Budimex.pl
PL    

Komentarz do danych finansowych za 1Q 2015

Data aktualności: 29 kwietnia 2015
Komentarz do danych finansowych za 1Q 2015

Grupa Budimex zakończyła pierwszy kwartał 2015 bardzo dobrymi wynikami segmentu budowlanego - wysoką sprzedażą i poprawą rentowności na każdym poziomie, bardzo dobrą pozycją gotówkową oraz wysoką dynamiką przedsprzedaży mieszkań. Na wyniki Grupy w tym okresie istotny wpływ miał etap realizacji, w jakim obecnie znalazły się projekty deweloperskie.

 

Mimo wysokiej sprzedaży odnotowanej w segmencie budowlanym w pierwszym kwartale 2015 roku, sprzedaż Grupy Budimex w tym kwartale wzrosła tylko nieznacznie (12,4 miliona złotych) w stosunku do sprzedaży osiągniętej w analogicznym okresie roku poprzedniego.

 

Przyczyną tej sytuacji jest znacznie niższa sprzedaż segmentu deweloperskiego w danym okresie. Sprzedaż w segmencie deweloperskim nie jest zjawiskiem sezonowym. Jest natomiast ściśle powiązana
z harmonogramem prac projektów deweloperskich i rozpoczyna się około 3-5 miesięcy po zakończeniu budowy. Obecnie prawie wszystkie projekty deweloperskie znajdują się na etapie realizacji prac budowlanych, dlatego też liczba podpisanych aktów notarialnych jest ponad trzykrotnie niższa
niż w pierwszym kwartale 2014 roku. W konsekwencji sprzedaż i marża zrealizowana na projektach deweloperskich w pierwszym kwartale 2015 roku jest znacznie niższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W całym roku 2015 spodziewamy się jednak przekazać klientom podobną liczbę mieszkań, co w roku 2014.

 

Sprzyjające warunki pogodowe oraz ponad 25% wzrost sprzedaży budownictwa kubaturowego przyczyniły się do realizacji blisko rekordowego poziomu sprzedaży w segmencie budowlanym
w pierwszym kwartale roku. Sprzedaż w tym segmencie wyniosła 826,5 miliona złotych i była wyższa o 131 milionów złotych od sprzedaży pierwszego kwartału 2014 roku.

 

W pierwszym kwartale 2015 roku segment budowlany wypracował wyższe wyniki na każdym poziomie działalności w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wynik operacyjny jest wyższy
o 36,5%, natomiast wynik przed podatkiem odpowiednio o 42,7%. Rentowność na tych poziomach wzrosła odpowiednio o 14,8% oraz 20,0%.

Wypracowany w tym okresie wynik przed podatkiem Grupy Budimex jest jednak niższy od wyniku pierwszego kwartału 2014 roku o 6,5 miliona złotych. Rentowność na tym poziomie spadła o 13,3%.

 

Spadek wyników Grupy w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego jest spowodowany niższą kwartalną sprzedażą notarialną oraz negatywnym wpływem wyniku czwartego segmentu, zwanego „wyłączenia transakcji wzajemnych”, który odnotował odchylenie wyniku przed podatkiem
o minus 11 milionów złotych w porównaniu do pierwszego kwartału 2014 roku.

 

Pomimo pozytywnego wpływu na wynik zdarzenia jednorazowego w postaci sprzedaży gruntu przy ulicy Racławickiej, segment deweloperski odnotował natomiast spadek wyniku przed podatkiem o blisko
7 milionów złotych.

 

Etap realizacji w jakim obecnie znalazły się projekty deweloperskie (obecnie Budimex Nieruchomości realizuje ich 17) wpłynął niejako podwójnie na wyniki osiągnięte przez Grupę Budimex w pierwszym kwartale 2015 roku.

Fakt, iż prawie wszystkie projekty deweloperskie realizowane są przez Budimex SA - spółkę z Grupy, oznacza, że marża na tych projektach może być rozpoznana dopiero w momencie rozpoczęcia sprzedaży notarialnej. Obecnie jest ona wyłączona z wyniku Grupy Budimex. W konsekwencji wynik przed podatkiem czwartego segmentu „wyłączenia transakcji wzajemnych” wynosi -4,7 miliona złotych
w porównaniu do 6,2 milionów złotych rozpoznanych w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Wyłączona obecnie marża wpłynie pozytywnie na wyniki Grupy Budimex w momencie rozpoczęcia sprzedaży notarialnej na tych projektach.

 

Grupa Budimex utrzymuje bardzo wysoki poziom pozycji gotówkowej netto, który na koniec pierwszego kwartału wyniósł ponad 1,76 miliarda złotych. Jest to wzrost o 36% w stosunku do 1,29 miliarda złotych na koniec pierwszego kwartału 2014 roku.

Należy podkreślić, że w pierwszym kwartale 2015 roku nie odnotowaliśmy charakterystycznego dla tego okresu spadku poziomu gotówki, w stosunku do końca poprzedniego roku. Jest to spowodowane utrzymującą się wysoką przedsprzedażą mieszkań oraz otrzymanymi zaliczkami na realizację kontraktów budowlanych.

 

Wartość portfela zamówień Grupy Budimex wynosi na koniec marca 2015 roku 6,4 miliarda złotych
i jest wyższa od jego wartości na koniec roku 2014 o blisko 300 milionów złotych.

Wartość kontraktów podpisanych w pierwszym kwartale 2015 roku wyniosła 1 miliard złotych i była wyższa o 28,6% w stosunku do wartości z analogicznego okresu 2014 roku.

W kolejnych kwartałach 2015 roku chcielibyśmy utrzymać wysoką skuteczność ofertowania odnotowaną w roku 2014. Pierwszy kwartał 2015 roku pokazał jednak, że może to być trudne zadanie. Obserwowaliśmy bardziej agresywne ofertowanie przez firmy konkurencyjne. Naszym celem jest dalsze umocnienie swej pozycji w segmencie drogowym, jednak nie za wszelką cenę. Nadrzędne jest zbudowanie rentownego portfela zamówień.

W roku 2015 chcielibyśmy podpisać kontrakt w segmencie budownictwa gazowego. Obecnie Budimex jest w prekwalifikacji na budowę bloku gazowo - parowego w elektrociepłowni Łagisza oraz elektrociepłowni Żerań.

W pierwszym kwartale 2015 roku rozpoczęliśmy kolejne etapy projektu Nowe Czyżyny w Krakowie, dzięki czemu przedsprzedaż mieszkań w segmencie deweloperskim utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. Budimex Nieruchomości przedsprzedał w pierwszym kwartale tego roku 499 mieszkań, to jest o 81% więcej niż pierwszym kwartale 2014 roku. Obecnie w budowie mamy ponad 3000 mieszkań,
z czego w ofercie pozostaje 938 mieszkań.

 

W roku 2015 Grupa Budimex będzie koncentrować się na realizacji obranego kierunku rozwoju, w tym
umocnieniu pozycji na rynku drogowym, zdobyciu kontraktu w segmencie bloków gazowych, pozyskaniu kolejnych kontraktów energetycznych - jeśli to będzie możliwe oraz zakupie ziemi pod nowe inwestycje deweloperskie.

Bardzo ważne jest pozyskanie wykwalifikowanych specjalistów i menedżerów zdolnych do prowadzenia wymagających kontraktów drogowych, których realizacja przypadnie na lata 2016-2017.

 

28 kwietnia br. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło decyzję o wypłacie dywidendy po raz siódmy.
Będzie ona wypłacona w maju w wysokości 156 milionów złotych, to jest 6,11 złotych na akcję.

Budimex cieszy się zaufaniem inwestorów utrzymując pozycję najbardziej wartościowej firmy budowlanej na rynku. Poprzez realizację postawionych sobie celów, będziemy dążyć do utrzymania pozycji lidera na rynku budowlanym w Polsce.

 

Grupa BUDIMEX

 

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania Grupy Budimex sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) za jeden kwartał 2015 roku oraz dane porównywalne za jeden kwartał 2014 roku.

 

Wyniki segmentów sprawozdawczych za pierwszy kwartał 2015 roku (w tysiącach złotych):

 

  Segment budowlanySegment deweloperskiPozostała działalnośćWyłączeniaDane skonsolidowane
 

Przychody netto ze sprzedaży

produktów, towarów i materiałów

826 45834 22836 662(50 932)846 416
 Zysk brutto ze sprzedaży72 6938 7894 972(5 648)80 806
 Zysk z działalności operacyjnej32 73314 6034 087(4 749)46 674
 Zysk brutto34 33116 2781 973(4 749)47 833
 Zysk netto27 05513 1571 319(3 848)37 683
 Zysk przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej27 05513 157975(3 848)37 339

 

 

Wyniki segmentów sprawozdawczych za pierwszy kwartał 2014 roku (w tysiącach złotych):

 

  

Segment budowlany

Segment deweloperskiPozostała działalność
 
WyłączeniaDane skonsolidowane
 Przychody netto ze sprzedaży  produktów, towarów i materiałów695 554138 78738 065(38 359)834 047
 Zysk brutto ze sprzedaży73 43528 3463 2573 268108 306
 Zysk z działalności operacyjnej23 97821 5447616 22952 512
 Zysk brutto24 05423 1769176 22954 376
 Zysk netto18 54718 7267815 04543 099
 Zysk przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej18 54718 7264355 04542 753