Budimex.pl
CZ    

Katalog požadavků

Katalog požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, požární ochranu a ochranu životního prostředí, které mají být zahrnuty do nabídky.

Veškeré práce prováděné na staveništi musí být prováděny v souladu se zákonnými požadavky a také s požadavky interního plánu BIOZ – bezpečnosti a ochrany zdraví a normami generálního dodavatele – společnosti Budimex SA. Požadavky uvedené v dokumentu jsou doplněním zákonných požadavků. Veškeré náklady spojené se splněním požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a na ochranu životního prostředí musí být zahrnuty v cenové nabídce předložené subdodavatelem nebo dodavatelem.

 

V případě dotazů nebo pochybností kontaktujte zaměstnance společnosti Budimex SA uvedeného
v "Cenové poptávce". Způsob plnění jednotlivých povinností a požadavků, jakož i související náklady mohou být dohodnuty ve fázi jednání a výběru dodavatele.

 

 1. Plánování provádění prací
 2. Organizace bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí
 3. Příprava zaměstnanců na provedení práce
 4. Pracovní oděvy, obuv a osobní ochranné prostředky
 5. Práce, které musí vykonávat minimálně dvě osoby
 6. Stroje, vybavení a technická zařízení
 7. Bezpečnost provozování elektrických instalací
 8. Práce ve výškách
 9. První pomoc
 10. Požární ochrana
 11. Sociální zázemí
 12. Ochrana životního prostředí, sběr a třídění odpadu
 13. Dokumenty a jejich uchovávání

 

1. Plánování provádění prací

 

1.1. Posouzení pracovního rizika, které souvisí s realizací předmětu zakázky (posouzení rizik pro úkol Hodnocení pracovních rizik)

 

Každý zhotovitel je povinen provést hodnocení rizik u prací, které mu budou svěřeny na základě smlouvy. Posouzení musí být provedeno s ohledem na plánovanou technologii provádění prací. Studie musí obsahovat konkrétní technická a organizační řešení, která má dodavatel k dispozici, nebo která plánuje zavést při realizaci prací. Výsledky hodnocení rizik úkolu jsou nezbytné pro správné zpracování cenové nabídky a Pokynů pro bezpečné provádění prací (PBPP). Hodnocení pracovních rizik pro daný úkol je doplněním hodnocení pracovních rizik a také první fází plánování bezpečného provádění prací.

 

1.2. Pokyny pro bezpečné provádění prací (PBPP)


Cílem PBPP je plánovat a připravovat pracovní proces tak, aby umožňoval jeho bezpečné provedení. Tento dokument pokrývá všechny aspekty určující bezpečnost, tj. technické, organizační a lidské (TOL).

 

1.2.1.  Pokyny pro bezpečné provádění prací jsou vyžadovány pro následující typy prací:

 

 • práce ve výšce,
 • práce, při jejichž výkonu existuje riziko, že lidé budou zasypáni zeminou nebo jinými sypkými materiály, mj. zemní práce, jež souvisí s úzkými a širokými vykopávkami,
 • práce, u nichž existuje riziko kontaktu s chemickými nebo biologickými látkami, které ohrožují bezpečnost člověka,
 • práce a činnosti prováděné v bezprostřední blízkosti elektrického vedení a plynového potrubí,
 • práce a činnosti prováděné v bezprostřední blízkosti automobilové dopravy,
 • práce, které souvisí s montáží a demontáží těžkých prefabrikovaných prvků,
 • práce, které vyžadují přítomnost zaměstnance v bezprostřední blízkosti (pracovní zóně) samojízdných stavebních strojů,
 • práce a činnosti prováděné ve výtahových šachtách, instalačních šachtách a jiných místech, na která je přístup z technologických důvodů omezený nebo obtížný,
 • přepravní práce a práce související s používáním stacionárních a mobilních jeřábů a zvedacích zařízení,
 • práce a činnosti prováděné s použitím kontejnerů/košů ve funkci pracovních plošin,
 • práce s použitím výbušnin,
 • práce na březích vodních toků,
 • další práce, které vedení stavby považuje za obzvláště nebezpečné a které jsou zapsané do plánu BIOZ – bezpečnosti a ochrany zdraví.

 

1.2.2. Pravidla pro přípravu PBPP:

 

 • Pokyny pro bezpečné provádění prací (PBPP) mohou existovat jako jednotný dokument, který se týká dané stavby, nebo jako soubor pokynů pro bezpečné provádění prací v situaci, kdy se jedná o stavby komplikovaného charakteru, které vyžadují mnoho prací a činností zatížených vysokým nebo středním rizikem.
 • PBPP musí obsahovat pouze to, co je důležité pro dosažení jejich cíle. Je třeba se vyvarovat jakýchkoli informací, které jsou z hlediska uživatele nezbytné a které způsobují pouze nečitelnost návodu.
 • Pokyny musí být čitelné a srozumitelné. Informace musí být formulovány jednoduchým způsobem, nenechávat žádné pochybnosti ani neposkytovat prostor pro různé interpretace. Pokud je to možné, musí být informace poskytovány prostřednictvím schémat, fotografií nebo výkresů.
 • Základem pro přípravu pokynů jsou následující informace a dokumenty:
  • Plán BIOZ – bezpečnosti a ochrany zdraví,
  • hodnocení pracovního rizika pro daný úkol (HPR),
  • projektová dokumentace, včetně prováděcího projektu, technických specifikací,
  • harmonogram provádění prací,
  • organizační plán staveniště,
  • technická a provozní dokumentace strojů a zařízení, návody k obsluze, bezpečnostní listy chemických látek apod.,
  • pokyny obsažené v předpisech, procedurách a standardech,
  • informace o koordinaci BOZP, které se týkají pracovních procesů prováděných v bezprostřední blízkosti plánovaných prací.
 • Schválené a přijaté PBPP jsou podmínkou pro zahájení provádění prací. Pokyny schvaluje (podepisuje) oprávněná osoba, která zastupujíce dodavatele. Schválený dokument dále ještě přijímá stavbyvedoucí Budimex SA nebo jím určená osoba. Přijetí je potvrzeno písemně.
 • PBPP lze měnit a aktualizovat podle potřeb stavby nebo technologického procesu. Procedura pro schválení a přijetí je pokaždé stejná.

  Pozor!

  Pokyny pro přípravu PBPP jsou k dispozici na stránce:

  http://www.porozumieniedlabezpieczenstwa.pl

 

2. Organizace bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí

 

2.1. Organizace prací a dohled nad jejich řádným prováděním:

 

2.1.1. Dodavatel je povinen zajistit stálý dohled nad zaměstnanci a nad prováděnými pracemi osobou s kvalifikací vyžadovanou ustanoveními pracovního práva, tedy osobou, která řídící práce ve smyslu zákoníku práce.

 

2.1.2. V případě provádění stavebních prací je dodavatel povinen zajistit přímý dozor osobami s odpovídající stavební kvalifikací. Osoba se stavební kvalifikací a proškolení osob, které řídí zaměstnance, může současně organizovat a provádět dozor popsaný v bodě 2.1.1.

 

2.2. Kdykoli během prováděných prací je dodavatel povinen zajistit dohled popsaný v bodech 2.1.1. a 2.1.2.


2.3. Dodavatel je povinen zajistit v průběhu prací stálou přítomnost osob určených pro poskytování první pomoci, které jsou v tomto rozsahu proškoleny. Je to odpovědnost každého zaměstnavatele nebo organizátora práce.


2.4. Dodavatel je během provádění prací povinen zajistit neustálou přítomnost osob, které jsou určeny k hašení požárů a evakuaci zaměstnanců z místa výkonu práce.


2.5.  Dodavatel je povinen zajistit dozor a poradenství v oblasti BOZP prováděné kvalifikovanou službou BOZP nebo osobami, které absolvovaly příslušné školení a mají vydané oprávnění (zaměstnavatel, osoba pověřená plněním povinností v souladu s platnou právní úpravou). Dozor nad BOZP se musí týkat všech zaměstnanců a osob, s jejichž pomocí budou práce prováděny. Osoba, která plní úkoly služby BOZP, je povinna navštěvovat pracoviště a dokumentovat prováděné činnosti v oblasti zjištěných nedostatků a doporučených nápravných opatření.

 

3. Příprava zaměstnanců na provedení práce

 

Dodavatel je povinen vykonávat práci s pomocí zaměstnanců a osob plně schopných plnit svěřené úkoly s nezbytnou kvalifikací a oprávnění. Způsobilost

k výkonu práce a kvalifikace se dokládají u každého zaměstnance individuálně s přihlédnutím k zastávané pozici a svěřené práci. Dokumenty, které potvrzují oprávnění a kvalifikaci jsou:

 

 • platné lékařské osvědčení o absenci kontraindikací k práci vydané lékařem, jenž je zapsán v registru lékařů provádějících preventivní prohlídky, vedené vojvodským centrem pracovního lékařství (v případě zaměstnanců – cizinců ze zemí EU je přípustné přeložit lékařské potvrzení přeložené soudním překladatelem);
 • platné periodické školení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V případě zaměstnanců zaměstnaných na dělnických pozicích je aktualizace školení vyžadována minimálně 1x ročně, v případě zaměstnavatelů a osob řídících zaměstnance je aktualizace požadována minimálně 1x za 3 roky;
 • doklady potvrzující další kvalifikaci (jsou-li k výkonu svěřené práce vyžadovány, např. kvalifikace obsluhy bagru, kvalifikace lešenáře apod.). Osoba, která provádí práci, musí mít tyto doklady na pracovišti.

 

Nemožnost předložení dokumentů je považováno za nesplnění výše uvedených podmínek a vede k odmítnutí umožnit zaměstnanci vykonávat práci nebo odvolání z práce.
 

4. Pracovní oděvy, obuv a osobní ochranné prostředky

 

4.1. Dodavatel je povinen vybavit zaměstnance pracovním oděvem a bezpečnostní obuví minimálně typu S3 (a s doplňkovými vlastnostmi ve vztahu k pozicím svářeč, elektrikář apod.) a osobními ochrannými pracovními prostředky zvolenými přiměřeně ke zjištěným nebezpečím (HPR bod 1.1.).


4.2. Bez ohledu na prostředky zvolené v souvislosti s vykonávanou prací jsou základním vybavením zaměstnance a každé osoby pobývající na staveništi:

 

 • pracovní oděvy pokrývající paže a nohy,
 • varovná vesta v souladu s PN-EN 471 (třída viditelnosti II) s označením, které umožňuje identifikaci zhotovitele,
 • ochranná obuv s ochranou kotníkového kloubu, která splňuje požadavky kategorie S3 v souladu s normou PN-EN ISO 20345
 • ochranná přilba v souladu s EN 397, (příslušné barvy: dozorový personál – bílá, vazač – červená, ostatní zaměstnanci – jakákoliv barva),
 • ochranné brýle ve třídě min. 1F v souladu s EN 166
 • při řezání úhlovými bruskami obličejový štít spojený s ochrannou přilbou,
 • další požadavky specifikované vedením stavby a popsané v plánu BIOZ.

 

4.3. Výše uvedené osobní ochranné pracovní prostředky musí být poskytovány jak zaměstnancům provádějícím práce, tak osobám zdržujícím se na staveništi. Tato povinnost se vztahuje na každého bez ohledu na druh vykonávané práce nebo účel návštěvy.


4.4. Všechny osobní ochranné prostředky používané na staveništi musí:

 

 • mít viditelnou značku CE a třídu ochrany,
 • být použity v době použitelnosti/trvanlivosti předepsané výrobcem,
 • být vybaveny doklady, které dokazují provedení kontroly stanovené výrobcem,
 • být v dobrém technickém stavu,
 • být udržovány v náležité čistotě.

 

4.5. Druh a množství osobních ochranných pracovních prostředků a související náklady musí být stanoveny na základě HPR a počtu zaměstnanců a osob, které budou vykonávat práci nebo se zdržovat na staveništi. 

 

5. Práce, které musí vykonávat minimálně dvě osoby

 

Dodavatel je povinen identifikovat stavební práce a stavební práce probíhající v rámci zakázky, které musí být prováděny minimálně dvěma osobami a zajistit pro tento případ příslušný počet zaměstnanců. Identifikace musí být provedena na základě hodnocení pracovního rizika daného úkolu (HPR) a platných předpisů.
 

6. Stroje, vybavení a technická zařízení

 

6.1. Dodavatel je povinen zajistit, aby všechny stroje a technická zařízení

na staveništi splňovaly požadavky předpisů a směrnic EU a měly čitelné označení CE. Při absenci označení CE je podmínkou uvedení do provozu prohlášení o shodě se základními požadavky příslušných směrnic Evropské unie. Prohlášení může být v polštině nebo angličtině. Pokud je vyhotoveno v angličtině, musí být k dispozici překlad vyhotovený soudním překladatelem. To platí zejména pro: všechny druhy stavebních strojů, manipulačních zařízení, tlakových zařízení a veškerá zařízení, pro jejichž obsluhu jsou vyžadovaná oprávnění vydávána Instytutem Maszyn Budowlanych i Górnictwa Skalnego [Institutem stavebních strojů a hornictví].

 

6.2. Všechna samohybná vozidla, stroje a zařízení musí být vybavena výstražným/blikajícím světlem (signalizujícím pohyb vozidla) a zvukovou signalizací pro couvání.

 

6.3. V případě dodávky lešení s montáží nebo provádění prací s jejich použitím, včetně montážních a demontážních prací, je nutné zajistit, aby montáž prováděly osoby s kvalifikací lešenáře a přejímka byla provedena osobou se stavebními oprávněními a kvalifikací pro dozor nad montážními pracemi a také s oprávněním pro převzetí a potvrzení správnosti montáže lešení.

 

6.4. Zhotovitel je povinen skladovat v místě provádění práce dokumentaci, která je základem bezpečného provozu zařízení, lešení a strojů, např. návrhy lešení, předávací protokoly, kontrolní dokumenty orgánů technické kontroly apod.

 

7. Bezpečnost provozování elektrických instalací

 

7.1. Při provádění prací na staveništi je dodavatel povinen používat elektrické nářadí splňující minimální stupeň ochrany proti vniknutí cizího tělesa a vniknutí kapalin IP44.


7.2. Všechny elektrické kabely používané na staveništi, včetně prodlužovacích kabelů, se musí skládat z kabelů s pláštěm (označené písmenem „O“ na kabelu) a musí být schváleny pro použití v otevřeném prostoru.

7.3. Všechna energetická zařízení používaná na stavbě musí splňovat požadavky norem a mít označení CE.

 

8. Práce ve výškách

 

8.1.

Práce, která vyžaduje, aby byli zaměstnanci ve výšce, musí být organizována s využitím profesionálních plošin a pracovního lešení. Standardní organizace práce ve výškách s použitím žebříků je zakázána.
 

K provádění jednotlivých činností je povoleno používat žebříky za předpokladu, že podmínky pro jejich realizaci jsou zohledněny v PBPP a jsou odsouhlaseny stavbyvedoucím.
 

8.2. Při plánování prací, které vyžadují pobyt ve výšce, je v první řadě nutné naplánovat zajištění pracovišť s využitím kolektivních ochranných opatření. Pokud to možné, je přípustné provádět práce s využitím individuálních ochranných opatření za předpokladu upřesnění druhu opatření a způsobu jejich aplikace v PBPP a po získání souhlasu stavbyvedoucího.

 

9. První pomoc

 

Dodavatel je povinen poskytnout zaměstnancům, zejména osobám proškoleným v poskytování první pomoci (v souladu s bodem 2.3), přenosnou lékárničku, která obsahuje základní materiály a prostředky pro poskytování první pomoci. Složení lékárničky určuje lékař pracovního lékařství spolupracující s dodavatelem. Kontrola obsahu lékárničky se provádí na základě seznamu materiálů a prostředků schválených lékařem. Lékárničku je nutné pravidelně doplňovat.
 

10. Požární ochrana

 

Dodavatel, který provádí práce, u kterých existuje nebezpečí vzniku požáru, je povinen zajistit na pracovištích nezbytná opatření stanovená v PBPP, která zabrání šíření se požáru. Hasicí přístroje musí mít platnou technickou kontrolu v souladu s doporučeními výrobce.

V každém případě, kdy jsou prováděny práce, u kterých existuje nebezpečí vzniku požáru, je dodavatel povinen získat povolení k provedení práce od generálního dodavatele v souladu s procedurou (PTW).

 

11. Sociální zázemí

 

Dodavatel je povinen poskytnout všem osobám, s jejichž pomocí stavební práce provádí, hygienické a sociální zázemí v podobě:

 

 • šatny,
 • jídelny,
 • toalet umístěných v blízkosti pracovišť,
 • sociálních zařízení (umývárny, sprchy, toalety).

 

Tato povinnost je plněna v úzké spolupráci s generálním dodavatelem, který zajišťuje hygienické a sociální zázemí všem osobám, které pracují na stavbě. Způsob vyúčtování nákladů (náklady na pronájem a provoz kontejnerů a úklid) je součástí smlouvy.

 

12. Ochrana životního prostředí, sběr a třídění odpadu

 

12.1. Dodavatel je povinen zohlednit ve fázi zpracovávání cenové nabídky standardy požadavků Budimex SA v oblasti ochrany životního prostředí a také právní a jiné požadavky platné na území realizované investice (požadavky rozhodnutí o ochraně životního prostředí).


12.2.  Dodavatel je odpovědný za nakládání s odpadem, který tvoří. To znamená, že je povinen řádně shromažďovat odpad (kontejnery na odpad nebo jiné nádoby), navázat spolupráci s firmou, která odváží odpad a také vést evidenci odpadů.


12.3. Dodavatel je povinen v Pokynech pro bezpečné provádění prací (PBPP) specifikovat před zahájením prací druh a množství nebezpečného odpadu, jehož vytvoření předpokládá, a také způsob nakládání s tímto odpadem, a to v souladu s Plánem nakládání se stavebním odpadem, jenž je přijat v plánu BIOZ, ve vztahu k rozsahu jím prováděných prací.

 

12.4. V případě, že generální dodavatel zajišťuje odvoz odpadu, je způsob organizace a vyúčtování součástí smlouvy.

 

12.5. Dodavatel je povinen reagovat na mimořádné události a ekologické havárie, v souladu se systémem a standardem jednání přijatým společnosti Budimex SA, a dodavatelé provádějící práce s využitím stavebních strojů a vozidel jsou povinni poskytnout zaměstnancům:

 

 1. sorbent pro zajištění úniku paliva a technických kapalin,
 2. sorpční rohože používané k ochraně úniku paliva během jeho doplňování.

 

13. Dokumenty a jejich uchovávání

 

Dodavatel je povinen mít na staveništi k dispozici dokumentaci, která je základem pro připuštění k realizaci stavebních prací, včetně dokumentace v oblasti přípravy technologického procesu a dokumentace týkající se osob, s jejichž pomocí budou práce prováděny, tzv. "Pořadač dodavatele“ (Contractor file binder). Výše uvedené doklady je dodavatel povinen předložit na každou žádost generálního dodavatele.

 

Povinné dokumenty, které jsou součástí „Pořadače dodavatele“, jsou:

 

 • Hodnocení pracovního rizika pro daný úkol (HPR),
 • schválené a přijaté Pokyny pro bezpečné provedení prací (PBPP),
 • platné lékařské osvědčení o absenci kontraindikací k práci vydané lékařem, jenž je zapsán v registru lékařů provádějících preventivní prohlídky, vedené vojvodským centrem pracovního lékařství (v případě zaměstnanců – cizinců ze zemí EU je přípustné přeložit lékařské potvrzení přeložené soudním překladatelem),
 • platné osvědčení o absolvování periodického školení v oblasti BOZP. V případě zaměstnanců zaměstnaných na dělnických pracovních místech je aktualizace školení nutná minimálně jednou ročně, v případě zaměstnavatelů a osob, které řídí zaměstnance, je aktualizace školení nutná minimálně jednou za 3 roky,
 • osvědčení, která potvrzují průběh odborné přípravy na pracovišti,
 • technická a provozní dokumentace strojů a zařízení, návody k obsluze, bezpečnostní listy chemických látek, návrhy, měření, dokumenty, které potvrzují bezpečnost na pracovišti apod.,
 • doklady, které potvrzují provádění kontrol stanovených výrobcem osobních ochranných prostředků,
 • denní odbavovací karty (startovací karta),
 • iné uvedené v plánu BIOZ nebo určené stavbyvedoucím.

 

 

Veškeré pochybnosti a způsob plnění výše uvedených povinností budou projednány během jednání. Připravte si prosím informace ve výše uvedeném rozsahu. Požadavky na dodavatele a subdodavatele ke stažení jako dokument PDF