Budimex.pl
SK    

Tunely, železnica, električka a rieka – uvedenie do prevádzky Łagiewnickej cesty v Krakove

Posledná aktualizácia: 28. augusta 2022
Tunely, železnica, električka a rieka – uvedenie do prevádzky Łagiewnickej cesty v Krakove

Budimex dokončil výstavbu Łagiewnickej cesty, jednej z najvýznamnejších investícií mesta Krakov za posledné roky. V rámci kontraktu v hodnote približne 680 miliónov PLN odovzdal najväčší poľský generálny dodávateľ do užívania 3,5-kilometrovú cestu. Stavebné práce sa začali v júli 2018 a trvali do júna 2022.

 

Zmluvu s Trasa Łagiewnicka SA podpísalo konzorcium Budimex a Ferrovial Construction 17. marca 2017. Práce zahŕňali návrh a vybudovanie komunikačnej trasy z ul. Grota-Roweckiego ku križovatke ul. Witos, Halszka a Beskidzka. Dôležitou súčasťou investície bola príprava električkovej trate, ktorá spojí sídlisko Kurdwanów s ulicou Zakopiańska. Investor uzavrel zmluvy o financovaní projektu s Európskou investičnou bankou a Bank Gospodarstwa Krajowego.

 

Viac ako 2 km, teda väčšina z 3,5 km vybudovanej cesty, je vedená v tuneloch, z ktorých najdlhší má vyše 700 metrov a nachádza sa medzi Svätyňou Jána Pavla II. a Svätyňou Božieho Milosrdenstva. Okrem toho boli vybudované nové cestné križovatky, protihlukové steny, mosty, lávky a chodníky. Upravený bol aj tok koryta rieky Wilga a trasa neďalekej železničnej trate Krakov-Skawina. Pozdĺž celej investície boli vybudované cyklotrasy a nová električková trať z ulice Turowicza na ulicu Zakopiańska. Nad tunelmi sú v okolí ulice Zbrojarzy vytvorené rekreačné plochy, napríklad skatepark, športoviská a ihriská.

 

Výstavba Łagiewnickej cesty si vyžiadala komplexnú rekonštrukciu vysoko urbanizovaného územia v okolí ul. Zakopiańska. V týchto miestach cesta križuje jednu z hlavných výstupných tepien z Krakova a železničnú trať č.94. Na obidvoch cestách bolo potrebné neustále udržiavať premávku. Okrem toho tadiaľto preteká aj rieka Wilga. „Práce boli realizované v niekoľkých etapách. Najprv sa po častiach vykonali stavebné úpravy potrebné na preloženie toku rieky do nového zmeneného koryta. Vyžiadalo si to aj vybudovanie dočasnej železničnej trate spolu s riečnym prechodom pre vlaky. Po „prenesení rieky“ bolo možné pokračovať v práci pri úsekoch cestných a električkových tunelov, ktoré boli predtým v kolízii a následne na ich mieste bola realizovaná rekonštrukcia železničnej trate.“ – hovorí Cezary Łysenko, riaditeľ inžinierskych stavieb spoločnosti Budimex.

 

„Stavebné práce boli prerušované kvôli silných dažďom a vyliatiu sa rieky Wilgi z koryta. – K najväčšiemu vyliatiu došlo v auguste 2021. Wilga sa vyliala zo svojho koryta a zaliala časť staveniska Łagiewnickej cesty vo chvíli, keď ešte nebolo dokončené spevňovanie brehov rieky. Po obnovení prác sa nám podarilo zvýšiť breh rieky a urobiť dodatočné zabezpečenia, vďaka čomu sme znížili riziko zaliatia cesty.“ dodáva Cezary Łysenko.

 

V rámci výstavby Łagiewnickej cesty bola vybudovaná aj nová električková trať v dĺžke cca 1,7 km. V úseku cca 700 m budú električky prechádzať cez tunel. Nová električková infraštruktúra zlepší systém mestskej hromadnej dopravy a zlepší životné podmienky obyvateľov južných štvrtí Krakova.

 

„Myslím si, že výstavba Łagiewnickej cesty je jednou z najkomplexnejších inžinierskych zákaziek, ktoré Budimex realizoval. Investícia si vyžiadala spoluprácu špecialistov z mnohých odvetví v rámci stavebníctva. V čase vrcholnej realizácie pracovalo na stavbe súčasne cca 450 ľudí a 160 strojných jednotiek. Koordinácia takéhoto tímu bola veľkou výzvou,“ zhrnul Cezary Łysenko, riaditeľ infraštruktúry spoločnosti Budimex.

 

Realizáciou Łagiewnickej cesty sa otvára cesta k výstavbe západného úseku tzv. 3. krakovského okruhu s cestami Pychowicka a Zwierzyniecka. Nová trasa odľahčí dopravu v oblasti samotného centra Krakova a zlepší medzimestskú cestnú dopravu, čo sa prejaví znížením emisií výfukových plynov a zlepšením kvality ovzdušia.

 

Základné technické informácie:

 

  • Spotreba betonárskej ocele: cca 20 990 000 kg,
  • Spotreba betónu: cca 207 500 m3,
  • Množstvo vyrobených membránových stien: cca 60 000 m2,
  • Množstvo vykonaných výkopov: cca 1 340 000 m3,
  • Množstvo vykonaných násypov a zásypov: cca 570 000 m3.