Budimex.pl
PL    

Komentarz do wyników za 1Q2013

Data aktualności: 25 kwietnia 2013
Komentarz do wyników za 1Q2013

Spadek sprzedaży w segmencie budowlanym zdeterminował jego wyniki. W pierwszym kwartale
2013 r. wypracowano w tym segmencie zysk operacyjny i zysk brutto w wysokości 14 mln zł oraz zysk netto na poziomie 10 mln zł, w porównaniu odpowiednio do zysków na poziomie 31 mln zł, 38 mln zł i 29 mln zł w analogicznym okresie 2012 r.
Budimex zdołał natomiast poprawić rentowność w tym segmencie na poziomie marży brutto z 6,9%
w pierwszym kwartale 2012 roku do 7,3% w pierwszym kwartale br.
Ze względu na niższą sprzedaż rentowność na poziomie zysku operacyjnego wyniosła odpowiednio 2,0% w porównaniu do rentowności na poziomie 2,9% osiągniętej w analogicznym okresie roku 2012, co jest pochodną znacznie niższej sprzedaży niż w porównywalnym okresie ubiegłego roku.

W pierwszym kwartale br. Grupa Budimex podpisała kontrakty o wartości blisko 0,5 mld zł (480 mln zł). Jest to wartość porównywalna do analogicznego okresu roku ubiegłego (499 mln zł).
W konsekwencji portfel zamówień Grupy na koniec marca br. wyniósł 4,8 mld zł, w porównaniu do 4,9 mld zł na koniec roku 2012. Jednocześnie czekamy na podpisanie kolejnych umów o wartości 1,4 mld zł (na podstawie przetargów, w których oferty spółek Grupy Budimex uzyskały pierwsze miejsca).

Pozycja gotówkowa netto Grupy Budimex, obejmująca własne środki pieniężne i krótkoterminowe papiery wartościowe pomniejszone o zewnętrzne źródła finansowania utrzymuje się na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu roku 2012. Na koniec marca 2013 roku wyniosła 718 mln zł, podczas gdy na koniec pierwszego kwartału 2012 roku było to 752 mln zł.
Pierwszy kwartał każdego roku w segmencie budowlanym jest kwartałem, gdy obserwujemy spadek gotówki w stosunku do końca roku. Jest to zjawisko cykliczne wynikające z zarządzania gotówką

w tym segmencie. Spadek pozycji gotówkowej netto w pierwszym kwartale roku 2013 wyniósł 40% i był niższy od spadku odnotowanego w analogicznym okresie roku poprzedniego w wysokości 52%.

Na wysokość zysków brutto i netto w pierwszym kwartale pozytywnie wpłynęły wyniki segmentu deweloperskiego, który odnotował odpowiednio 15 mln zł zysku brutto oraz 12 mln zł zysku netto
w porównaniu do odpowiednio 4 mln zł zysku brutto i 3 mln zł zysku netto wypracowanych w 1 kwartale roku 2012. Wyższe zyski segmentu deweloperskiego były rezultatem niemal trzykrotnego wzrostu sprzedaży Budimeksu Nieruchomości w porównaniu z analogicznym okresem 2012 roku.
W omawianym kwartale Budimex Nieruchomości sprzedał notarialnie 204 mieszkania, podczas gdy
w tym samym okresie 2012 roku 75 lokali. Sprzedaż realizowana przez tą Spółkę zależy od terminów zakończenia projektów budowlanych oraz przekazywania gotowych mieszkań klientom i nie jest zjawiskiem sezonowym, stąd porównywanie sprzedaży z analogicznych kwartałów poszczególnych lat nie ma uzasadnienia.
Jednocześnie w pierwszym kwartale br. Budimex Nieruchomości przedsprzedał 121 mieszkań (bez uwzględnienia rezerwacji), podczas gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku 98 lokali.
Pozytywny wpływ na poziom sprzedaży Grupy Budimex miał również segment pozostałej działalności. W pierwszym kwartale br. przychody ze sprzedaży w tym segmencie sięgnęły 97 mln zł, podczas gdy w pierwszym kwartale ubiegłego roku było to 59 mln zł. Wzrost tej sprzedaży jest przede wszystkim efektem dynamicznego rozwoju spółki Budimex Danwood, w 100% zależnej od Budimeksu SA, która zajmuje się produkcją i montażem domów w drewnianej konstrukcji szkieletowej.”