Budimex.pl
PL    

Komentarz do danych finansowych za 1Q 2016

Data aktualności: 27 kwietnia 2016
Komentarz do danych finansowych za 1Q 2016

Grupa Budimex zakończyła pierwszy kwartał 2016 bardzo dobrymi wynikami – wysoką sprzedażą w segmencie budowlanym, istotną poprawą rentowności oraz 9- miliardowym portfelem zamówień.

 

Grupa Budimex odnotowała 16,7% wzrost sprzedaży w pierwszym kwartale 2016 roku. Wzrost sprzedaży rok do roku miał miejsce zarówno w segmencie budowlanym, jak i deweloperskim. Produkcja budowlano - montażowa w pierwszym kwartale 2016 roku spadła o 13,9%, podczas gdy segment budowlany Grupy Budimex odnotował 12,5% wzrost. Rekordowa (na przestrzeni ostatnich czterech lat) sprzedaż w tym segmencie, o wartości 930 milionów złotych,  wynika ze sprawnej realizacji kontraktów drogowych i wyprzedzania harmonogramów prac budowlanych.Wzrost sprzedaży odnotował również segment deweloperski. W pierwszym kwartale 2016 sprzedano notarialnie 242 mieszkania, to jest o 122% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Dzięki temu sprzedaż w segmencie deweloperskim wzrosła rok do roku o 128% osiągając wartość 78 milionów złotych.

 

W pierwszym kwartale 2016 Grupa Budimex wypracowała również rekordowe (jak na pierwszy kwartał) wyniki, poprawiając je w odniesieniu do roku poprzedniego na każdym poziomie: marży brutto, wyniku operacyjnego i wyniku netto o odpowiednio: 42%, 35% i 38%.


Wartość portfela zamówień Grupy Budimex wynosi na koniec marca 2016 roku 9,1 miliarda złotych i jest wyższa od jego wartości na koniec roku 2015 o 677 milionów złotych. Wartość kontraktów podpisanych w pierwszym kwartale 2016 roku wyniosła 1,5 miliarda złotych i była wyższa o 43% od wartości z analogicznego okresu 2015 roku. Kontrakty podpisane w pierwszym kwartale tego roku to głównie kontrakty wygrane w roku poprzednim. Wartość kontraktów, gdzie oferta Budimeksu została wybrana jako najkorzystniejsza na koniec roku 2015 wynosiła 2 miliardy złotych. Na koniec marca tego roku było to 1,4 miliarda złotych, z czego jedynie 0,5 miliarda złotych w infrastrukturze. Ponad 0,5 miliarda złotych to kontrakty związane z budownictwem na potrzeby służby zdrowia, co stawia nas w gronie liderów tego segmentu.


W związku ze spowolnieniem ogłaszania nowych przetargów będzie trudno powtórzyć poziom kontraktacji z roku 2015. Chcielibyśmy natomiast utrzymać, a nawet zwiększyć naszą skuteczność ofertowania w kolejnych kwartałach 2016 roku tak, aby maksymalnie wypełnić portfel zamówień na kolejne lata. Intensyfikujemy swoje działania na rynku kubaturowym, gdyż chcielibyśmy stać się znaczącym wykonawcą w każdym mieście w Polsce.


W pierwszym kwartale 2016 roku odnotowaliśmy charakterystyczny dla tego okresu spadek poziomu gotówki w stosunku do końca poprzedniego roku. Mimo tego faktu Grupa Budimex utrzymuje pozycję gotówkową netto na poziomie 2,0 miliardów złotych na koniec pierwszego kwartału 2016 roku. Jest to wzrost o 15% w stosunku do stanu na koniec pierwszego kwartału 2015 roku.

 

Przedsprzedaż mieszkań w pierwszym kwartale 2016 roku spadła o 36% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego (317 mieszkań przedsprzedanych obecnie do 499 przedsprzedanych w pierwszym kwartale roku poprzedniego). Spadek ten nie jest sygnałem malejącego popytu, wynika jedynie z kończącej się przedsprzedaży na projekcie „Nowe Czyżyny” w Krakowie. Projekt ten ze względu na bardzo atrakcyjną cenę cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Dlatego też utrzymanie poziomu przedsprzedaży z roku 2015 będzie dużym wyzwaniem. Konieczne jest regularne uruchamianie nowych projektów. W pierwszym kwartale tego roku rozpoczęliśmy budowę trzech nowych projektów, w tym kolejny etap inwestycji „Wiślany Mokotów” w Warszawie. Kontynuujemy również proces poszukiwania atrakcyjnych lokalizacji pod nowe inwestycje, aby regularnie poszerzać naszą ofertę. Obecnie budujemy ponad 4000 mieszkań, z czego 1370 jest nieprzedsprzedanych i stanowi ofertę dla klientów.

 

Mimo wysokiej sprzedaży notarialnej wyniki operacyjny i netto segmentu deweloperskiego w pierwszym kwartale 2016 roku są niższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. W pierwszym kwartale 2015 roku segment deweloperski sprzedał grunt przy ulicy Racławickiej, co miało istotny wpływ na osiągnięte wówczas wyniki segmentu.

 

Dobre wyniki roku 2015 i utrzymujący się wysoki poziom gotówki skutkowały rekomendacją Zarządu o wypłacie dywidendy po raz ósmy, którą wczoraj Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zaakceptowało. Dywidenda zostanie wypłacona w maju w wysokości 208 milionów złotych, to jest 8,14 złotych brutto na akcję.

 

W roku 2016 Grupa Budimex będzie koncentrować się na realizacji obranego kierunku rozwoju, w tym w szczególności do wzmocnienia swej pozycji konkurencyjnej na rynku kolejowym poprzez inwestycje w park maszynowy. Sektor energetyczny, rynek przesyłu gazu i energii oraz utrzymanie dróg i zarządzanie obiektami nadal pozostają w obszarze naszych głównych celów dywersyfikacyjnych.

 

W 2016 roku spodziewamy się lekkiego wzrostu dynamiki sprzedaży, jednak intensyfikację prac budowlanych przewidujemy w latach 2017-2018. Już dziś można jednak zauważyć pierwsze symptomy wzrostu cen materiałów i usług podwykonawców. Aby utrzymać rentowność staramy się kontraktować kluczowe zasoby niezbędne do realizacji kontraktów na pierwszych etapach prac. Nasze plany w zakresie polityki kadrowej nie zmieniły się - w 2016 roku chcemy zatrudnić 700 osób. Pragniemy utrzymać czołową pozycję na rynku budowlanym, firmy dzielącej się zyskami z akcjonariuszami i prowadzącej biznes w sposób odpowiedzialny społecznie.


Grupa BUDIMEX
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania Grupy Budimex sporządzonego zgodnie
z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) za pierwszy kwartał 2016 roku oraz dane porównywalne za pierwszy kwartał 2015 roku.

 

 

Wyniki segmentów sprawozdawczych za pierwszy kwartał 2016 roku (w tysiącach złotych): 

  Segment budowlanySegment deweloperskiPozostała działalnośćWyłączeniaDane skonsolidowane 
 Przychody netto ze sprzedaży  produktów, towarów i materiałów929 91378 20351 730(72 192)987 654 
 Zysk brutto ze sprzedaży
rentowność %
90 104
9,7%
 
18 769
24,0%
 
8 528
16,5%
 
(2 412)114 989
11,6%

 
 
 Zysk z działalności operacyjnej
rentowność %
44 222
4,8%
 
11 317
14,5%
 
7 466
14,4%
 
(110)62 895
6,4%

 
 
 Zysk brutto
rentowność %
48 198
5,2%
 
12 517
16,0%
 
5 536
10,7%
 
(110)66 141
6,7%

 
 
 Zysk netto
rentowność %
37 607
4,0%
 
10 117
12,9%
 
4 281
8,3%
 
(88)51 917
5,3%

 
 
 Zysk netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej
rentowność %
37 607
4,0%
 
10 117
12,9%
 
3 906
7,6%
 
(88)51 542
5,2%

 

Wyniki segmentów sprawozdawczych za pierwszy kwartał 2015 roku (w tysiącach złotych):

 

  Segment budowlanySegment deweloperskiPozostała działalnośćWyłączeniaDane skonsolidowane 
 Przychody netto ze sprzedaży  produktów, towarów i materiałów826 45834 228 36 662 (50 932)846 416     
 Zysk brutto ze sprzedaży
rentowność %
72 693
8,8%
 
 
8 789
25,7%
 
4 972
13,6%
 
(5 648) 80 806
9,5%

 
 
 Zysk z działalności operacyjnej
rentowność %
32 733
4,0%
 
14 603
42,7%
 
 
4 087
11,1%
 
(4 749) 46 674
5,5%

 
 
 Zysk brutto
rentowność %
34 331
4,2%
 
16 278
47,6%
 
1 973
5,4%
 
(4 749)  
47 833
5,7%
 
 
 Zysk netto
rentowność %
27 055
3,3%
 
13 157
38,4%
 
1 319
3,6%
 
(3 848) 37 683
4,5%

 
 
 Zysk netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej
rentowność %
27 055
3,3%
 
 
13 157
38,4%
 
 
975
2,7%
 
(3 848) 37 339
4,4%