrównoważonego rozwoju zakładającą, że prowadzona przez przedsiębiorstwo działalność biznesowa nie może koncentrować się wyłącznie na wynikach ekonomicznych. Potrzebuje ona bowiem zintegrowania aspektów ekonomicznych, społecznych i środowiskowych.

 

Koncepcja zrównoważonego rozwoju nie jest dodatkową opcją do podstawowej działalności firmy, ale sposobem na zarządzanie przedsiębiorstwem, który może przynieść konkretne i wymierne korzyści o stricte biznesowym charakterze m.in.:

 

 • stać się narzędziem zarządzania ryzykiem społecznym i środowiskowym i przyczynić się do stabilizacji nieprzewidzianych kosztów
 • pomóc optymalizować procesy, a tym samym koszty
 • aspekty społeczne i środowiskowe mogą się stać elementem przewagi konkurencyjnej, którego istotność da się kreować
 • w wymiarze wizerunkowym i kultury korporacyjnej
 • dać szansę na obniżenie kosztu kapitału, poprzez zwiększenie zainteresowania inwestorów etycznych walorami spółki

 

 

Dodatkowo usystematyzowane i racjonalne zarządzanie relacjami z poszczególnymi grupami interesariuszy pozwala nie tylko zawczasu identyfikować potencjalne problemy i unikać ich zanim się pojawią, ale również zestawiać różne, czasami sprzeczne, opinie i interesy poszczególnych grup i stosownie do nich, dążyć do optymalnych rozwiązań.

 

Realizacja koncepcji zrównoważonego rozwoju Budimeksu zakłada dążenie do tego, by świadomość odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa przenikała wszystkie procesy biznesowe zachodzące w Budimeksie oraz by CSR stawał się elementem strategii biznesowej Budimeksu. Jest to możliwe do osiągnięcia m.in. dzięki zidentyfikowaniu wszystkich grup interesariuszy (stakeholders) Budimeksu oraz poprzez szczery i otwarty dialog prowadzony z nimi.
Zidentyfikowane grupy interesariuszy:

 

 • pracownicy
 • związek zawodowy
 • akcjonariusze i inwestorzy giełdowi
 • Ferrovial – inwestor strategiczny
 • klienci
 • dostawcy
 • podwykonawcy
 • studenci/techniczne szkoły wyższe
 • naukowcy/techniczne organizacje naukowe
 • banki
 • społeczności lokalne w obrębie inwestycji Budimeksu (mieszkańcy/samorząd)
 • media, opinia publiczna

Budimex znalazł się w składzie Indeksu WIG-ESG, który zastąpił obowiązujący do końca 2019 roku Respect Index.

Porozumienie dla bezpieczeństwa
( więcej )
Porozumienie dla bezpieczeństwa

Jesteśmy aktywnym uczestnikiem inicjatywy na rzecz poprawy bezpieczeństwa w branży budowlanej  - "Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie”. Razem z pozostałymi beneficjentami Porozumienia, podejmujemy działania mające na celu budowę kultury bezpieczeństwa, uświadamianie zagrożeń związanych z pracą na budowie - a w konsekwencji wyeliminowanie ryzyka. Nasz wspólny cel to „0” wypadków.