Budimex.pl
SK    

Budimex končí práce pri výstavbe bariéry na súčasnej poľsko-bieloruskej hranici

Posledná aktualizácia: 1. júla 2022
Budimex končí práce pri výstavbe bariéry na súčasnej poľsko-bieloruskej hranici

Spoločnosť Budimex je zhotoviteľom 105 km bariéry na súčasnej poľsko-bieloruskej hranici v súlade s ustanoveniami zmluvy s investorom – Pohraničnou strážou Poľskej republiky. Bariéra prechádza po časti východnej hranice Európskej únie a územia NATO. Práce prebiehali od januára 2022 a boli zrealizované v stanovenej lehote.

 

Spoločnosť Budimex zodpovedala za výstavbu najdlhšieho, takmer 106-kilometrového úseku bariéry na hranici s Bieloruskom. V priebehu posledných 5 mesiacov prebiehali veľmi intenzívne práce, okrem iného išlo o:

  • zapustenie takmer 22 000 betónových základových pilót do zeme,
  • namontovanie rovnakého počtu (takmer 22 000) oceľových stĺpov,
  • namontovanie viac než 22 000 oceľových modulov s výškou 5 a 2,5 m.
  • Okrem toho bolo pozdĺž štátnej hranice vybudovaných viac než 105 km technologických ciest.
  • Vďaka tomu vznikla fyzická bariéra s celkovou dĺžkou 105,55 km.

 

„Sme veľmi hrdí, že sme mohli zrealizovať veľmi netypický infraštruktúrny projekt, ktorý vznikol za veľmi výnimočných podmienok, tak geopolitických ako aj pandemických, a v náročnom terénnom prostredí. Práca v oblasti so zakázaným pohybom, navyše cez prísne chránený Bielovežský prales, pre nás znamenala realizáciu mnohých nadštandardných postupov a špeciálny prístup. Na realizácii projektu sa podieľalo 200 rôznych zariadení a 500 osôb. Práve oni okrem iného zodpovedali za udržiavanie vysokého tempa prác a zabezpečenie logistiky všetkých potrebných materiálov, pričom bolo potrebné zabezpečiť, aby bolo v maximálnej možnej miere ochránené životné prostredie Som rád, že skúsený tím odborníkov Budimex opäť preukázal svoje nevšedné schopnosti.“ – hovorí Artur Popko, prezident spoločnosti Budimex S.A.

 

Spoločnosť Budimex si dobre uvedomovala, aké sú špecifiká tohto projektu, preto sa rozhodla, hoci vôbec nemusela, využiť služby externého Environmentálneho dohľadu nad zhotoviteľom (EDZ), ktorý ešte pred začatím prác vykonal dôkladnú analýzu a konzultácie s riaditeľstvom Bielovežského národného parku, Ústavom biológie cicavcov Poľskej akadémie vied v dedine Białowieża, regionálnym riaditeľstvom ochrany životného prostredia v meste Białystok, ohľadne potenciálnych ohrození, rizík a plánu ochrany životného prostredia (POŽP), a následne navrhol vhodné preventívne opatrenia. Pri početných kontrolách bolo hodnotenie environmentálnych opatrení zo strany Budimexu pozitívne a všetky podnety správnych orgánov boli okamžite realizované.

 

V rámci stavebných prác zamestnanci Budimexu v rámci možností priebežne zabezpečovali flóru a faunu (napr. stromy, mraveniská) a iné objekty (napr. bohoslužobné objekty) priľahlé k stavenisku a prístupové cesty, pred možným poškodením ťažkou technikou. Stromy pri príjazdových cestách boli náležite zakryté zabezpečeniami, ktoré ich chránili pred poškodením. Počas výstavby boli na žiadosť obecných úradov premiestnené aj bocianie hniezda, aby mohli vtáky voľne fungovať v bezpečnom prostredí.

 

Výstavba bariéry sa niesla aj v atmosfére aktívneho a konštruktívneho dialógu s predstaviteľmi samosprávy príslušných obcí a žúp. Vďaka týmto konzultáciám boli upravené prístupové cesty na staveniská. Vďaka dialógu s miestnymi komunitami sa zmenili aj miesta niektorých skladov a zaviedli sa dodatočné bezpečnostné opatrenia pre miestne bohoslužby a prírodné pamiatky.

 

Okolití obyvatelia boli náležite informovaní o priebehu realizovaných prác, aby tieto práce pre nich nepredstavovali nadmernú záťaž. V miestach, kde sa pohyb ťažkej techniky nedal presunúť mimo zastavaného územia, boli zrealizované aktivity na skvalitnenie života miestnej komunity a budú jej slúžiť aj ďalšie roky. Na žiadosť zástupcov jednej z obcí, budú postavené piknikové prístrešky a vonkajšie posilňovne.

 

Miesta využívané zamestnancami Budimexu a zainteresovanými subdodávateľskými spoločnosťami, teda prístupové cesty či skladové dvory, sa v súčasnosti dávajú do stavu, v akom boli pred začatím prác. Pri zahájení stavby bola na tomto území vykonaná podrobná inventarizácia územia. V priebehu prác sa so zástupcami obcí priebežne posudzovalo, ktoré cesty by mal Budimex opraviť, aby investícia, ktorú spoločnosť zrealizovala, neznamenala degradáciu miestnej infraštruktúry. Cesty, ktoré využíval Budimex na základe dohodnutých zmlúv, budú čoskoro uvedené do stavu pred začatím investície.