Budimex.pl
PL    

Budimex S.A.nie uznaje obciążenia konsorcjum Mitsubishi Power Europe Gmbh, Tecnicas Reunidas S.A. oraz Budimex S.A.

Data aktualności: 26 maja 2022
Budimex S.A.nie uznaje obciążenia konsorcjum Mitsubishi Power Europe Gmbh, Tecnicas Reunidas S.A. oraz Budimex S.A.

W dniu 26 maja 2022 r. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. wystawiło notę obciążeniową w kwocie 561.516.981,74 zł na konsorcjum Mitsubishi Power Europe Gmbh, Tecnicas Reunidas S.A. oraz Budimex S.A.. Udział Budimex S.A. w konsorcjum nie przekracza 24% wartości kontraktu. Budimex S.A. uważa naliczenie wyżej wymienionej kary przez zamawiającego za bezzasadne, a nota obciążeniowa nie zostanie ujęta w księgach spółki.

 

Konsorcjum zrealizowało inwestycję zgodnie z wymaganiami zamawiającego, co zostało potwierdzone przejęciem bloku do eksploatacji.Otrzymana nota dotyczy okresu gwarancyjnego. W tym okresie eksploatacji występowały zaplanowane i niezaplanowane przeglądy instalacji, które były uzgadniane z zamawiającym. Powyższe nie było zawinione przez wykonawcę.

 

Konsorcjum było zobowiązane do zastosowania jednostkowych rozwiązań, uzgodnionych z zamawiającym, dla wypełnienia najwyższych standardów unijnych związanych z ochroną środowiska. Dodatkowo warto zaznaczyć, że przeglądy odbywały się w trudnym okresie związanym z pandemią.Trudności te miały charakter przejściowy, a konsorcjum dołożyło należytej staranności by je przezwyciężyć.

Należy podkreślić, że zakres prac realizowanych przez Budimex S.A. nie miał wpływu na kontestowaną przez zamawiającego dyspozycyjność bloku. Spółka nie odpowiadała za dostawy kluczowych urządzeń technologicznych odpowiedzialnych za wytwarzanie energii elektrycznej.

 

Dodatkowo Budimex S.A. wskazuje, iż zgodnie z treścią art. 15r(1) ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Zamawiający w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego oraz w czasie 90 dni od dnia jego odwołania Zamawiający nie może potrącić kary umownej z wierzytelności wykonawcy, ani zaspokoić swoich roszczeń w zakresie kar z zabezpieczeń należytego wykonania umowy.