Budimex.pl
PL    

Komentarz prezesa Zarządu Dariusza Blochera do danych finansowych ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za trzy kwartały 2013 roku

Data aktualności: 23 października 2013
Komentarz prezesa Zarządu Dariusza Blochera do danych finansowych ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za trzy kwartały 2013 roku

O poprawiającej się sytuacji na rynku świadczy jednak fakt malejącej w odniesieniu do pierwszego i drugiego kwartału br. dynamiki spadku sprzedaży Grupy Budimex, która w trzecim kwartale wyniosła 19% przy sprzedaży na poziomie 1 368 mln zł.

W okresie styczeń – wrzesień roku 2013 Grupa Budimex poprawiła rentowność na każdym poziomie zysku. W omawianym okresie zysk operacyjny wyniósł niemal 144 mln zł z rentownością 4,2%, zysk brutto 142 mln z rentownością 4,1% zł oraz zysk netto 112 mln zł z rentownością 3,2%.
W analogicznym okresie 2012 roku Grupa wypracowała odpowiednio 109 mln zł z rentownością 2,4%, 134 mln zł z rentownością 2,9% oraz 77 mln zł z rentownością 1,7%.

W samym trzecim kwartale br. rentowność Grupy uległa poprawie na poziomie zarówno marży brutto ze sprzedaży (z 4,0% do 7,6%), jak i na poziomie operacyjnym (z 3,1% do 4,0%), głównie dzięki poprawie rentowności w segmencie budowlanym. Grupa wypracowała w danym kwartale 55 mln zł zysku operacyjnego w porównaniu do 53 mln zł wypracowanego w analogicznym kwartale 2012 roku.  Rentowność Grupy na poziomie netto została utrzymana na porównywalnym poziomie.
Pozycja gotówkowa netto Grupy Budimex, obejmująca własne środki pieniężne i krótkoterminowe papiery wartościowe pomniejszone o zewnętrzne źródła finansowania, na koniec września 2013 roku wyniosła 920 mln zł, podczas gdy na koniec trzeciego kwartału 2012 roku 718 mln zł. Do wzrostu poziomu gotówki przyczyniła się przede wszystkim działalność podstawowa, ale również, w istotnym stopniu, segment deweloperski, dzięki wzrostowi wolumenu przedsprzedaży.
W trzecim kwartale br. Grupa Budimex podpisała kontrakty o wartości 483 mln zł, podczas gdy
w analogicznym kwartale 2012 roku o wartości 1 041 mln zł. Od początku roku Grupa Budimex podpisała natomiast kontrakty o wartości 2 636 mln zł w stosunku do 1 962 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego (wzrost o 34% r./r.). Trzeci kwartał był okresem przygotowania do ogłaszania przetargów z nowej perspektywy unijnej czego dowodem jest uczestnictwo Spółek z Grupy Budimex w licznych postępowaniach prekwalifikacyjnych. Fakt ten pozwala patrzeć optymistycznie na wartość rynku nowych przetargów w przyszłym roku.

Portfel zamówień Grupy na koniec września br. ustabilizował się na poziomie 4,8 mld zł. Na koniec 2012 roku wartość portfela była porównywalna i wyniosła 4,9 mld zł. W najbliższym czasie spodziewamy się podpisania kolejnych umów o wartości ok. 250 mln zł (na podstawie przetargów, w których oferty spółek Grupy Budimex uzyskały pierwsze miejsca).


Pomimo trudnej sytuacji w branży segment działalności budowlanej poprawił rentowność na poziomie marży brutto ze sprzedaży oraz operacyjnym. W trzecim kwartale, działalność podstawowa przyniosła zysk brutto ze sprzedaży na poziomie 85 mln zł w porównaniu do 53 mln zł wypracowanych
w trzecim kwartale roku ubiegłego. Jednocześnie segment ten wypracował zysk operacyjny na poziomie jak w trzecim kwartale roku 2012 tj. 41 mln zł, poprawiając rentowność z 2,6% do 3,3%.
Trzeci kwartał należy zaliczyć do udanych również w segmencie deweloperskim. Budimex Nieruchomości przedsprzedał (bez uwzględnienia rezerwacji) 214 lokali, co stanowi wzrost o 91% r./r. i może być znakiem poprawiającej się kondycji rynku mieszkaniowego. W trzech kwartałach br. Budimex Nieruchomości przedsprzedał łącznie 494 mieszkania.
Po trzech kwartałach br. segment deweloperski odnotował ponad 30% wzrost sprzedaży
w porównaniu z analogicznym okresem 2012 roku (odpowiednio 167 mln zł w porównaniu do
125 mln zł) przy sprzedaży notarialnej na poziomie 344 mieszkań.

Rentowność operacyjna segmentu uległa poprawie zarówno w samym kwartale, jak i łącznie za okres styczeń – wrzesień roku 2013 w porównaniu do analogicznych okresów roku poprzedniego i wyniosła odpowiednio 12,0% oraz 12,5%.

W najbliższych miesiącach planowane jest wprowadzenie do sprzedaży kilku nowych projektów, co pozwoli na rozszerzenie aktualnej oferty o kilkaset mieszkań w różnych lokalizacjach.

Aktualna sytuacja Grupy jest stabilna o czym świadczą wypracowane dotychczas zyski w roku 2013 oraz bardzo dobra pozycji gotówkowa.

Przyszły rok powinien być porównywalny do bieżącego w odniesieniu do wartości rynku budowlanego, nie wykluczony jest jednak dalszy, jednocyfrowy, spadek wartości produkcji budowlano-montażowej. Dla Grupy Budimex, mając na uwadze perspektywę ożywienia na rynku przetargów infrastrukturalnych, będzie to okres stabilizacji przychodów i kontroli kosztów przy jednoczesnym budowaniu portfela na lata kolejne.