Budimex.pl
PL    

PKP PLK SA wybrało ofertę konsorcjum Budimeksu SA, ZUE SA oraz spółek Grupy Strabag na wykonanie prac projektowych i robót budowlanych na linii obwodowej w Warszawie.

Data aktualności: 21 października 2016

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 21 października 2016 r. został poinformowany przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA o wyborze oferty konsorcjum Budimeksu SA (lider konsorcjum 34%), ZUE SA (partner konsorcjum 33%), spółki Grupy Strabag (partner konsorcjum 33%, w skład których wchodzą: Strabag Sp. z o.o., Strabag Rail a.s., Strabag Rail GmbH, Strabag Áltálanos Épitó Kft) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego na wykonanie prac projektowych i robót budowlanych dla projektu "Prace na linii obwodowej w Warszawie (odc. Warszawa Gołąbki/Warszawa Zachodnia - Warszawa Gdańska).

 

Wartość oferty: 159 700 000,00 PLN netto.

Termin rozpoczęcia robót: dzień następny po podpisaniu Umowy przez ostatnią ze Stron.

Termin zakończenia robót: 26 miesięcy od daty rozpoczęcia robót.

Okresy gwarancji: 72 miesiące licząc od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia Robót.

Warunki finansowe:

Zaliczka: do 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej jednorazowo, jeżeli Wykonawca wystąpi o zaliczkę.

Płatność: 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z Przejściowym Świadectwem Płatności i protokołami odbioru.

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto.

 

Maksymalna wysokość kar: 30% zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto.

 

Zapłata kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

 

Wartość wybranej oferty przekracza próg 102 680 tys. zł.