Budimex.pl
PL    

Zaliczka na poczet dywidendy za 2021 rok

Data aktualności: 10 września 2021
Zaliczka na poczet dywidendy za 2021 rok

Zarząd Budimex S.A. przedstawia poniżej treść ogłoszenia, które zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 176/2021 (6321) z dnia 10 września 2021 r. pod poz. 57229

 

Budimex S.A. w Warszawie, KRS 0000001764, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru 28.02.2001 r.

 

Ogłoszenie Zarządu Budimex S.A. o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy za 2021 r. pod warunkiem uzyskania zgody Rady Nadzorczej Budimex S.A.

 

Zarząd Budimex S.A. ogłasza, iż pod warunkiem uzyskania do dnia 30 września 2021 r. zgody Rady Nadzorczej Budimex S.A., postanawia wypłacić zaliczkę na poczet dywidendy przewidywanej na koniec 2021 r., przeznaczając na ten cel kwotę 380.398.460,20 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt milionów trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych i 20/100), tj. 14,90 zł (słownie: czternaście złotych i 90/100) brutto na jedną akcję. W przypadku uzyskania zgody Rady Nadzorczej w ww. terminie nie będzie dokonywane kolejne ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Kwota zaliczki nie przekracza połowy zysku osiągniętego od końca 2020 r., wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Budimex S.A. za pierwsze półrocze 2021 r. sporządzonym na dzień 30 czerwca 2021 r. zbadanym przez biegłego rewidenta - Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

Zarząd Budimex S.A. informuje, iż dzień ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do zaliczki na poczet dywidendy spodziewanej za 2021 r. to 11 października 2021 r., zaś termin wypłaty zaliczki to 18 października 2021 r.

 

Raport nr 53/2021 Decyzja Zarządu Budimex S.A. o zamiarze wypłaty zaliczki na poczet dywidendy za 2021 r.

Raport nr 64/2021 Decyzja Zarządu Budimex S.A. o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy za 2021 r. pod warunkiem uzyskania zgody Rady Nadzorczej Budimex S.A.

Raport nr 72/2021 Zgoda Rady Nadzorczej Budimex S.A. na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy za 2021 r.