Budimex.pl
PL    

Komentarz prezesa Zarządu Budimex SA - Dariusza Blochera do wybranych danych finansowych ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za I półrocze 2013

Data aktualności: 24 lipca 2013
Komentarz prezesa Zarządu Budimex SA - Dariusza Blochera do wybranych danych finansowych ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za I półrocze 2013

"W pierwszym półroczu br. Grupa Budimex osiągnęła zysk operacyjny na poziomie wyższym niż
w analogicznym okresie roku ubiegłego zwiększając rentowność z 2,0% do 4,2%. Grupa poprawiła również rentowność na wszystkich pozostałych poziomach wyniku.
W pierwszym półroczu 2013 Grupa wypracowała oszczędności w kosztach zarządu oraz utrzymała bardzo dobrą pozycję gotówkową netto, zwłaszcza na tle firm konkurencyjnych. Na koniec pierwszego półrocza 2013 roku pozycja gotówkowa netto Grupy Budimex wyniosła 640 mln zł w stosunku do 305 mln zł na koniec analogicznego okresu roku poprzedniego.

W pierwszym półroczu roku 2013 marża brutto segmentu budowlanego została utrzymana i wyniosła 7,2% w porównaniu do 7,4% analogicznego okresu roku poprzedniego. Jednocześnie segment ten poprawił wynik na poziomie operacyjnym odnotowując 50,8 mln zysku z rentownością 2,9%
w porównaniu do 39,2 mln zł zysku i 1,4% marży wypracowanych w analogicznym okresie roku poprzedniego.

W pierwszym półroczu br. Grupa Budimex podpisała kontrakty o wartości 2,2 mld zł netto. To wartość ponad dwukrotnie wyższa od wartości kontraktów podpisanych w analogicznym okresie roku ubiegłego (0,9 mld zł). W konsekwencji portfel zamówień Grupy na koniec czerwca br. wyniósł
5,4 mld zł wzrastając w porównaniu do wartości portfela na koniec roku 2012 (4,9 mld zł).

Pierwsze półrocze 2013 roku było również dobrym okresem dla segmentu deweloperskiego. Budimex Nieruchomości przedsprzedał o 33% mieszkań więcej (bez uwzględnienia rezerwacji) w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego (odpowiednio 280 mieszkań w stosunku do 210 mieszkań przedsprzedanych w 1 półroczu 2012).
Segment deweloperski odnotował 17 mln zł zysku netto w porównaniu do 10 mln zł zysku netto wypracowanego w 1 półroczu roku 2012. Rentowność segmentu na poziomie wyniku netto utrzymuje się na poziomie 12%. Satysfakcjonująca jest również pozycja gotówkowa netto segmentu deweloperskiego na koniec pierwszego półrocza 2013 roku. Utrzymuje się ona na poziomie dodatnim, a w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego uległa istotnej poprawie.

W całym półroczu Budimex Nieruchomości sprzedał notarialnie 299 mieszkań, podczas gdy
w tym samym okresie 2012 roku sprzedał 243 lokale. Należy pamiętać, że sprzedaż notarialna mieszkań zależy od terminów zakończenia projektów budowlanych oraz przekazywania gotowych mieszkań klientom, nie jest zjawiskiem sezonowym i porównywalnym rok do roku.
W drugim kwartale roku 2013 Budimex Nieruchomości rozpoczął trzy nowe projekty mieszkaniowe: Wiślany Mokotów w Warszawie, 3-ci etap projektu Myśliwska w Krakowie, oraz projekt Rolna
w Poznaniu. Obecnie Budimex Nieruchomości posiada w swojej ofercie ponad 800 mieszkań
w różnych lokalizacjach w/w miast, z czego tylko 9% to mieszkania zakończone i gotowe do użytkowania.

Na koniec czerwca 2013 roku pozycja gotówkowa netto Grupy Budimex, obejmująca własne środki pieniężne i krótkoterminowe papiery wartościowe pomniejszone o zewnętrzne źródła finansowania była bardzo dobra i wyniosła 640 mln zł, podczas gdy na koniec pierwszego półrocza 2012 roku było to 305 mln zł. W maju br. spółka Budimex SA, kontynuując politykę dzielenia się zyskiem
z akcjonariuszami, wypłaciła dywidendę w wysokości 112 mln zł, przeznaczając na to niemal cały zysk wypracowany w Spółce w roku 2012.

Lekki spadek cen oraz korzystny budżet funduszy unijnych na lata 2014-2020 pozwala pozytywnie patrzeć w najbliższą przyszłość. Grupa Budimex spodziewa się ożywienia w ogłaszanych przetargach na przełomie roku. Obecnie przygotowuje się do nowej sytuacji gromadząc zasoby oraz dostosowując strukturę Grupy tak, aby pozostać konkurencyjną utrzymując jednocześnie rentowność oraz dobry poziom gotówki.