Budimex.pl
CZ    

Kvalita

Kontrola kvality je prováděna na základě systému řízení jakosti podle normy PN-EN ISO 9001, požadavků standardu NATO AQAP 2110 a také interních procedur společnosti

Budimex se, jako jedna z největších stavebních společností v Polsku, neustále snaží zvyšovat efektivitu svého působení, aby získala a udržela vedoucí postavení ve stavebnictví.

 

Faktory umožňujícími úspěch jsou realizace stavebních prací takovým způsobem, který zajišťuje splnění požadavků našich zákazníků při zachování vysoké kvality poskytovaných služeb, respektování života a zdraví zaměstnanců a snížení negativního dopadu stavební činnosti na životní prostředí.

 

 Vysoce kvalifikovaní zaměstnanci a efektivní systém kontroly kvality jsou zárukou velmi dobrého provedení při dodržení smluvních termínů. Kontrola kvality je prováděna na základě systému řízení jakosti podle PN-EN ISO 9001, požadavků standardu NATO AQAP 2110 a interních procedur společnosti.
 

Záruční servis


Způsob jednání Budimexu vůči připomínkám zákazníků, které se týkají kvality služeb, je upraven interním provozním procedurou. Podle ní:

 

  • po dokončení smluvních prací a začátku záruční doby obdrží každý zákazník Budimexu informace, které budou obsahovat nezbytné kontaktní údaje na osoby určené k provádění záručního servisu pro daného zákazníka;
  • osoba, která provádí záruční obsluhu zákazníka, je zodpovědná za vedení procesu odstranění každé vady od okamžiku jejího oznámení až do okamžiku, kdy bude společně se zákazníkem podepsán protokol o odstranění vady;
  • osoba, která vede obsluhu je povinna organizovat proces odstranění vady takovým způsobem, aby byla dodržena lhůta stanovená zákazníkem, jakož i s přihlédnutím k jeho požadavkům obsaženým ve smlouvě;
  • v případě neuznání reklamace osoba, které provádí záručních obsluhu, neprodleně písemně informuje zákazníka společně s odůvodněním rozhodnutí;
  • Oddělení záruky a reklamace analyzuje příčiny závad zjištěných během poskytování záruční obsluhy a přijímá opatření ke zlepšení, aby se zabránilo jejich výskytu v budoucnu.