Budimex.pl
PL    

Komentarz do wyników za 3.Q 2012

Data aktualności: 29 października 2012
Komentarz do wyników za 3.Q 2012


„W trzecim kwartale br. Grupa Budimex zrealizowała sprzedaż na poziomie  1.697 mln zł, tj. o 8% wyższą od sprzedaży uzyskanej w analogicznym okresie 2011 roku, głównie za sprawą konsolidacji przychodów PNI.
W kwartale tym Grupa wypracowała zysk na poziomie operacyjnym w wysokości 53 mln zł, zysk brutto w wysokości 76 mln oraz zysk netto na poziomie blisko 55 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie 2011 roku zysk na poziomie operacyjnym w wysokości 92 mln zł, zysk brutto w wysokości
92 mln zł oraz zysk netto 74 mln zł.
Wpływ na wyniki Grupy w trzecim kwartale br. z tytułu konsolidacji PNI to obniżenie zysku operacyjnego, zysku na poziomie brutto i netto o ponad 19 mln zł  (w analogicznym okresie roku 2011 spółka ta nie należała jeszcze do Grupy Budimex). Na obniżenie wyników wpłynęła także niższa rentowność kończących się kontraktów autostradowych, wynikająca ze znacznego wzrostu kosztów realizacji inwestycji drogowych (niemożliwego do przewidzenia w momencie podpisywania kontraktów wzrostu cen materiałów budowlanych o ok. 40%).
Na wysokość zysków brutto i netto w trzecim kwartale br. Grupy pozytywnie wpłynęło uzyskanie wyższych niż w analogicznym okresie 2011 roku odsetek od przeterminowanych płatności i spraw sądowych.
W trzecim kwartale br. Grupa Budimex podpisała kontrakty o wartości 1.041 mln zł, podczas gdy w analogicznym kwartale 2011 roku 1.284 mln zł, co wynika z wyraźnego spadku wartości ogłaszanych na rynku przetargów oraz z naszej dbałości o zachowanie „zdrowego” portfela i selektywnego podejścia do ofertowania na bardzo konkurencyjnym, malejącym rynku.
Portfel zamówień Grupy na koniec września br. wyniósł 6,4 mld zł., podczas gdy na koniec trzeciego kwartału 2011 roku 7,7 mld zł. W  tej chwili czekamy jednak na podpisanie kolejnych umów o wartości 270 mln zł (na podstawie przetargów, w których oferty spółek Grupy Budimex uzyskały pierwsze miejsca).
Obecnie składamy o 40% więcej ofert niż w analogicznym okresie 2011 roku, ale na kontrakty o znacznie mniejszej wartości i krótszym okresie realizacji. Tym samym zmniejszamy ryzyko wpływu inflacji na wyniki, ale konkurujemy z innymi, mniejszymi firmami.

W trzecim kwartale br. segment deweloperski odnotował blisko 53% wzrost sprzedaży w porównaniu z analogicznym okresem 2011 roku. W omawianym kwartale Budimex Nieruchomości sprzedał notarialnie 130 mieszkań, podczas gdy w tym samym okresie 2011 roku 46 lokali. Mniejsza dynamika przychodów ze sprzedaży w stosunku do dynamiki liczby sprzedanych mieszkań wynika z dużego udziału w sprzedaży bieżącego roku mniejszych i tańszych mieszkań.
W trzecim kwartale br. Budimex Nieruchomości przedsprzedał 112 mieszkania (bez uwzględnienia rezerwacji), podczas gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku 145 lokali.

Pozycja gotówkowa netto Grupy Budimex, obejmująca własne środki pieniężne i krótkoterminowe papiery wartościowe pomniejszone o zewnętrzne źródła finansowania, na koniec września 2012 roku wyniosła 718 mln zł, podczas gdy na koniec trzeciego kwartału 2011 roku 889 mln zł. Spadek ten spowodowany jest głównie zakupem PNI w listopadzie 2011 roku oraz wypłatą w tym roku dywidendy w kwocie 280 mln zł.
Po trzech kwartałach:
W trzech kwartałach br. Grupa Budimex zrealizowała sprzedaż na poziomie  4.580 mln zł, tj. o 20% wyższą od sprzedaży uzyskanej w analogicznym okresie 2011 roku. Produkcja budowlano-montażowa wzrosła w analizowanym okresie o 1,4%.
Na koniec trzeciego kwartału br. Grupa wypracowała zysk na poziomie operacyjnym w wysokości ponad 109 mln zł, zysk brutto w wysokości 134 mln zł oraz zysk netto na poziomie blisko 77 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie 2011 roku odpowiednio 237 mln zł, 241 mln zł oraz 194 mln zł.
Po trzech kwartałach br. w wyniku konsolidacji PNI zysk z działalności operacyjnej, zysk brutto i zysk netto Grupy Budimex zmalał o blisko 137 mln zł.  Na obniżenie wyników w stosunku do analogicznego okresu 2011 wpłynęły także straty na niektórych kontraktach autostradowych Budimeksu. Na straty te stworzyliśmy już jednak rezerwy, a ponieważ realizacja kontraktów autostradowych dobiega końca, nie przewiduję więcej z tego tytułu strat gotówkowych czy księgowych.
Wyłączając negatywny wpływ PNI, wyniki po trzech kwartałach br. oceniamy jako dobre i porównywalne na wszystkich poziomach z wynikami uzyskanymi w analogicznym okresie 2011.
Po trzech kwartałach br. segment deweloperski odnotował blisko 40% spadek sprzedaży w porównaniu z analogicznym okresem 2011 roku, mimo że Budimex Nieruchomości sprzedał w tym roku notarialnie 373 mieszkania, podczas gdy w tym samym okresie 2011 roku 313 mieszkań.
W trzech kwartałach br. Budimex Nieruchomości przedsprzedał 322 mieszkania (bez uwzględnienia rezerwacji), podczas gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku 550 lokali. W całym 2012 roku spodziewam się przedsprzedaży mieszkań na poziomie do 30% mniejszym niż w roku 2011, ale jednocześnie większych niż w ubiegłym roku przychodów ze sprzedaży. Spadek przedsprzedaży spowodowany jest niepewną sytuacją na rynku, zmianą ustawy deweloperskiej, restrykcyjną polityką kredytową banków oraz zmniejszeniem oferty gotowych mieszkań Budimeksu Nieruchomości.
Dzięki dobrym wynikom coraz większego znaczenia w Grupie Budimex nabiera działalność Budimeksu Danwood, spółki w 100% zależnej od Budimeksu SA, która zajmuje się produkcją i montażem domów drewnianych w konstrukcji szkieletowej. Na uwagę zasługuje też rynek niemiecki, na którym Budimex uzyskuje wyższe marże niż na rynku krajowym.

 

 

Skonsolidowany rachunek zysków i strat

 

 

 

 

Okres 9 miesięcy
zakończony

Okres 3 miesięcy
zakończony

Okres 9 miesięcy
zakończony

Okres 3 miesięcy
zakończony

 

 

30 września 2012 roku

30 września 2011 roku

 

 

(tys. zł.)

(tys. zł.)

(tys. zł.)

(tys. zł.)

 

Działalność kontynuowana

 

Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług
oraz towarów i materiałów

4 580 432

1 696 667

   3 822 674

   1 573 786

 

Koszty sprzedanych produktów i usług oraz towarów
i materiałów

(4 283 795)

(1 629 340)

 (3 500 073)

 (1 455 477)

 

Zysk brutto ze sprzedaży

296 637

67 327

     322 601

     118 309

 

Koszty sprzedaży

(15 955)

(4 596)

    (16 954)

       (5 964)

 

Koszty ogólnego zarządu

(139 965)

(43 305)

    (103 416)

     (34 978)

 

Pozostałe przychody operacyjne

52 996

34 201

       67 048

       22 960

 

Pozostałe koszty operacyjne

(95 401)

(7 430)

     (20 902)

          3 173

 

Zysk/(strata) z pochodnych instrumentów finansowych

11 086

6 761

     (11 416)

     (11 961)

 

Zysk z działalności operacyjnej

109 398

52 958

     236 961

       91 539

 

Przychody finansowe

56 758

31 589

        40 389

       13 171

 

Koszty finansowe

(31 126)

(8 864)

     (34 514)

     (12 379)

 

Udział w zyskach / (stratach) netto jednostek podporządkowanych
wycenianych metodą praw własności

(729)

31

       (2 170)

            176

 

Zysk brutto

134 301

75 714

     240 666

       92 507

 

Podatek dochodowy

(57 662)

(21 162)

    (46 775)

    (18 406)

 

Zysk netto z działalności kontynuowanej

76 639

54 552

     193 891

       74 101

 

Zysk netto za okres

76 639

54 552

    193 891

       74 101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z tego przypadający:

 

 

 

 

 

akcjonariuszom Jednostki Dominującej

76 639

54 552

    193 891

       74 101

 

udziałom niedającym kontroli

-

-

                 - 

                 - 

 

Podstawowy i rozwodniony zysk przypadające akcjonariuszom Jednostki Dominującej na akcję
(w złotych)

3,00

2,14

          7,59

     2,90

 

 

Wyniki segmentów sprawozdawczych za trzy kwartały 2012 roku (w tysiącach złotych):

 

 

 

Segment budowlany

Segment deweloperski

Pozostała działalność

Wyłączenia

Dane skonsolidowane

Przychody netto ze sprzedaży  produktów, towarów i materiałów

4 356 657

125 433

232 305

(133 963)

4 580 432

Zysk z działalności operacyjnej

80 082

13 893

22 817

(7 394)

109 398

Zysk brutto

97 402

18 426

25 867

(7 394)

134 301

Zysk netto

49 367

14 856

18 404

(5 988)

76 639

 

Wyniki segmentów sprawozdawczych za trzy kwartały 2012 roku (w tysiącach złotych):

 

 

Segment budowlany

Segment deweloperski

Pozostała działalność

Wyłączenia

Dane skonsolidowane

Przychody netto ze sprzedaży  produktów, towarów i materiałów

4 356 657

125 433

232 305

(133 963)

4 580 432

Zysk z działalności operacyjnej

80 082

13 893

22 817

(7 394)

109 398

Zysk brutto

97 402

18 426

25 867

(7 394)

134 301

Zysk netto

49 367

14 856

18 404

(5 988)

76 639

 

Wyniki segmentów sprawozdawczych za trzy kwartały 2011 roku (w tysiącach złotych):

                                                              

 

 

Segment budowlany

Segment deweloperski

Pozostała działalność

Wyłączenia

Dane skonsolidowane

Przychody netto ze sprzedaży  produktów, towarów i materiałów

3 576 449

207 518

175 811

(137 104)

3 822 674

Zysk/ (strata) z działalności operacyjnej

209 703

26 306

(2 428)

3 380

236 961

Zysk/ (strata) brutto

213 922

29 467

(6 103)

3 380

240 666

Zysk/ (strata) netto

173 409

24 104

(6 361)

2 739

193 891