Budimex.pl
SK    

Laboratórne služby

Budimex disponuje vlastným rozsiahlym laboratórnym a technologickým zázemím. Umožňuje efektívnu, priebežnú kontrolu kvality stavebných prác a poprojektovej analýzy. Naše centrálne laboratórium je akreditované Poľským centrom pre akreditáciu s číslom AB1414 (rozsah akreditace, certifikát).

Zamestnávame najlepších špecialistov, používame najnovšie technológie a máme rozsiahle skúsenosti, vďaka ktorým sa dokážeme úspešne postaviť aj tým najťažším výzvam. Aby sme vyhoveli požiadavkám našich klientov, neustále vyvíjame aktivity smerujúce k rozširovaniu rozsahu poskytovaných výskumných služieb. Špecializovaná aparatúra v laboratóriu je neustále obohatené o nové zariadenia na meranie a testy. V rámci našej činnosti neustále spolupracujeme s uznávanými výskumnými a vedeckými pracoviskami.

Pravidelne sa zúčastňujeme na porovnávacích medzilaboratórnych testoch a testoch odbornosti s cieľom neustáleho zlepšovania výskumných metód a spokojnosti Zákazníkov.

Nájsť najbližšie laboratórium
Skúšobná ponuka
( viac )

Komplexné laboratórne služby na stavbách. Kolaudačné skúšky in-situ týkajúce sa vykonávania zemných prác, betonárskych prác, asfaltovacích prác a pozemného inžinierstva.

Kontaktné údaje
Naše výhody

Kompetentní a profesionálni zamestnanci

Akreditácia AB 1414

Rozvinutá sieť laboratórií

Nestrannosť a nezávislosť pri postupoch súvisiacich s testovaním

Uchovanie dôvernosti informácií a dodržiavanie vlastníckych práv

Starostlivosť o kvalitu, životné prostredie, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci