Budimex.pl
CZ    

Budimex dokončuje práce na hraničních zábranách na polsko-běloruské hranici

Datum aktualizace: 1. července 2022
Budimex dokončuje práce na hraničních zábranách na polsko-běloruské hranici

Budimex je dodavatelem 105 km dlouhé řady zábran na polsko-běloruské hranici v souladu s ustanoveními smlouvy s investorem - Polskou pohraniční stráží. Hraniční zábrana tvoří část východní hranice Evropské unie a regionu zemí NATO. Práce začaly letos v lednu a byly dokončeny včas.

 

Společnost Budimex byla zodpovědná za výstavbu delšího, téměř 106 kilometrů dlouhého úseku zábran na hranici s Běloruskem. Během posledních 5 měsíců intenzivních prací bylo provedeno:

  • zabudování téměř 22 000 betonových základových pilot do země,
  • instalace stejného počtu (téměř 22 000) ocelových sloupů,
  • instalace více než 22 000 ocelových polí o výšce 5 a 2,5 m.
  • Podél státní hranice bylo vybudováno více než 105 km obslužných komunikací.
  • Díky tomu vznikla fyzická bariéra o celkové délce 105,55 km.

 

„Jsme hrdým dodavatelem velmi neobvyklého infrastrukturního zařízení, které jsme museli provést ve výjimečných geopolitických a pandemických, stejně jako – především – terénních podmínkách. Práce v zóně se zákazem pohybu, navíc vedená přes přísně chráněný Bělověžský prales, pro nás znamenala nutnost použití mnoha nadstandardních postupů a speciálního přístupu. Na projektu se podílelo 200 kusů zařízení a 500 lidí. Jejich úkolem bylo mimo jiné udržovat tempo prací neboli kompletní logistiku dodávek materiálu při plné péči o svěřené prostředí po celou dobu trvání projektu. Jsem rád, že osvědčený tým odborníků z Budimexu opět prokázal své schopnosti.“ – říká Artur Popko, předseda představenstva společnosti Budimex S.A.

 

S vědomím specifik prováděné stavby se společnost Budimex navíc rozhodla nezávazně využít služeb externího Přírodního dozoru dodavatele (NPW), který před zahájením prací pečlivě analyzoval a konzultoval potenciální hrozby s ředitelstvím Bělověžského národního parku, Ústavem biologie savců Polské akademie věd (PAN) v Bělověži a s Regionálním ředitelstvím ochrany životního prostředí v Białystoku a na tomto základě navrhl vhodná opatření v rámci plánu ochrany životního prostředí. Při četných kontrolách byla opatření na ochranu životního prostředí zavedená společností Budimex hodnocena kladně a veškerá doporučení správních orgánů plynoucí z těchto kontrol byla neprodleně provedena.

 

V průběhu stavebních prací pracovníci společnosti Budimex v maximální možné míře chránili flóru a faunu (např. stromy, mraveniště) a další objekty (např. církevní památky) v blízkém okolí staveniště a přístupové trasy před možným poškozením těžkou technikou. Stromy podél přístupových cest byly opatřeny ochrannou plachtou, aby byly chráněny před poškozením. Během stavby byla na žádost obecních úřadů přemístěna i čapí hnízda, aby ptáci mohli volně žít v bezpečném prostředí.

 

Stavba zábran probíhala také v atmosféře aktivního a konstruktivního dialogu se zástupci samosprávy příslušných obcí a krajů. Díky těmto konzultacím byly upraveny příjezdové cesty na staveniště. Díky dialogu s místními komunitami došlo také ke změně umístění některých úložišť a byla zavedena další ochranná opatření pro místní dějiště náboženských bohoslužeb a přírodní památky.

 

Byly poskytovány průběžné informace o průběhu prováděných prací, aby tato stavba nezpůsobovala obyvatelům v okolí zbytečné nepříjemnosti. V obcích, kde nebylo možné přesunout provoz těžké techniky mimo zastavěné území, byla provedena opatření, která i do budoucna zlepší kvalitu života místních obyvatel a budou jim sloužit po mnoho let. Na žádost zástupců jedné obce byla naplánována výstavba piknikových přístřešků nebo venkovní tělocvičny.

 

Plochy využívané zaměstnanci společnosti Budimex a zúčastněnými subdodavateli, tj. přístupové cesty nebo skladovací prostory, jsou v současné době uváděny do stavu, v jakém byly před zahájením prací. Se zahájením stavby byl v oblasti proveden podrobný průzkum terénu. V průběhu prací bylo v součinnosti se zástupci obcí průběžně posuzováno, které komunikace by měla společnost Budimex opravit, aby její investiční výstavba neznamenala degradaci místní infrastruktury. Komunikace, které byly společností Budimex využívány na základě dohodnutých smluv, budou brzy uvedeny do stavu před zahájením tohoto investičního projektu.