Budimex.pl
SK    

Kvalita

Kontrola kvality sa vykonáva na základe systému riadenia kvality podľa STN-EN ISO 9001, požiadaviek normy NATO AQAP 2110 a interných postupov spoločnosti.

Budimex ako jedna z najväčších stavebných spoločností v Poľsku sa snaží neustále zvyšovať efektivitu svojej činnosti s cieľom získať a udržať si popredné miesto v stavebnom priemysle.

 

Faktormi umožňujúcimi úspech je realizácia stavebných prác spôsobom, ktorý spĺňa požiadavky našich klientov pri zachovaní vysokej kvality služieb, rešpektovaní života a zdravia zamestnancov a obmedzení negatívnych vplyvov stavebnej činnosti na životné prostredie.

 

Vysoko kvalifikovaný personál a efektívny systém kontroly kvality sú zárukou veľmi dobrého výkonu pri dodržaní zmluvných termínov. Kontrola kvality sa vykonáva na základe systému riadenia kvality podľa STN-EN ISO 9001, požiadaviek normy NATO AQAP 2110 a interných postupov spoločnosti.

 

 

Záručný servis

 

Spôsob, akým Budimex nakladá s pripomienkami Klientov ku kvalite poskytovania služieb, upravuje interný operačný postup. Podľa nej:

 

  • po ukončení zmluvných prác a začiatku záručnej doby dostane každý zákazník Budimexu informácie s potrebnými kontaktnými údajmi na osobu, ktorá sa venuje poskytovaniu záručného servisu pre daného Zákazníka;
  • poskytovateľ záručného servisu je zodpovedný za proces odstránenia vady od momentu jej oznámenia až po podpísanie konečného protokolu o odstránení vady spolu so Zákazníkom;
  • poskytovateľ služby je povinný organizovať proces odstraňovania vady tak, aby dodržal termín určený Objednávateľom, ako aj s prihliadnutím na jeho požiadavky v zmluve;
  • ak reklamácia nebude uznaná, prevádzkovateľ záručného servisu o tom bezodkladne písomne ??informuje Zákazníka spolu s odôvodnením rozhodnutia;
  • Záručné a reklamačné oddelenie analyzuje príčiny vád zistených v priebehu záručného servisu a podnikne opatrenia na zlepšenie, aby sa v budúcnosti zabránilo ich výskytu.