Budimex.pl
PL    

Komentarz Dariusza Blochera do wybranych danych finansowych za I półrocze 2012 r.

Data aktualności: 26 lipca 2012
Komentarz Dariusza Blochera do wybranych danych finansowych za I półrocze 2012 r.

Wzrost ten Grupa Budimex zawdzięcza przede wszystkim segmentowi budowlanemu, którego sprzedaż wzrosła w porównywalnych okresach o blisko 34%.
W I półroczu br. Grupa wypracowała zysk na poziomie operacyjnym w wysokości ponad 101 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie 2011 roku ponad 145 mln zł. Głównym powodem spadku zysku operacyjnego są jednorazowe koszty i rezerwy związane z restrukturyzacją PNI (około 30 mln zł) oraz niższy zysk działalności deweloperskiej, wynikający z mniejszej sprzedaży mieszkań. Na spadek rentowności wpłynął także znaczny wzrost kosztów realizacji kontraktów drogowych (niemożliwy do przewidzenia w momencie podpisywania kontraktów wzrost cen materiałów budowlanych o 40%).
W I półroczu 2012 roku, z uwagi na ostrożne podejście odnośnie możliwości rozliczenia różnic zmniejszających podstawy obliczenia podatku dochodowego w PNI Sp. z o.o. w latach następnych, Grupa Budimex nie rozpoznała aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego w wysokości 12 mln zł, co wpłynęło na pogorszenie wyniku netto Grupy w tej samej kwocie.
W I półroczu br. segment deweloperski odnotował blisko 54% spadek sprzedaży w porównaniu z analogicznym okresem 2011, mimo że w I półroczu br. Budimex Nieruchomości sprzedał notarialnie 243 mieszkania, podczas gdy w tym samym okresie 2011 roku 267. Zmniejszenie poziomu przychodów ze sprzedaży wynika z dużego udziału w sprzedaży I półrocza br. rynków krakowskiego i poznańskiego, charakteryzujących się dużo niższymi cenami lokali mieszkalnych w porównaniu do rynku warszawskiego, którego udział w sprzedaży I półrocza 2011 wynosił 100%.
W I półroczu br. Budimex Nieruchomości przedsprzedał 210 mieszkań (bez uwzględnienia rezerwacji), podczas gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku 405 lokali. W całym roku 2012 nie wykluczam przedsprzedaży mieszkań na poziomie do 20% mniejszym niż w roku 2011, ale spodziewam się większych niż w ubiegłym roku przychodów ze sprzedaży.
W I półroczu br. Budimex SA podpisał kontrakty o wartości 921 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie 2011 o wartości 2,9 mld zł, co wynika z naszej dbałości o „zdrowy” portfel i bardzo selektywnego podejścia do kontraktów i ofertowania. Portfel zamówień grupy na koniec czerwca br. wyniósł 6,9 mld zł. Obecnie czekamy jednak na podpisanie kolejnych umów o wartości 1,3 mld zł (na podstawie przetargów, w których oferty spółek Grupy Budimex uzyskały pierwsze miejsca).
Pozycja gotówkowa netto Grupy Budimex, obejmująca własne środki pieniężne i krótkoterminowe papiery wartościowe pomniejszone o zewnętrzne źródła finansowania, na koniec czerwca 2012 roku zmalała o 340 mln zł w stosunku do poziomu na koniec czerwca 2011, ale należy pamiętać, że w maju br. Budimex wypłacił dywidendę w kwocie 280 mln zł.”