Budimex.pl
SK    

Spoločnosť Budimex bude realizovať Varšavský plynovod pre spoločnosť Gaz-System

Posledná aktualizácia: 22. marca 2023
Spoločnosť Budimex bude realizovať Varšavský plynovod pre spoločnosť Gaz-System

Budimex podpísal zmluvu so spoločnosťou GAZ-SYSTEM S.A. na hlavnú realizáciu Varšavského plynovodu s dĺžkou 28 km v systéme „stavaj“. Po úseku Baltic Pipe ukončenom v stanovenom termíne v roku 2022 je to ďalší plynovod realizovaný tým istým poľským dodávateľom. Ponuka spoločnosti Budimex získala v obstarávacom konaní najvyššie hodnotenie a v decembri 2022 bola vybraná ako najvýhodnejšia.

 

Plynovod povedie v úseku Rembelszczyzna - ?Mory na severozápadnej strane Varšavy. Hodnota kontraktu predstavuje 188 mil. PLN bez DPH. Začiatok stavebných prác je naplánovaný ihneď po uzatvorení zmluvy. Termín ukončenia prác predstavuje 24 mesiacov odo dňa uzatvorenia zmluvy, teda v I. polovici roku 2025. Záručná lehota predstavuje 36 mesiacov.

 

Varšavský plynovod predstavuje strategický infraštruktúrny projekt pre Varšavu a tento región Poľska. Vďaka výstavbe nového plynovodu sa zvýši prístup k zemnému plynu nielen pre priemyselných odberateľov, ale aj pre obyvateľov varšavskej aglomerácie. Nový plynovod obmedzí emisiu škodlivých látok, čo bude mať priamy vplyv na zlepšenie kvality ovzdušia v hlavnom meste.

 

Investícia zahŕňa aj výstavbu:

 • optickej siete,
 • podzemného spojovacieho zariadenia DN700/DN100 umožňujúceho pripojenie existujúcej plynovej stanice Jabłonna,
 • plynovej stanice nachádzajúcej sa v priamom susedstve existujúcej plynovej stanice,
 • prepínacích systémov založených na prepojení postaveného plynovodu s existujúcim prepravným plynovodom,
 • pešia a cyklistická trasa tvoriaca núdzový prístup pre hasičské zbory v dĺžke 1,4 km, vedená pozdĺž existujúceho chodníka pre chodcov a cyklistov,
 • systému katódovej ochrany spolu so stanicami katódovej ochrany s anódovými uzemňovacími elektródami ako aj galvanickými anódovými stanicami.

 

Moderné technológie

Viac ako 5 km trasy, čiže približne 1/5 dĺžky plynovodu, bude vykonaných metódou bez výkopov – celkovo bolo naplánovaných 32 takýchto prechodov s rôznou dĺžkou. Medzi nimi sa nachádza päť tzv. dlhých – dva riadené horizontálne vrty (HDD) ako aj tri prechody metódou Direct Pipe. Takýto spôsob realizácie prác výrazne zníži ingerenciu do prírodného prostredia – nenarušia sa prírodne vzácne miesta, také ako Rezervácia Ławice Kiełpińskie na Visle alebo Park Młociński v Bielanach.

 

K prechodu pod dnom Visly a Rezerváciou Ławice Kiełpińskie na dĺžke cca 1149 metrov bude použitá technológia riadeného horizontálneho vrtu, tzv. HDD. To umožní obísť vzácnu prírodnú oblasť rezervácie a zachovať kontinuitu riečnej plavby. Druhý vrt HDD je naplánovaný na území Lesa Nowa Varšava (Młocińského). Bezvýkopové vedenie plynovodu na trase cca 1200 metrov umožní zachovať miestne stromy.

 

Druhou použitou bezvýkopovou metódou bude Direct Pipe. Za účelom zachovania čo najviac stromov bude táto technológia využitá:

 • pod Parkom Młocińskym v dĺžke cca 526 m,
 • v regióne záhradných pozemkov na Bielanach – plynovod bude vedený pod zemou, bez vykonávania výkopov na dĺžke cca 320 m (oblasť pozdĺž Wału Wiślaného priľahlého k Parku Młocińského),
 • pod Modlińskou ulicou ako aj v lesnej oblasti na západnej strane ul. Modlińskej na dĺžke cca 529 m (lesná oblasť od ul. Modlińskej smerom k Visle).

 

Ochrana životného prostredia

Počas navrhovania trasy Varšavského plynovodu sa prijali mnohé iniciatívy v prospech ochrany životného prostredia. Počas výstavby sa stavebno-montážny pás na lesnom území bude zužovať do 15 metrov (štandardná šírka je 18-20 m) – je to minimálna šírka potrebná na vykonanie prác a poskytnutie dostatočného miesta pre stavebné prvky.

 

Pozdĺž trasy plynovodu je navrhnutých množstvo bezvýkopových križovatiek, najmä v zalesnených oblastiach, ako napr. Park Młocińsky, Les Nowa Warszawa ako aj lesné územie v okolí ul. Modlińskej. Vďaka nim bude možné plynovod ťahať hlboko pod zemou, čo bude veľmi priaznivé pre životné prostredie.

 

Po ukončení výstavby sa v investičnom páse zrealizujú sprievodné výsadby z pôvodných druhov. Vo varšavskej aglomerácii sú navyše plánované dobrovoľné výsadby v rámci ekologických aktivít pre prírodné prostredie.

 

Využitie bezvýkopových technológií nielen výrazne obmedzí ingerenciu do životného prostredia, ale vďaka nej budú menej náročným spôsobom prekonané územné prekážky – križovatka s cestami, viaduktmi a vodnými tokmi, napr. riekami alebo kanálmi. Počas stavebných prác budú cesty vykonávané prostredníctvom technológie pretláčania, vďaka čomu doprava nebude pozastavená.

 

Všetky tieto činnosti majú vplyv na záverečné náklady výstavby a ich výhody pre prostredie sú nezanedbateľné. Pre zachovanie stromov budú veľmi dôležité technicky náročné bezvýkopové prechody.

 

Základné parametre a opis investície:

 • vysokotlakový plynovod,
 • priemer: 700 mm
 • pracovný tlak: 8,4 MPa,
 • dĺžka: cca 28,5 km.