Budimex.pl
PL    

Białostocka spalarnia ruszyła w terminie!

Data aktualności: 8 stycznia 2016
Białostocka spalarnia ruszyła w terminie!

Kontrakt obejmujący projekt i budowę spalarni, o wartości 332,9 mln złotych netto, Budimex (lider, 50,4 proc. udziałów) zrealizował w konsorcjum z firmami Keppel Seghers Belgium N.V. i Cespa Compania Espanola de Servicios Publicos Auxiliares SA. Umowa na realizację tej inwestycji została podpisana 31 sierpnia 2012 roku. Po etapie projektowania i uzyskaniu pozwolenia na budowę w dniu 11 września 2013 roku rozpoczęły się prace budowlane. Po 27 miesiącach, na koniec grudnia 2015 roku, inwestycja została ukończona. Inwestorem jest Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowo- Produkcyjne „LECH”. Zakres prac budowlanych obejmował zagospodarowanie terenu (budynek administracyjno- biurowy, drogi, parkingi, place, sieci, ogrodzenia) oraz budowę jednej kompletnej linii termicznego przekształcania odpadów komunalnych, która składa się z:

  • segmentu przyjęcia i tymczasowego magazynowania dostarczonych odpadów komunalnych,
  • segmentów termicznego przekształcania odpadów poprzez spalanie i odzysku energii ze spalanych odpadów,
  • segmentu przetwarzania odzyskanej energii i wyprowadzania do sieci w postaci energii cieplnej i elektrycznej,
  • segmentu oczyszczania spalin,
  • segmentu przetwarzania żużli wraz z odzyskiem metali żelaznych i nieżelaznych,
  • segmentu stabilizowania i zestalania popiołów i stałych pozostałości z oczyszczania spalin.

Budownictwo energetyczne i przemysłowe to jeden ze strategicznych kierunków rozwoju Budimeksu. Celem spółki jest osiągnięcie pozycji kluczowej firmy EPC (Engineering, Procurement and Construction) w Polsce. W sektorze energetycznym i przemysłowym, który jest rozwijany w Budimeksie od 5 lat, pracuje ok. 100 osób i spółka systematycznie zwiększa zatrudnienie w tym obszarze. Obecnie Budimex realizuje kontrakty o łącznej wartości ponad 800 mln złotych dla Grup PGE, EDF, PGNiG oraz dla klientów publicznych. Wybrane realizacje spółki w branży energetycznej to m.in. projekt i budowa nowej kotłowni szczytowej w elektrociepłowni w Gdyni, budowa nowego bloku energetycznego w Turowie (w konsorcjum z Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH oraz Tecnicas Reunidas SA), instalacja i modernizacja instalacji odazotowania i odsiarczania spalin w Elektrociepłowni Siekierki (w konsorcjum z Andritz Energy & Environment GmbH).
Spółka planuje także szerszy rozwój w budownictwie przemysłowym. Jest zainteresowana realizacją takich inwestycji jak budowa linii przesyłowych elektroenergetycznych i gazowych, jak również budową stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków czy sortowni odpadów. Budimex wybudował zakłady unieszkodliwiania i sortownie odpadów w Ostrowie Wielkopolskim i Biechowie.