Budimex.pl
PL    

Trwa budowa obwodnicy Bełchatowa

Data aktualności: 29 kwietnia 2015
Trwa budowa obwodnicy Bełchatowa

Po czterech miesiącach od podpisania umowy postęp prac na budowie obwodnicy Bełchatowa jest widoczny. W lutym zakończyła się wycinka drzew. Dobiegły końca prace wyburzeniowe. Wzdłuż budowanej obwodnicy powstały drogi technologiczne. Obecnie trwają rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów. Sukcesywnie przebudowywane są kolizje sanitarne, kanalizacji deszczowej, melioracyjne, teletechniczne i energetyczne. Na prawie 3 odcinka obwodnicy został już zdjęty humus (żyzna warstwa gleby). Rozpoczęły się także roboty ziemne – wykonywanie wykopów i nasypów. Tu poziom zaawansowania prac wynosi odpowiednio 10 i 20 proc. Równocześnie prowadzone są prace związane z odwodnieniem i wzmocnieniem korpusu drogowego. Trwa budowa dróg dojazdowych, na niektórych odcinkach została już ułożona podbudowa z kruszywa. Na drogach wojewódzkich (484 i 485) budowane są bajpasy, którymi podczas prowadzenia prac zostanie poprowadzony ruch. 
Postęp prac jest także widoczny na przyszłych obiektach mostowych, gdzie są budowane podpory, ławy fundamentowe oraz zbrojenia.

Umowa z łódzkim Oddziałem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na budowę obwodnicy Bełchatowa w ciągu drogi krajowej nr 8, o wartości 119, 4 mln złotych netto została podpisana 31 grudnia 2014 roku.
Zakres prac obejmuje:

  • budowę 11- kilometrowego odcinka obwodnicy (klasa GP – główna ruchu przyspieszonego) w systemie 2+1  (dwa pasy ruchu w jednym kierunku i jeden w przeciwnym, naprzemiennie),
  • budowę czterech węzłów drogowych (dwa na skrzyżowaniu z dawnym przebiegiem drogi krajowej nr 8, pozostałe na przecięciu z drogą wojewódzką 484 i 485),
  • przebudowę oraz rozbudowę odcinków dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich,
  • budowę oraz przebudowę dróg dojazdowych i wewnętrznych, ciągów pieszych, przepustów drogowych i odwodnienia,
  • budowę trzech wiaduktów nad obwodnicą i sześciu w ciągu obwodnicy (w tym jednego przejścia dla zwierząt),
  • budowę mostu w ciągu obwodnicy nad rzeką, drogą gminną i drogami wewnętrznymi,
  • montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu, ochrony środowiska, oświetlenia oraz przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej.

Obwodnica odciąży centrum miasta od ruchu tranzytowego oraz usprawni przejazd na trasie Wrocław – Warszawa drogą krajową nr 74 (dawną drogą krajową nr 8). Zostanie poprowadzona przez Ludwików, Domiechowice, Ławy, Zawady, Kałduny, Dobrzelów, Helenów i zachodnie obrzeża Bełchatowa.
Na realizację inwestycji Budimex ma 19 miesięcy od dnia podpisania umowy. Do czasu realizacji nie wlicza się okresów zimowych (od 15 grudnia do 15 marca).