Budimex.pl
SK    

Kódex správania dodávateľa

Zmluvný partner sa zaväzuje realizovať svoje ekonomické ciele s rešpektovaním princípov právneho štátu, etiky a ľudských práv, najmä uplatňovaním základných princípov správania uvedených nižšie:

Súlad so zákonom

Ekonomická a profesijná činnosť zmluvného partnera bude vedená v prísnom súlade s právnymi predpismi platnými na všetkých miestach jeho činnosti.

 

Etická integrita

Obchodná a profesijná činnosť zmluvného partnera a jeho zamestnancov (pričom „zamestnanci” sa rozumejú ako osoby vykonávajúce prácu na základe pracovnej zmluvy, ako aj na základe občianskoprávnych zmlúv) bude vedená s ohľadom na hodnotu integrity, v súlade so zásadami čestnosti, vyhýbanie sa všetkým formám korupcie a rešpektovanie podmienok a potrieb jednotlivých subjektov, ktoré sú do nej zapojené.

 

Zmluvný partner bude medzi svojimi zamestnancami presadzovať uznanie a úctivé správania v súlade s týmito zásadami.

 

Rešpektovanie ľudských práv

Všetky činnosti zmluvného partnera a jeho zamestnancov budú vykonávané s rešpektovaním ľudských práv a verejných slobôd obsiahnutých vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv.

 

Vyššie uvedené základné princípy sa premietajú do nasledujúcich povinností:

 

Vzťahy so zamestnancami a medzi zamestnancami

 • Zmluvný partner preberá zodpovednosť za vytvorenie pracovného prostredia bez všetkých druhov diskriminácie a správania charakterizovaného akýmkoľvek druhom násilia namiereného proti osobám.
 • So všetkými zamestnancami zaobchádzajú ich nadriadení, podriadení a kolegovia čestne a s úctou.
 • Zmluvný partner zabezpečuje svojim zamestnancom bezpečné pracovné prostredie a zaväzuje sa neustále aktualizovať opatrenia na ochranu pred úrazmi a dôsledne dodržiavať príslušné predpisy na všetkých miestach, kde vykonáva svoju podnikateľskú činnosť.
 • Všetci zamestnanci zodpovedajú za dôsledné dodržiavanie zásad BOZP, pričom sú tiež povinní pri výkone rizikových prác riadne používať zariadenia, ktoré im boli pridelené, poskytovať svojim kolegom a podriadeným znalosti v oblasti bezpečnosti práce a podporovať použitie vhodných bezpečnostných opatrení.
 • Zmluvný partner nepripustí do práce mladistvých. Zmluvný partner nevyužíva v rámci podnikateľskej činnosti prácu neplnoletých osôb a nevyužíva žiadne produkty a služby z tvorby neplnoletých osôb, pričom dbá na dodržiavanie ustanovení Medzinárodnej organizácie práce neplnoletých osôb.

 

Záväzky voči tretím stranám a trhu

 • Zmluvný partner sa zaväzuje zdržať sa akéhokoľvek konania považovaného za nekalú súťaž a zaväzuje sa dodržiavať právne normy ochrany princípov hospodárskej súťaže.
 • Zmluvný partner nebude podplácať vládne orgány a vládnych úradníkov a zakáže svojim zamestnancom uskutočňovať alebo prijímať od tretích strán akékoľvek neoprávnené platby akéhokoľvek druhu, dary, alebo láskavosti, ktoré nepatria k bežným trhovým aktivitám, alebo ktoré vzhľadom na ich hodnotu, povahu alebo okolnosti, môžu ovplyvniť rozvoj obchodných, oficiálnych a profesijných vzťahov, na ktorých sa spoločnosť podieľa.
 • Zmluvný partner si ako hlavný smer svojej podnikateľskej činnosti stanovuje snahu o čo najvyššiu kvalitu poskytovaných služieb.
 • Zmluvný partner sa snaží čo najlepšie naplniť očakávania svojich klientov a vynakladá maximálne úsilie na to, aby s predstihom vedel o ich potrebách.
 • Zamestnanci zmluvného partnera sú zodpovední za starostlivosť o im zverený majetok spoločnosti, za jeho zabezpečenie proti poškodeniu, strate, odcudzeniu alebo nesprávnemu, nezákonnému alebo nečestnému použitiu.
 • Zmluvný partner zaručuje, že bude rešpektovaná dôvernosť údajov tretích strán.

 

Záväzky voči životnému prostrediu

 • Zmluvný partner sa zaväzuje, že pri pri výkone svojej činnosti bude šetrný k prírodnému prostrediu a bude minimalizovať možné vplyvy realizovanej činnosti na životné prostredie. Spoločnosť poskytuje svojim zamestnancom všetky potrebné zdroje na dosiahnutie tohto cieľa.
 • Zmluvný partner sa zaväzuje dôsledne dodržiavať predpisy týkajúce sa ochrany životného prostredia.
 • Zmluvný partner prispieva k zachovaniu prírodných zdrojov a ochrane území s osobitnými ekologickými, krajinárskymi, vedeckými a kultúrnymi hodnotami.
 • Zmluvný partner sa zaväzuje konať spoločensky zodpovedným spôsobom a dodržiavať zákony krajiny, v ktorej vykonáva svoju podnikateľskú činnosť.