Budimex.pl
SK    

Komentár prezidenta spoločnosti Budimex SA – Artura Popka – k finančným výsledkom skupiny Budimex za tri štvrťroky 2022

Posledná aktualizácia: 26. októbra 2022
Komentár prezidenta spoločnosti Budimex SA – Artura Popka – k finančným výsledkom skupiny Budimex za tri štvrťroky 2022

Skupina Budimex dosiahla prevádzkový zisk na úrovni 417 miliónov PLN pri ziskovosti 6,5%, pričom v prvom štvrťroku prevádzková ziskovosť dosiahla úroveň 3,6%, a v druhom a treťom štvrťroku to bolo 7,4%, respektíve 7,7%.

 

Hrubý zisk skupiny Budimex dosiahol 466 miliónov PLN pri ziskovosti 7,3%. Ziskovosť na úrovni hrubého zisku pomohlo dosiahnuť značné zlepšenie výsledkov finančnej činnosti, predovšetkým v druhom a treťom štvrťroku, čo je efektom nárastu priemernej výšky úrokov vložených peňažných prostriedkov skupiny Budimex.

 

Skupina Budimex


(mil. PLN)

Výkaz ziskov a strát

1. – 3. štvrťrok 2022

1. – 3. štvrťrok 2021

r/r

Predaj

6368

5534

15,1%

Prevádzkový zisk

417

416

0,1%

% predaja

6,5%

7,5%

-1,0% p. b.

Hrubý zisk

466

389

19,8%

% predaja

7,3%

7,0%

0,3% p. b.

Čistý zisk*


z kontinuálnej činnosti

359

302

18,8%

% predaja

5,6%

5,5%

0,2% p. b.

* pripadajúci akcionárom dominujúceho subjektu

 

 

 

prerušená činnosť

0

521

n/a

 

Skupina Budimex zaznamenáva nárast tržieb skupiny o 15,1%, najmä vďaka väčšiemu rozsahu predaja v segmente stavebníctva, najmä v oblasti pozemného staviteľstva a v Mostostal Kraków. V sektore poskytovania služieb boli výnosy približne rovnaké ako vlani.

 

 

Stavebno-montážna produkcia v Poľsku za tri štvrťroky 2022 (v aktuálnych cenách) vzrástla o 22,2%, z úrovne 77,4 mld. PLN v roku 2021 na 94,5 mld. PLN v roku 2022. V segmente stavebníctva vzrástla predaná produkcia až o 30,2%, v segmente infraštruktúry o 14,3%.

 

Sektor stavebníctva

Štatistické údaje (mld. PLN)

1 – 9 2022

1 – 9 2021

r/r

Predaná


produkcia

94,5

77,4

22,2%

Budovy

49,9

38,3

30,2%

podiel

52,8%

49,5%

3,2 p. b.

Strojárstvo

44,7

39,1

14,3%

z toho: cesty

16,4

13,2

23,9%

z toho: železnice

5,4

5,1

5,0%

podiel

47,2%

50,5%

-3,2 p. b.

 

Predaj segmentu stavebníctva skupiny Budimex dosiahol 5 mld. 809 mil. PLN.

 

Segment stavebníctva


(mil. PLN)

Výkaz ziskov a strát

1. – 3. štvrťrok 2022

1. – 3. štvrťrok 2021

r/r

Predaj

5809

5118

13,5%

Prevádzkový zisk

353

278

26,7%

% predaja

6,1%

5,4%

0,6% p. b.

Hrubý zisk

398

251

58,6%

% predaja

6,9%

4,9%

1,9% p. b.

Portfólio objednávok

12466

14021

-11,1%

Uzatvorené zmluvy

4609

5879

-21,6 %

 

Napriek ťažkostiam na trhu, následkom prerušenia mnohých dodávateľských reťazcov, predaj v troch štvrťrokoch 2022 v segmente stavebníctva bol značne vyšší, než v rovnakom období vlani. Rozsiahle portfólio objednávok na začiatku roku 2022, premyslená nákupná politika, ako aj priaznivé poveternostné podmienky, nám umožnili zvýšiť výnosy o viac než 13%.

 

V poslednom štvrťroku sme zaznamenali stabilizáciu cien kľúčových sortimentov, v niektorých prípadoch (vrátane ocele) aj zníženie cien oproti úrovniam zaznamenaným niekoľko týždňov po vypuknutí vojny. Zodpovedná stratégia uzatvárania kontraktov, ako aj prispôsobená nákupná stratégia, nám umožnili v maximálnej možnej miere obmedziť straty, ktoré spôsobila aktuálna situácia. Rozpočty všetkých našich projektov sú priebežne aktualizované a vďaka dobrej ziskovosti zákaziek v posledných fázach realizácie zostáva ziskovosť portfólia stabilná.

 

Počas troch štvrťrokov 2022 sme získali kontrakty v celkovej výške 4,6 miliardy PLN. Portfólio objednávok skupiny Budimex na konci septembra 2022 predstavovala 12,5 miliardy PLN a zabezpečuje zákazky do konca roka 2023.

 

Vďaka intenzívnej práci na akvizícii nových projektov je hodnota projektov podpísaných v októbri 2022 a čakajúcich na podpis vyše 3 miliárd PLN, čo by malo zabezpečiť stabilitu portfólia zákaziek. Sú to okrem iného nasledujúce kontrakty na výstavbu rôznych objektov, ako: rýchlostná cesta S17 Piaski – Hrebenne (2 úseky s celkovou hodnotou 845 miliónov PLN), diaľnica D1 Bratislava – Triblavina na Slovensku (519 miliónov PLN), Vojenská nemocnica v Krakove (368 miliónov PLN), či železničná trať 104 Chabówka – Nowy Sącz (366 miliónov PLN).

 

Skupina Budimex ukončila tretí štvrťrok 2022 s čistou hotovostnou pozíciou 2,2 miliardy PLN. V júni 2022 sme vyplatili zostávajúcu dividendu za rok 2021 vo výške 23,47 PLN na jednu akciu. Vďaka tomu celková dividenda za rok 2021 na jednu akciu dosiahla rekordných 38,37 PLN.

 

Po troch štvrťrokoch 2022 skupina FBSerwis udržala vysokú úroveň výnosov z predaja pri udržaní dobrej ziskovosti

 

Segment služieb


(mil. PLN)

Výkaz ziskov a strát

1. – 3. štvrťrok 2022

1. – 3. štvrťrok 2021

r/r

Predaj

576

564

13,5%

Prevádzkový zisk

64

78

-17,7%

% predaja

11,2%

13,9%

-2,7% p. b.

Hrubý zisk

69

78

-11,5%

% predaja

12,0%

13,9%

1,8% p. b.

 

Výnosy skupiny FBSerwis, kľúčového aktíva segmentu služieb (výsledky segmentu služieb zahŕňajú aj činnosť niekoľkých menších spoločností, vrátane Budimex Parking Wrocław), predstavovali 573 miliónov PLN, a boli trochu vyššie než v rovnakom období vlani. Prevádzkový zisk skupiny FBSerwis dosiahol úroveň 64 miliónov PLN pri ziskovosti 11,2%, v porovnaní s 13,8% v rovnakom období vlani, pričom ziskovosť v treťom štvrťroku sa značne zlepšila a bola vyššia, než v treťom štvrťroku vlani.

 

Intenzívne úsilie zamerané na získavanie nových zákaziek najmä v segmente údržby infraštruktúry umožnilo výrazne rozšíriť portfólio zákaziek, čo by sa malo premietnuť do nárastu tržieb v nasledujúcich štvrťrokoch. Pokračujeme v začatých investíciách do rozširovania existujúcich zariadení na spracovanie odpadu a skládok. Súčasne do štruktúr Skupiny integrujeme subjekt, ktorý sme prevzali pred niekoľkými mesiacmi, čím posilňujeme našu pozíciu v segmente environmentálnych služieb.

 

Trhové prognózy

 

V ďalších štvrťrokoch budeme aj naďalej pozorne sledovať ďalší vývoj makroekonomickej situácie.

 

Aktuálne portfólio objednávok skupiny Budimex v plnej miere zabezpečuje zákazky až do konca roka 2023, a nové podpísané kontrakty (predovšetkým zákazky vo formáte „navrhni a postav“) dávajú silný základ našej podnikateľskej činnosti na roky 2024 – 2025. Je to dôležité najmä v perspektíve spomalenia ekonomiky a plánovaného obmedzenia nových projektov, o ktorých rozhodli niektorí naši objednávatelia, teda samosprávy a PKP PLK.

 

Inflačné ukazovatele stále zostávajú vysoko a väčšina prognóz na najbližšie štvrťroky bola revidovaná smerom hore. Veľmi pozorne sledujeme ceny energií a pohonných hmôt, ktoré majú podstatný význam pre stavebné odvetvie aj pre celé hospodárstvo. Preto je také dôležité pokračovať v práci na mechanizmoch valorizácie dlhodobých zákaziek.

 

Pripravujeme sa na realizáciu prvých podstatných projektov v zahraničí. Najväčším z nich je výstavba diaľnice D1 Bratislava – Triblavina vo formáte „navrhni a postav“. V poslednom čase sme dosiahli prvé miesto v rámci súťaže na prestavbu železničnej infraštruktúry v Česku s celkovou hodnotou cca 66 mil. PLN.

 

Inovácie

 

Spoločnosť Budimex v spolupráci s krakovským technologickým parkom „Krakowski Park Technologiczny“ sa zapojila do akceleračného programu pre zahraničné startupy – Poland Prize, ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov Poľskej agentúry rozvoja podnikavosti.

 

Pokračujeme v spolupráci s rôznymi startupmi, ktoré boli ocenené v rámci 1. edície súťaže Budimex Startup Challenge. V oblasti inovácií sú stále hlavnými témami: riešenia pre energetiku, obnoviteľné zdroje energie a ekologické technológie pre stavebníctvo.

 

Aktivity CSR

 

26. júla 2022 sa uskutočnilo každoročné finále akcie „Dom zo srdca 2“ v meste Brusy v Pomoranskom vojvodstve, v rámci ktorého sme „na kľúč” postavili dom pre 8-člennú rodinu. Vďaka podpore všetkých partnerov kampane sa splnil sen pani Iwony, pána Krzysztofa a ich šiestich detí. Vytvárame 41. a 42. Rodičovskú zónu v mestách Ełk a Bydgoszcz.

 

V treťom štvrťroku získali naše stavby niekoľko cenných priemyselných ocenení: 7 cien v súťaži „Stavba roka 2021”, ktoré sú v brandži známe ako stavebné oskary, ako aj dve ceny „Modernizácia roka”. Medzi ocenenými investíciami sú okrem iných: Výskumné a vývojové centrum petrochemického giganta „PKN Orlen“ v meste Płock, železničná stanica PKP SA v meste Białystok, či Rotherove mlyny v meste Bydgoszcz.

 

Stratégia CSR spoločnosti Budimex je okrem iného zameraná na snahu byť dobrým susedom, hosťom a partnerom pre miestne spoločenstvá. V priebehu troch štvrťrokov 2022 sme charitatívne podporili okolie našich stavieb v rámci 41 projektov v nasledujúcich mestách: Ełk, Štetín, Bydgoszcz, Štetín, Krakov, Varšava, Dolice pri Štetíne, Białystok, Narewka pri Hajnówke, Czechowice – Dziedzice, Suwałki, Marki neďaleko Varšavy, Słup blízko Konina a Strachocin. Celková výška podpory dosiahla viac než 1 mil. PLN.