Budimex.pl
PL    

Ochrona środowiska

Polityka środowiskowa

Ochrona środowiska

Ekologia a podwykonawcy

Zagrożenia dla środowiska

Odpady

Materiały i surowce

Ekologia

 

I. Ochrona środowiska - nasz priorytet

Działalność budowlana Budimeksu może silnie wpływać na środowisko naturalne. Tam, gdzie ingerencja w funkcjonowanie lokalnej biosfery może być szczególnie duża potrzebne są rozwiązania pozwalające skutecznie chronić przyrodę. Dlatego też ochrona środowiska w Budimeksie oparta jest na certyfikowanym systemie zarządzania.

 

II. Ekologia a podwykonawcy – dbamy o jakość

Wszyscy pracujący z Budimeksem podwykonawcy są poddawani kwalifikacji wstępnej pod kątem przestrzegania zasad ochrony środowiska. Niezmiernie ważne jest przestrzeganie przez nich procedur, posiadanie stosownego doświadczenia i w pełni sprawnego sprzętu.

 

Ponadto wszyscy wprowadzani na budowę podwykonawcy przechodzą stosowne przeszkolenie z obowiązujących procedur w zakresie ochrony środowiska, w tym z zasad postępowania w przypadku awarii. Ocenie sprawności technicznej poddawany jest również używany przez nich sprzęt.

 

III. Zagrożenia dla środowiska – standardy Budimeksu

Podczas realizacji inwestycji najbardziej zagrożone jest środowisko naturalne, dlatego też niezmiernie ważne jest zachowanie najwyższej staranności przez samego wykonawcę. Ważne jest, by odpowiednio zorganizować place budów i ich zaplecza. Budimex kieruje się zasadami, pozwalającymi w jak najmniejszym stopniu ingerować w środowisko. Korespondują one ściśle z krajowymi i europejskimi przepisami, spełniają wymogi prawne, a nierzadko wykraczają poza minimum regulacyjne.

 

Standardy Budimeksu w zgodzie z ekologią:

 

 • poprowadzenie dróg technologicznych w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu i minimalne przekształcanie jego powierzchni,
 • przywrócenie terenu prac do stanu sprzed budowy,
 • ograniczenie do minimum wycinki drzew, przenoszenie roślin w inne miejsca i realizowanie sadzeń kompensacyjnych,
 • zabezpieczanie przed uszkodzeniem mechanicznym drzew, znajdujących się w strefie oddziaływania budowy,
 • zaplecze budowy (magazyny, składy, bazy transportowe) w pierwszej kolejności lokalizuje się na terenach już zagospodarowanych i przekształconych, w miarę możliwości w oddaleniu od zabudowy mieszkaniowej i terenów cennych przyrodniczo,
 • ograniczenie do niezbędnego minimum zajmowania terenu na obszarach leśnych i podmokłych,
 • transport materiałów niezbędnych do budowy odbywa się przede wszystkim w obrębie wyznaczonego pasa drogowego,
 • na odcinkach, gdzie prace ziemne i budowlane są prowadzone w pobliżu zbiorników wodnych, wprowadza się rozwiązania zabezpieczające przed zanieczyszczeniem substancjami chemicznymi pochodzącymi z budowy,
 • przywiązywanie szczególnej uwagi do zabezpieczania środowiska przed skażeniem produktami ropopochodnymi z pojazdów i maszyn budowlanych,
 • przenoszenie na nowe stanowiska płazów i gadów, żyjących wcześniej w zniszczonych przez budowę zbiornikach wodnych,
 • monitorowanie budowy przez przyrodników m.in. ornitologów, ichtiologów, herpetologów, entomologów i botaników,
 • zatrzymywanie robót budowlanych, w przypadku pojawienia się w strefie inwestycji zwierząt,
 • harmonogram i cykl prowadzenia prac jest ściśle skorelowany z cyklem przyrodniczym,
 • roboty budowlane w sąsiedztwie terenów objętych ochroną przed hałasem prowadzone są wyłącznie w ciągu dnia,
 • dążenie do tego, by wierzchnia warstwa ziemi (humus) wykorzystywana przy pracach wykończeniowych była pochodzenia lokalnego - pozwala to uniknąć wprowadzenia do danej biosfery gatunków inwazyjnych, szkodników czy patogenów,
 • redukcja do minimum czasu pracy silników spalinowych maszyn i samochodów budowy na biegu jałowym,
 • ograniczenie prędkości jazdy w obrębie placu budowy i w okolicy,
 • przygotowanie placów budowy na nieprzewidziane sytuacje awaryjne i wyposażenie ich w niezbędny sprzęt potrzebny na wypadek skażeń.

 

IV. Odpady – sortujemy wszystko

Kluczowym aspektem wpływającym niekorzystnie na lokalną biosferę są powstające na terenie budowy odpady, pochodzące z remontów i demontażu obiektów budowlanych i infrastruktury drogowej, tj. gruz ceglany czy azbest. Ich ilość uzależniona jest  bardzo silnie od liczby kontraktów oraz ich zaawansowania. Budimex i jego spółki gwarantują, że prace związane z usunięciem odpadów prowadzone są z najwyższą  starannością, a niebezpieczny materiał jest prawidłowo zagospodarowywany. Dzięki temu nie stanowi on zagrożenia dla ludzi i lokalnej biosfery.

 

Specyficznym odpadem, którego liczba jest corocznie zdecydowanie największa jest: gleba, ziemia, kamienie i wszelki urobek powstający podczas wykopów. Usuwana ziemia jest ponownie wykorzystywana bezpośrednio na placach budowy lub w innych miejscach, pozostając ponownie zagospodarowywanym, pełnowartościowym surowcem.

 

Ponadto:

 

 • mniej niż 0,05% odpadów wytwarzanych przez Budimex uznawanych jest za niebezpieczne (jeżeli z masy odpadów wykluczymy glebę, ziemię i urobek z wykopów, procent ten wynosi mniej niż 1,1%),
 • ponad 68% odpadów przekazywanych jest osobom fizycznym do ponownego wykorzystania na zasadach określonych przez przepisy. Pozostałe odpady przekazywane są firmom, posiadającym stosowne zezwolenia w kwestii gospodarowania określonym rodzajem odpadu.

 

V. Materiały i surowce – recykling

Do zarządzania efektywnym wykorzystaniem materiałów i surowców wykorzystuje się wdrożony w Budimeksie proces VE (value engineering). Pozwala on na optymalizację zużycia materiałów i ograniczenie ilości produkowanych odpadów, a tym samym na zmniejszenie ich negatywnego wpływu na środowisko.

 

Tam, gdzie jest to możliwe, Budimex dąży do przetworzenia i wtórnego wykorzystania surowców, które są odpadem produkcyjnym w branży budowlanej oraz w innych sektorach gospodarki, np. górnictwie, energetyce i hutnictwie. Są to m.in.:

 

 • żużel,
 • urobek skalny,
 • cement,
 • kruszywo łamane do masy bitumicznej,
 • mieszanki z kruszyw łamanych,
 • beton,
 • stal,
 • drewno.

 

VI. Ekologia – jesteśmy na tak

Wśród inicjatyw promujących postawy odpowiedzialności ekologicznej, podjętych w ostatnich latach, na uwagę zasługują następujące programy:

 

 • „Oddaj komórkę na Eco Zbiórkę”,
 • „Oszczędzajmy wodę!”,
 • „Wszyscy oszczędzamy energię elektryczną”,
 • „Oszczędzajmy papier w naszych biurach”,
 • „Zbierając makulaturę pomagasz psiakom”,
 • „Zostań EcoDriverem BUDIMEKSU”.

 

Budimex zrealizował liczne kontrakty istotne z punktu widzenia ochrony środowiska. Są to m.in.:

 

 • Terminal – Port Lotniczy w Świdniku
 • Budowa mostu na rzece Wiśle w Kwidzynie
 • Autostrada A-4 Jarosław - Radymno
 • Autostrada A4 Dębica – Rzeszów
 • Droga Ekspresowa S-8 Róża – Wrocław
 • Ochrona brzegów morskich Darłowo
 • Ochrona brzegów morskich Wicko Morskie
 • Obwodnica Augustowa
 • Droga ekspresowa S-5 Korzeńsko – Widawa
 • Budowa Nowej Drogi Startowej w Pyrzowicach
 • Autostrada A-1 Pyrzowice - Piekary Śląskie