Budimex.pl
SK    

Komentár Artura Popka, prezidenta spoločnosti Budimex, k finančným údajom za prvý štvrťrok 2022

Posledná aktualizácia: 28. apríla 2022
Komentár Artura Popka, prezidenta spoločnosti Budimex, k finančným údajom za prvý štvrťrok 2022

Prvý štvrťrok 2022 bol náročným obdobím pre: skupinu Budimex Group, stavebný trh aj celý svet. Vypuknutie vojny na Ukrajine výrazne ovplyvnilo väčšinu odvetví nášho hospodárstva. Stavebníctvo je jedným z odvetví, ktoré sú najviac postihnuté dôsledkami konfliktu na našej východnej hranici. Najdôležitejšími faktormi, ktoré ovplyvňujú náš sektor, sú drastický nárast cien materiálov, najmä ocele a ropy, a odliv pracovníkov z Ukrajiny.

 

Napriek mimoriadne zložitým trhovým podmienkam dosiahla skupina Budimex Group prevádzkový zisk 57 miliónov PLN (v porovnaní so 63 miliónmi PLN v 1. štvrťroku 2021), pričom zaznamenala pokles ziskovosti z 5,0 % na 3,6 %. Nižšia ziskovosť je predovšetkým dôsledkom zhoršenia výsledku v stavebnej časti. Väčšina prác vykonaných v prvom štvrťroku 2022 sa týkala zákaziek, pri ktorých už bola časť materiálu na stavbe, a ceny kľúčových sortimentov a služieb na nasledujúce mesiace boli zmluvne dohodnuté. Napriek tomu pozorujeme, že drastický nárast cien materiálov vrátane ocele a ropy ovplyvnil ziskovosť väčšiny zákaziek, najmä tých, ktoré sú v súčasnosti v počiatočnej fáze realizácie.

 

Hrubý zisk skupiny Budimex Group dosiahol 63 miliónov PLN pri ziskovosti 3,9 % v porovnaní so 4,4 % v prvom štvrťroku predchádzajúceho roka. Ziskovosť na úrovni hrubého zisku bola podporená výrazným zlepšením výsledku finančných činností, čo je zase dôsledkom zvýšenia priemernej úrovne úrokov z peňažných prostriedkov investovaných skupinou Budimex Group.

 

Skupina Budimex Group

(milión PLN)

Výkaz ziskov a strát

1. štvrťrok 2022

1. štvrťrok 2021

medziročne

Predaj

1 599

1 245

28,5 %

Prevádzkový zisk

57

63

-8,6 %

% predaja

3,6 %

5,0 %

-1,5 %

Hrubý zisk

63

55

14,3 %

% predaja

3,9 %

4,4 %

-0,5 %

Čistý zisk*

56

68

-16,5 %

% predaja

3,5 %

5,4 %

-1,9 %

*pripadajúce na akcionárov materskej spoločnosti

pokračujúce operácie

56

42

33 %

ukončené činnosti

0

25

-100 %

 

Zaznamenali sme výrazný nárast tržieb skupiny, najmä vďaka vyššiemu rozsahu predaja realizovaného v stavebnej časti. V odvetví služieb boli príjmy na podobnej úrovni ako v prvom štvrťroku 2021.

 

Stavebno-montážna výroba v prvom štvrťroku 2022 (pri súčasných cenách) medziročne vzrástla o 35,1 % zo 17,3 miliardy PLN na 23,4 miliardy PLN. V segmente stavby budov sa predaná produkcia zvýšila o 45,3 %, zatiaľ čo v oblasti infraštruktúry bol nárast až 23 %.

 

 

 

Stavebný sektor

Štatistické údaje (mld. PLN)

1. štvrťrok 2022

1. štvrťrok 2021

medziročne

Predaná výroba

23,4

17,3

35,1 %

Budovy

13,7

9,5

45,3 %

podiel

53,6 %

54,5 %

4,1 %

Inžinierstvo

9,7

7,9

23,0 %

z toho: cesty

2,5

2,0

23,3%

z toho: železnice

1,3

1,1

20,6 %

podiel

41,4 %

45,5 %

-4,1 %

 

Tržby v stavebnom segmente skupiny Budimex Group v 1. štvrťroku 2022 dosiahli výšku 1 436 miliónov PLN (+21,7 % medziročne), pričom zaznamenali pokles prevádzkovej ziskovosti (z 4,1 % na 3,0 %) aj hrubej ziskovosti (z 3,4 % na 3,2 %).

 

Segment stavebníctva

(milión PLN)

Výkaz ziskov a strát

1. štvrťrok 2022

1. štvrťrok 2021

medziročne

Predaj

1 436

1 180

21,7 %

Prevádzkový zisk

43

49

–12,4 %

% predaja

3,0 %

41 %

-1,2 %

Hrubý zisk

46

40

13,2 %

% predaja

3,2 %

3,4 %

-0,2 %

Portfólium objednávok

13 170

12 754

3,3 %

Uzatváranie zmlúv

1 385

993

39,6 %

 

 

Rozsah realizovaných tržieb v prvom štvrťroku 2022 v segmente stavebníctva bol výrazne vyšší ako v rovnakom období predchádzajúceho roka. Vysoký počet objednávok a priaznivé poveternostné podmienky umožnili zvýšiť príjmy o viac ako 20 %.

 

Prevádzková ziskovosť stavebného segmentu bola 3,0 % a bola nižšia ako v rovnakom období minulého roka, kedy dosiahla 4,1 %. Zaznamenávame drastický nárast cien materiálu, čo je najlepšie vidieť na cenách rôznych druhov ocele. V niektorých oblastiach pozorujeme problémy v dodávateľskom reťazci, čo ešte viac komplikuje plnenie zmlúv. Rozpočty všetkých našich projektov sú priebežne aktualizované a vďaka dobrej ziskovosti zákaziek v posledných fázach realizácie zostáva priemerná ziskovosť portfólia stabilná. Vplyv zmien cien kľúčových sortimentov je viditeľný predovšetkým na projektoch, kde máme relatívne malý pokrok.

 

Hrubá ziskovosť stavebného segmentu v zmienenom období predstavovala 3,2 % a bola nižšia ako v prvom štvrťroku 2021, kedy predstavovala 3,4 %. V tomto roku bola ziskovosť na úrovni hrubého zisku podporená kladným výsledkom finančných činností z úrokov z vkladov.

 

Neočakávané zvýšenie cien materiálov sa premietlo aj do nášho prístupu k novým ponukám. Všetky projekty, ktorých kalkulácie vychádzali z cien pred vypuknutím vojny na Ukrajine, boli prepočítané, aby sme mohli zodpovedne rozhodnúť, či daný tender podpísať alebo od neho odstúpiť. Vo väčšine prípadov aktualizované odhady nákladov výrazne prevyšovali hodnotu predložených ponúk, čo nás prinútilo odstúpiť od účasti v takýchto tendroch.

 

V prvom štvrťroku 2022 sme získali zmluvy v hodnote viac ako 1,4 miliardy PLN. Portfólio objednávok skupiny Budimex Group ku koncu marca 2022 predstavovalo 13,2 miliardy PLN, čo zabezpečuje pokrytie práce na celý aktuálny rok a väčšinu roku 2023. Výzvou bude udržanie portfólia objednávok počas niekoľkých ďalších štvrťrokov s cieľom zabezpečiť príjmy v budúcich rokoch (po roku 2023).

 

Skupina Budimex Group ukončila prvý štvrťrok 2022 s čistou hotovosťou na úrovni 3 miliardy PLN. V júni 2022 plánujeme vyplatiť zostávajúcu dividendu za rok 2021 vo výške 23,47 PLN na akciu. Celková dividenda za rok 2021 na akciu (vrátane preddavku na dividendu vyplatenú v roku 2021) tak bude 38,37 PLN.

 

V prvom štvrťroku 2022 si skupina FBSerwis udržala vysokú úroveň tržieb z predaja pri zachovaní dobrej ziskovosti. Hrubý zisk dosiahol 16 miliónov PLN v porovnaní s 22 miliónmi PLN v prvom štvrťroku 2021.

 

 

 

Segment služieb

(milión PLN)

Výkaz ziskov a strát

1. štvrťrok 2022

1. štvrťrok 2021

medziročne

Predaj

166

168

-0,9 %

Prevádzkový zisk

15

22

-33,7 %

% predaja

8,9 %

13,3 %

-4,4 %

Hrubý zisk

17

23

-25,1 %

% predaja

10,2 %

13,4 %

-3,3 %

 

Výnosy skupiny FBSerwis, ktorá je kľúčovým aktívom v segmente služieb (výsledky segmentu služieb zahŕňajú aj aktivity niekoľkých menších spoločností vrátane Budimex Parking Wrocław), dosiahli 165 miliónov PLN a boli podobné ako v rovnakom období predchádzajúceho roka. Dosiahnutý objem predaja bol mierne vyšší ako naše interné plány, čo bolo spôsobené najmä zvýšeným výkonom v oblasti údržby infraštruktúry. Zvýšenie cien kľúčových sortimentov malo malý dopad na hlavnú oblasť činnosti skupiny FBSerwis, teda segment environmentálnych služieb. V oblasti údržby infraštruktúry sme pocítili najmä zvýšenie cien pohonných hmôt.

 

Ako sme predpovedali, v súčasnosti využívame plný potenciál a výrobné kapacity skupiny FBSerwis, čo obmedzuje možnosť organického obchodného rastu. Zameriavame sa na investície do rozširovania existujúcich zariadení na spracovanie odpadu a skládok, čo nám umožní zvýšiť rozsah našich činností s využitím našich existujúcich zdrojov. Okrem toho prebieha viacero akvizičných projektov, z ktorých jedna, akvizícia spoločnosti z odvetvia odpadového hospodárstva s tržbami v rozsahu 30 miliónov PLN ročne, môže byť dokončená v prvej polovici tohto roka. Hľadáme spoločnosti, ktoré nám pomôžu realizovať súčasné zadania, zapadnú do obchodného modelu skupiny a zároveň prispejú k zvýšeniu tržieb tak, aby v roku 2026 dosiahli 1 miliardu PLN pri zachovaní úrovne ziskovosti.

 

Do stavebnej sezóny vstupujeme s veľkým portfóliom objednávok vo výške 13,2 miliardy PLN.

 

Ako zástupca daného odvetvia žiadame overenie a aktualizáciu valorizačných doložiek, ktoré len čiastočne kompenzujú nárast cien materiálu. Pozitívne hodnotíme zvýšenie limitov valorizácie u niektorých objednávateľov až do 10 %, avšak pri súčasnom rozsahu zvyšovania cien materiálov a dvojcifernej inflácii to stále nie je dostatočná úroveň, najmä pokiaľ ide o rozpracované zákazky.

 

Nedostatočná valorizácia môže viesť k nutnosti prerušenia prác na zákazkách zo strany dodávateľov alebo dokonca k bankrotu firiem v slabšej finančnej kondícii.

 

Naším cieľom a výzvou v nadchádzajúcom roku je udržať si vedúce postavenie v kľúčových segmentoch stavebného trhu. Zároveň nám zložitá situácia na miestnom trhu stavebných tendrov dáva ďalšie argumenty na posilnenie našej prítomnosti na susedných trhoch. Na nemeckom trhu už pracujeme na našej prvej zákazke a boli sme vybraní na realizáciu ďalšieho tendra na výstavbu malej športovej haly. Ďalšou etapou zahraničnej expanzie bude získanie zákazky na českom a slovenskom trhu, kde sú naším cieľom predovšetkým infraštruktúrne projekty. V posledných mesiacoch sme na týchto trhoch predložili niekoľko významných ponúk, z ktorých viaceré boli druhé najlepšie z hľadiska ceny.

 

Po zakúpení projektu veternej farmy Drachowo (SPV Magnolia) s výkonom 7 MW sme okamžite začali so stavebnými prácami. Už budúci rok začneme vyrábať zelenú energiu. V súlade so smermi rozvoja skupiny Budimex Group hľadáme ďalšie investičné príležitosti v oblasti OZE a naša významná hotovostná pozícia nám poskytuje široké investičné možnosti.

 

S víťazom súťaže Budimex Startup Challenge testujeme automatizované monitorovanie bezpečnosti a ochrany zdravia na našich stavbách. Začíname spoluprácu s tímom mladých vedcov OSA Team, ktorí sú víťazmi hlavnej ceny Európskej vesmírnej agentúry v súťaži CanSat.

 

Vyčlenili sme 0,5 milióna PLN na špecializované nemocničné lieky pre detskú novorodeneckú nemocnicu a nemocnicu sv. Panteleimona vo Ľvove. Spolu s Poľským združením zamestnávateľov v stavebníctve spolufinancujeme nákup sanitky pre Ukrajinu. Okrem toho naši zamestnanci v celej skupine Ferrovial poskytujú aj vlastné prostriedky na humanitárnu pomoc pre Ukrajinu. Peniaze, ktoré skupiny Ferrovial a Budimex zdvojnásobili, budú venované spoločne vybranej nadácii poskytujúcej pomoc Ukrajine. Odhadujeme, že celková hodnota našej pomoci Ukrajine, vrátane našich zamestnancov, presiahne 4 milióny PLN.

 

V tomto roku pripravujeme prvé dve z piatich Rodičovských zón v okresnej nemocnici v meste Pisza a vo vojvodskej detskej nemocnici J. Brudzińskiego v meste Bydgoszcz. Realizujeme dokončovacie práce na dome pre osemčlennú rodinu v projekte Dom zo Srdca 2 v Pomoransku.

 

V súťaži Diamenty Infrastruktury i Budownictwa sme získali titul generálneho dodávateľa stavby roku 2021. Stavba nového energetického bloku v Turówe pre spoločnosť PGE, ktorú realizovala spoločnosť Budimex, získala prvé miesto v súťaži Buduj Bezpiecznie poľského inšpektorátu práce.