Budimex.pl
PL    

Projekt uchwały ZWZ w sprawie wypłaty dywidendy

Data aktualności: 26 marca 2013

 

 

 

projekt 
Uchwała Nr 175
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 24 kwietnia 2013 roku
w sprawie: podziału zysku za 2012 rok.

 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex SA uchwala, co następuje:

 

§ 1.
W związku z całkowitym pokryciem straty z lat ubiegłych na podstawie uchwały nr 174 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex SA z dnia 24 kwietnia 2013 roku, zysk netto za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku w kwocie 112 077 130,22 zł (słownie: sto dwanaście milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy sto trzydzieści złotych i 22 grosze), przeznacza się na wypłatę dywidendy w wysokości 4,39 zł (słownie: cztery złote trzydzieści dziewięć groszy) brutto, na jedną akcję. Pozostałą część zysku w wysokości 172 336,16 zł (słownie: sto siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści sześć złotych i 16 groszy) przeznacza się na kapitał zapasowy.

 

§ 2.
1. Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2012 rok ustala się na dzień 7 maja 2013 roku (dzień dywidendy).
2. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 22 maja 2013 roku.


§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.