Budimex.pl
PL    

Budimex sfinalizował sprzedaż Elektromontażu-Poznań

Data aktualności: 17 września 2018
Budimex sfinalizował sprzedaż Elektromontażu-Poznań

Budimex S.A. zawarł dwie umowy sprzedaży akcji. Na mocy pierwszej umowy Budimex S.A. zbył posiadany przez siebie pakiet 99% akcji w spółce Elektromontaż-Poznań za cenę 65 mln złotych.  Na mocy drugiej umowy Budimex S.A. zbył posiadany przez siebie pakiet 99% akcji w spółce Biuro Inwestycji „Grunwald” S.A. za cenę 43 mln złotych. W momencie sprzedaży, Elektromontaż-Poznań S.A. prowadził działalność polegającą na świadczeniu usług elektroinstalacyjnych dla budownictwa niemieszkalnego, natomiast Biuro Inwestycji „Grunwald” S.A. posiadała środki pieniężne pochodzące z transakcji sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz Budimex Nieruchomości sp. z o.o.

 

W 1999 r. Budimex S.A wziął udział w komercjalizacji spółki Elektromontaż-Poznań S.A. obejmując pakiet 25% akcji w kapitale zakładowym spółki. W 2013 roku Budimex S.A. przejął kontrolę nad spółką zwiększając swoje zaangażowanie do 51% akcji w kapitale zakładowym. Ostatecznie na koniec  2017 r. Budimex S.A. posiadał 99% akcji w kapitale zakładowym Elektromontażu-Poznań S.A. 

 

W 2017 r. na wniosek Budimeksu rozpoczęto proces podziału spółki Elektromontaż-Poznań, który miał na celu wydzielenie części nieruchomościowej biznesu. W lutym 2018 r. segment zarządzania nieruchomościami został formalnie przeniesiony na spółkę Budimex Inwestycje „Grunwald” S.A. (która w 2018 r. zmieniła nazwę na Biuro Inwestycji „Grunwald” S.A.) w ramach formalnego procesu podziału przez wydzielenie. W sierpniu 2018 r. segment zarządzania nieruchomościami został przejęty przez Budimex Nieruchomości sp. z o.o. na mocy umowy nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

 

Sprzedaż obu spółek jest konsekwencją realizacji strategii Budimex S.A. polegającej na koncentracji na wiodącym biznesie grupy. W efekcie zawartych umów Budimex S.A. rozpozna w jednostkowym sprawozdaniu finansowym zysk przed opodatkowaniem w wysokości około 66 milionów złotych, natomiast w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wykaże zysk przed opodatkowaniem w wysokości około 44 milionów złotych. Powyższe wartości mogą ulec zmianie po finalnym rozliczeniu kosztów związanych z przeprowadzonymi transakcjami.  W pierwszej połowie 2018 r. Elektromontaż-Poznań S.A. wygenerował przychody ze sprzedaży w wysokości 70,8 mln złotych oraz zysk brutto przed opodatkowaniem w wysokości 2,5 mln złotych. Z momentem sprzedaży Elektromontażu-Poznań S.A., Budimex S.A. przestaje konsolidować wyniki tej spółki.