Budimex.pl
PL    

Ład korporacyjny

I.Z.1.1. Podstawowe dokumenty korporacyjne

Statut Budimeksu SA
Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Budimeksu SA

 Regulamin Rady Nadzorczej Budimeksu SA

Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Budimeksu SA

Regulamin Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Budimeksu SA
Regulamin Zarządu Budimeksu SA 

 

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW

 "Dobre Praktyki Spółek notowanych na GPW 2016"

Uchwała Zarządu Budimeksu SA z dn. 11.12.2015 w sprawie stosowania "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016" 
Uchwała Rady Nadzorczej Budimeksu SA z dn. 16.12.2015 w sprawie stosowania "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016" 

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 obowiązujące od 1 stycznia 2016 r.

I.Z.1.2. Władze spółki
I.Z.1.3. Podział zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu
I.Z.1.4. Struktura akcjonariatu
I.Z.1.5. Raporty bieżące i okresowe
I.Z.1.6. Kalendarz zdarzeń korporacyjnych

I.Z.1.7. Materiały informacyjne na temat strategii spółki oraz jej wyników finansowych:

a) Strategia

b) Materiały informacyjne na temat wyników finansowych:

 

201720162015201420132012

  3Q2017

   3Q2016

   3Q2015

3Q20143Q20133Q2012

    1H2017

   1H2016

   1H2015

1H20141H20131H2012

    1Q2017

   1Q2016

   1Q2015

1Q20141Q20131Q2012

 

I.Z.1.8. Wybrane dane finansowe spółki za ostatnie 5 lat:

a) Budimex SA

b) Grupa Budimex

I.Z.1.9. Informacje na temat dywidendy

I.Z.1.10. Spółka nie publikuje prognoz finansowych

I.Z.1.11. Informacja o treści obowiązującej w Budimeksie SA reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 

Rada Nadzorcza dokonuje wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Budimeksu SA i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex na podstawie rekomendacji Komitetu Audytu na okres co najmniej dwóch lat.

I.Z.1.12. Oświadczenie o stosowaniu przez spółkę ładu korporacyjnego

I.Z.1.13. Stan stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w "Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016"

 

   Raport o stosowaniu przez spółkę zasad dobrych praktyk

 

Aktualny stan stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w "Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016" poniżej

 

   Aktualny stan stosowania przez spółkę zasad dobrych praktyk

I.Z.1.14. Materiały przekazywane walnemu zgromadzeniu

I.Z.1.15. Polityka różnorodności

 

Jak Spółka realizuje Politykę Różnorodności?

I.Z.1.16. Transmisja obrad walnego zgromadzenia - rozpocznie się w dniu 17 maja 2018 o godzinie 9.00.

I.Z.1.17. Uzasadnienia do projektów uchwał walnego zgromadzenia:

ZWZ 2018

ZWZ 2017

ZWZ 2016

ZWZ 2015

ZWZ 2014

ZWZ 2013

ZWZ 2012

ZWZ 2011

I.Z.1.18. Informacja na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad. Informacja o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy.
I.Z.1.19. Pytania akcjonariuszy do zarządu w trybie art. 428 § 1 lub § 6 Kodeksu spółek handlowych oraz odpowiedzi zarządu lub wyjaśnienie przyczyny ich braku.

I.Z.1.20. Zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia:

ZWZ 2017

ZWZ 2016

ZWZ 2015

ZWZ 2014

ZWZ 2013

ZWZ 2012

ZWZ 2011

I.Z.1.21. Dane kontaktowe do osób odpowiedzialnych w spółce za komunikację z inwestorami:

a) Michał Kielin: michal.kielin@budimex.pl

b) Adam Skwarski: adam.skwarski@budimex.pl

 

Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Budimex SA

 

w roku 2017
w roku 2016
w roku 2015
w roku 2014
w roku 2013
w roku 2012
w roku 2011

 

 

Oświadczenia członków Rady Nadzorczej

Oświadczenia członków Rady Nadzorczej dotyczące niezależności.

 

Oświadczenie o załączonej niżej treści złożyli następujący członkowie Rady Nadzorczej:

  • Marzenna Weresa
  • Piotr Kamiński
  • Janusz Dedo

 

Treść oświadczenia:

 

„W związku z pełnieniem przeze mnie funkcji Członka Rady Nadzorczej Budimex S.A. oświadczam, że spełniam kryteria niezależności określone w pkt od a) do i) w ust. 1 oraz ust. 2 Załącznika nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

Oświadczam również, że niezależnie od pkt b ww. Załącznika, nie jestem pracownikiem Budimex S.A., podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego, jak również nie jestem związana/y z tymi podmiotami umową o podobnym charakterze.

Równocześnie oświadczam, że nie pozostaję w rzeczywistych i istotnych powiązaniach z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Budimex S.A.”

 

Skład osobowy Komitetów Rady Nadzorczej

Komitet Audytu:

 

1. Marzenna Anna Weresa - przewodnicząca
2. Janusz Dedo
3. Javier Galindo Hernandez

 

Komitet Wynagrodzeń:

 

  1. Marek Michałowski - przewodniczący
  2. Igor Chalupec
  3. Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco

 

Komitet Inwestycyjny:

 

  1. Piotr Kamiński - przewodniczący
  2. Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco
  3. Javier Galindo Hernandez

Bieżące i okresowe raporty z działalności spółki oraz Grupy Budimex

Walne zgromadzenia
( więcej )

Relacje ze Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń Spółki - nowe przepisy, ustawy,  zarządzenia i zmiany oraz informacje dla przedstawicieli mediów o możliwości i sposobie wzięcia udziału w posiedzeniach.  

Pozostałe
( więcej )

Polityka i procedura Budimex S.A. w zakresie wyboru podmiotu uprawnionego do badania ustawowego sprawozdań finansowych


Rozumiem

Ten Serwis używa ciasteczek (plików cookie), dzięki którym może działać lepiej. Przeczytaj o plikach cookie w Polityce prywatności Serwisu