Budimex.pl
CZ    

Zahájení prací na stavbě bariéry na hranicích

Datum aktualizace: 28. ledna 2022
Zahájení prací na stavbě bariéry na hranicích

25.01.2022 předala Pohraniční stráž zhotovitelům pozemek na stavbu 186kilometrové bariéry na polsko-běloruské hranici. V úseku Bělověžský prales je zhotovitelem bariéry společnost Budimex, která se maximálně snaží, aby práce byly provedeny profesionálně a s ohledem na obyvatele a přírodní prostředí. Práce Budimexu budou probíhat na 100kilometrovém úseku, hraniční pás podél Bělověžského pralesa činí méně než 40 % jeho délky.

 

S vědomím emocí, které vyvolává téma výstavby bariéry na polsko-běloruském pohraničí, zejména v úseku Bělověžského pralesa, provedli zástupci naší společnosti dne 26.1.2022 konzultace s místními samosprávami. Jednání se zúčastnili zástupci armády, starostové 5 obcí ležících na trase investice, lesní inspektorát a starosta okresu Hajnów.

 

Při jednání se zástupci samospráv jsme potvrdili, že jako Budimex máme bohaté zkušenosti s realizací investic v různých oblastech životního prostředí. Provádíme mimo jiné stavební práce v chráněných oblastech, včetně Natura 2000, na mnoha místech v Polsku. Zajistili jsme, aby místa pro skladování a odkládání našich stavebních materiálů byla ekologicky neutrální. Náš soulad s přísnými ekologickými normami potvrzují četná potvrzení – přes 100 certifikátů udržitelné výstavby BREEAM nebo LEED na našich stavbách.

 

Přestože to zakázka od nás jako zhotovitele nevyžaduje, nad realizací celé investice bude proveden externí ekologický dozor.  Chápeme velkou hodnotu Bělověžského pralesa a chceme pracovat s respektem k jeho ekosystému. Tým vybraný pro realizaci investice má nejvyšší kompetence ke splnění tohoto úkolu.

 

Ujišťujeme, že práce kolem přehrady, doprava a skladování surovin budou probíhat v souladu s nejlepšími stavebními a ekologickými standardy. V plánu jsou mimo jiné:

  • ochrana půdy dvojitou a trojitou izolací proti zatékání,
  • ekologické lékárničky [sorpční a technické prostředky pro rychlou neutralizaci rozlitých nebezpečných látek],
  • zakrytí a zajištění míst pro opravy stavebních zařízení,
  • zajištění palivových nádrží,
  • třídění a zabezpečení míst nakládání s odpady,
  • příprava oddělených míst pro nebezpečný odpad,
  • oplocení a monitorování areálu.

 

Naše práce budou probíhat během dne a plánovaný pohyb nákladních vozidel na staveništích je několik vozidel za hodinu. Po dokončení investice budou všechny komunikace uvedeny do původního nebo lepšího stavu, než je ten stávající.

 

Práce na celé investici budou trvat pouhých šest měsíců. Jsme také na seznamu strategických společností z hlediska obrany státu. Pokud se vyskytnou zvláštní situace z hlediska bezpečnosti státu, máme povinnost jednat v jeho prospěch. Stejně jsme reagovali na výzvu, která se týkala výstavby provizorních nemocnic nebo dokončení silničních a železničních prací po jiných generálních dodavatelích, jež odstoupili od realizovaných smluv.

 

Cílem naší činnosti je realizovat zakázku, kterou jsme získali transparentními pravidly pro výběr subdodavatele, při respektování zájmů místních komunit a životního prostředí. Ujišťujeme, že vynakládáme veškeré úsilí abychom minimalizovali nepříjemnosti obyvatel a zohledňujeme potřeby přirozeného prostředí pralesa.