Budimex.pl
PL    

ZUO w Biechowie

Opis realizacji

Prace obejmowały wykonanie robót budowlano-instalacyjnych, dostawę oraz montaż maszyn i urządzeń wraz z wyposażeniem Zakładu, przeprowadzenie rozruchu mechanicznego i technologicznego linii sortowania odpadów oraz instalacji intensywnej stabilizacji biologicznej w bioreaktorach, przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie eksploatacji instalacji oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu.

Wybudowano halę przyjęć odpadów komunalnych zmieszanych i sortownię odpadów, magazyn odpadów surowcowych i wielkogabarytowych oraz halę przyjęć odpadów surowcowych i segregacji odpadów. Łączna ilość odpadów kierowanych do sortowni wynosi ok. 40 000 Mg/a, a wydajność linii technologicznej dla odpadów komunalnych wynosi odpowiednio: 
- 38 000 Mg/a  odpadów zmieszanych do mechaniczno-biologicznego przetwarzania,
- 2 000 Mg/a  odpadów zbieranych selektywnie do doczyszczania na linii sortowniczej tzw. surowców wtórnych,
- 10 000 Mg/a gruzu do przetwarzania i magazynowania
- 1 000 Mg/a  odpadów zielonych do kompostowania,
- 500 Mg/a odpadów strukturalnych.

 

W ramach prac wykonano również miedzy innymi: instalację intensywnej stabilizacji biologicznej w bioreaktorach o łącznej wydajności 20 500 Mg/a, pompownie, separator ścieków deszczowych i osadnik ścieków technologicznych, place przyjmowania i magazynowania odpadów. Powstały również budynki administracyjno -  socjalno - sanitarne, stacje trafo, budynek wagowego, drogi, place i parkingi. Sieci sanitarne i instalacje elektryczne.

 

Prace prowadzono pod nadzorem archeologicznym.

Sprawdź na mapie
Detale realizacji
Pełna nazwa
ZUO w Biechowie
Data rozpoczęcia
Marzec 2014
Data zakończenia
Luty 2015
Lokalizacja
ul. Przemysłowa 7a, 67-200 Głogów
Kategoria
Budownictwo ekologiczne
Podkategoria
Utylizacja odpadów
Inwestor
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów wraz z kwaterami składowania odpadów komunalnych w Biechowie gm. Głogów