Budimex.pl
PL    

Komentarz do wyników za 2012 rok

Data aktualności: 18 lutego 2013
Komentarz do wyników za 2012 rok

„W roku 2012 Grupa Budimex zrealizowała rekordową sprzedaż na poziomie 6.078 mln zł, tj. o ponad 10% wyższą od sprzedaży uzyskanej w analogicznym okresie 2011 roku pomimo, że produkcja budowlano-montażowa w analizowanym okresie spadła o -1,1%.
Na koniec roku 2012 Grupa wypracowała zysk na poziomie operacyjnym w wysokości ponad 182 mln zł, zysk brutto w wysokości 203 mln zł oraz zysk netto na poziomie blisko 186 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie 2011 roku odpowiednio 135 mln zł, 142 mln zł oraz 76 mln zł (w czerwcu 2012 dokonano korekty wyników roku 2011 z tytułu spisania wartości udziałów PNI).
Wpływ utraty wartości aktywów Grupy związanych z PNI na zysk z działalności operacyjnej i zysk brutto Grupy Budimex w roku 2012 wyniósł minus 151 mln zł.
Negatywny wpływ na wyniki roku 2012 miały także straty na niektórych kontraktach autostradowych, wynikające ze znacznego wzrostu kosztów realizacji inwestycji drogowych (niemożliwego do przewidzenia w momencie podpisywania kontraktów wzrostu cen materiałów budowlanych o ok. 40%). Na straty te stworzyliśmy już jednak rezerwy, a ponieważ realizacja kontraktów autostradowych dobiega końca, nie przewiduję więcej z tego tytułu strat gotówkowych czy księgowych.
Wyłączając negatywny wpływ PNI, wyniki osiągnięte w roku 2012 oceniamy jako dobre
i porównywalne na wszystkich poziomach z wynikami uzyskanymi w analogicznym okresie 2011.
Na wyniki Grupy w roku 2012 obok działalności deweloperskiej pozytywnie wpłynęły bardzo dobre rezultaty Budimeksu Danwood, spółki w 100% zależnej od Budimeksu SA, która zajmuje się produkcją i montażem domów drewnianych w konstrukcji szkieletowej oraz wyniki działalności na rynku niemieckim, na którym Budimex uzyskuje wyższe marże niż na rynku krajowym.
W roku 2012 Budimex Nieruchomości sprzedał notarialnie 740 mieszkania, podczas gdy w 2011 roku 388 mieszkań, odnotowując jednocześnie blisko 30% wzrost wartości sprzedaży. Mniejsza dynamika przychodów ze sprzedaży w stosunku do dynamiki liczby sprzedanych mieszkań wynika z dużego udziału w sprzedaży 2012 roku mniejszych i tańszych mieszkań.
W roku 2012 Budimex Nieruchomości przedsprzedał 515 mieszkania (bez uwzględnienia rezerwacji), podczas gdy w analogicznym okresie 2011 roku 682 lokali. Spadek przedsprzedaży spowodowany jest niepewną sytuacją na rynku, zmianą ustawy deweloperskiej, restrykcyjną polityką kredytową banków oraz zmniejszeniem oferty gotowych mieszkań Budimeksu Nieruchomości.

Portfel zamówień Grupy na koniec grudnia 2012 wyniósł 4,9 mld zł, podczas gdy na koniec roku 2011 8,6 mld zł (7,3 bez PNI).

W roku 2012 Grupa Budimex podpisała kontrakty o wartości 2,8 mld zł, podczas gdy w 2011 roku
5,3 mld zł, co wynika z wyraźnego spadku wartości ogłaszanych na rynku przetargów, ale także naszej dbałości o zachowanie „zdrowego” portfela i selektywnego podejścia do ofertowania na bardzo konkurencyjnym, malejącym rynku. W nowym 2013 roku Grupa Budimex podpisała już kontrakty o łącznej wartości 270 mln zł netto.

W roku 2012 Grupa Budimex złożyła ponad 17% więcej ofert niż w analogicznym okresie 2011 roku, ale na kontrakty o znacznie mniejszej wartości i krótszym okresie realizacji. Tym samym zmniejszamy ryzyko wpływu inflacji na wyniki, ale konkurujemy z innymi, mniejszymi firmami. Średnia wartość oferty złożonej w roku 2012 wyniosła 40 mln zł wobec 70 mln zł w roku 2011. Średnia wartość kontraktu podpisanego w roku 2012 wyniosła 39 mln zł wobec 78 mln zł w roku 2011.

Pozycja gotówkowa netto Grupy Budimex, obejmująca własne środki pieniężne i krótkoterminowe papiery wartościowe pomniejszone o zewnętrzne źródła finansowania, na koniec grudnia 2012 roku wyniosła 1.188 mln zł, podczas gdy na koniec roku 2011 było to 1.576 mln zł. Spadek ten spowodowany jest głównie wypłatą w roku 2012 dywidendy w kwocie 280 mln zł oraz inwestycją w PNI.