Budimex.pl
PL    

Komentarz do umowy

Data aktualności: 29 października 2012
Komentarz do umowy

Komentarz prezesa Zarządu Budimeksu SA Dariusza Blochera do umowy na wsparcie udzielane Budimeksowi przez strategicznego inwestora

W związku z szerokim zakresem świadczeń, jakie Budimex SA uzyskuje w ramach wsparcia strategicznego inwestora od Ferrovial Agroman SA (firmy budowlanej należącej do Grupy Ferrovial), spółka od blisko półtora roku pracowała nad modyfikacją zasad wsparcia i transferu know-how z Ferrovial Agroman SA, gdyż poprzednia umowa, którą podpisano 18 czerwca 2003 roku, nie przystawała do obecnych realiów rynkowych i wygasła w roku 2010.

Uregulowanie kwestii prawidłowej i odpowiadającej realiom wyceny wsparcia udzielanego  Budimeksowi przez Ferrovial Agroman  jest szczególnie istotne z punktu widzenia zobowiązań podatkowych obu firm.


W celu zachowania rzetelności  i pełnej transparentności Budimex SA i Ferrovial Agroman SA zlecili dokonanie wyceny wartości otrzymywanego przez Budimex wsparcia niezależnym konsultantom z Ernst & Young Polska oraz Ernst & Young Hiszpania. Wartość opłaty z tytułu umowy została ustalona przy wykorzystaniu metody porównawczej i metod oceny oraz podziału uzyskanych korzyści. Ustalona w umowie opłata na poziomie 0,5% wartości przychodów wynika z oceny wpływu Ferrovial Agroman na przyrost zysku na poziomie brutto Budimeksu i plasuje się wśród najniższych spotykanych na świecie wycen, które oscylują od 0,215% do 30% wartości przychodów firm wspieranych przez swych strategicznych inwestorów.

Wyłączenie z zaliczania do przychodów Grupy Budimex przychodów ze sprzedaży Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. (spółki deweloperskiej w 100% zależnej od Budimex SA) wynika z tego, że w cenie transakcyjnej zakupionych przez Budimex SA w dniu 4 listopada 2009 roku 50 % udziałów Budimeksu Nieruchomości od należącej do Grupy Ferrovial spółki Grimaldi Investments B.V., uwzględniono już wartość dodaną wynikającą ze wsparcia udzielonego deweloperskiej spółce przez Grupę Ferrovial.
W przypadku, gdyby w jakimkolwiek kwartale trwania umowy Budimex poniósł stratę na poziomie brutto skonsolidowanego rachunku zysków i strat zapłata wynagrodzenia na rzecz Ferrovial Agroman wynikającego z umowy zostanie zawieszona do czasu wypracowania przez Grupę Budimex zysku na poziomie brutto za okres przynajmniej 3 miesięcy.
Umowa obejmuje okres 5 lat od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2016 roku.

Przeprowadzona przez niezależnych konsultantów wycena świadczeń, w celu potwierdzenia prawidłowości i zachowania pełnej transparentności, zostanie poddana weryfikacji Ministrów Finansów Polski i Hiszpanii w oparciu o procedurę dwustronnego APA. ( dwustronne APA – procedura uznania przez władze fiskalne dwóch państw prawidłowości wyboru i stosowania metody ustalenia ceny transakcyjnej pomiędzy podmiotem krajowym powiązanym z podmiotem zagranicznym, a tym podmiotem zagranicznym).  Weryfikacja taka zgodnie z praktyką może potrwać ponad rok. Do czasu potwierdzenia prawidłowości wyceny przez władze fiskalne obu krajów Budimex SA będzie uiszczał na rzecz Ferrovial Agroman SA opłatę pomniejszoną o 25% o charakterze płatności częściowej, tj. w wysokości 0,375% od wartości rocznych przychodów ze sprzedaży Grupy Budimex pomniejszonej o przychody ze sprzedaży Budimex Nieruchomości Sp. z o.o.

Po potwierdzeniu rynkowego poziomu wyceny przez władze fiskalne obu krajów strony umowy dokonają wzajemnych rozliczeń zgodnie z decyzją Ministrów Finansów.

Podpisanie umowy ma neutralny wpływ na wyniki finansowe Grupy Budimex w roku 2012, gdyż spółka utworzyła na ten cel stosowne rezerwy.

Nie mam wątpliwości, że wsparcie ze strony strategicznego inwestora przekłada się na silną pozycję rynkową i wyniki finansowe Budimeksu, stanowiąc wartość dodaną dla wszystkich akcjonariuszy spółki.

 

(70/2012) Umowa warunkowa wsparcia Budimeksu SA przez strategicznego inwestora