Budimex.pl
PL    

Ład korporacyjny

I.Z.1.1. Podstawowe dokumenty korporacyjne

Statut Budimeksu SA
Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Budimeksu SA

 Regulamin Rady Nadzorczej Budimeksu SA

Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Budimeksu SA

Regulamin Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Budimeksu SA
Regulamin Zarządu Budimeksu SA 

 

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW

 "Dobre Praktyki Spółek notowanych na GPW 2016"

Uchwała Zarządu Budimeksu SA z dn. 11.12.2015 w sprawie stosowania "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016" 
Uchwała Rady Nadzorczej Budimeksu SA z dn. 16.12.2015 w sprawie stosowania "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016" 

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 obowiązujące od 1 stycznia 2016 r.

I.Z.1.2. Władze spółki
I.Z.1.3. Podział zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu
I.Z.1.4. Struktura akcjonariatu
I.Z.1.5. Raporty bieżące i okresowe
I.Z.1.6. Kalendarz zdarzeń korporacyjnych

I.Z.1.7. Materiały informacyjne na temat strategii spółki oraz jej wyników finansowych:

a) Strategia

b) Materiały informacyjne na temat wyników finansowych:

 

201820172016201520142013

3Q2018

   3Q2017

  3Q2016

  3Q20153Q20143Q2013

   1H2018

   1H2017

  1H2016

1H20151H20141H2013

   1Q2018

   1Q2017

  1Q2016

1Q20151Q20141Q2013

 

I.Z.1.8. Wybrane dane finansowe spółki za ostatnie 5 lat:

a) Budimex SA

b) Grupa Budimex

I.Z.1.9. Informacje na temat dywidendy

I.Z.1.10. Spółka nie publikuje prognoz finansowych

I.Z.1.11. Informacja o treści obowiązującej w Budimeksie SA reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 

Rada Nadzorcza dokonuje wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Budimeksu SA i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex na podstawie rekomendacji Komitetu Audytu na okres co najmniej dwóch lat.

I.Z.1.12. Oświadczenie o stosowaniu przez spółkę ładu korporacyjnego

I.Z.1.13. Stan stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w "Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016"

 

   Raport o stosowaniu przez spółkę zasad dobrych praktyk

 

Aktualny stan stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w "Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016" poniżej

 

   Aktualny stan stosowania przez spółkę zasad dobrych praktyk

I.Z.1.14. Materiały przekazywane walnemu zgromadzeniu

I.Z.1.15. Polityka różnorodności

 

Jak Spółka realizuje Politykę Różnorodności?

I.Z.1.16. Transmisja obrad walnego zgromadzenia z dnia 16 maja 2019 godzina 15.00.

I.Z.1.17. Uzasadnienia do projektów uchwał walnego zgromadzenia:

ZWZ 2019

ZWZ 2018

ZWZ 2017

ZWZ 2016

ZWZ 2015

ZWZ 2014

ZWZ 2013

ZWZ 2012

ZWZ 2011

I.Z.1.18. Informacja na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad. Informacja o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy.
I.Z.1.19. Pytania akcjonariuszy do zarządu w trybie art. 428 § 1 lub § 6 Kodeksu spółek handlowych oraz odpowiedzi zarządu lub wyjaśnienie przyczyny ich braku.

I.Z.1.20. Zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia:

ZWZ 2019

ZWZ 2018

ZWZ 2017

ZWZ 2016

ZWZ 2015

ZWZ 2014

ZWZ 2013

ZWZ 2012

ZWZ 2011

I.Z.1.21. Dane kontaktowe do osób odpowiedzialnych w spółce za komunikację z inwestorami:

a) Michał Kielin: michal.kielin@budimex.pl

b) Adam Skwarski: adam.skwarski@budimex.pl

 

Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Budimex SA

 

w roku 2018
w roku 2017
w roku 2016
w roku 2015
w roku 2014
w roku 2013
w roku 2012
w roku 2011

 

 

Oświadczenia członków Rady Nadzorczej

Oświadczenia członków Rady Nadzorczej dotyczące niezależności.

 

Oświadczenie o załączonej niżej treści złożyli następujący członkowie Rady Nadzorczej:

  • Danuta Dąbrowska
  • Agnieszka Słomka-Gołębiowska
  • Janusz Dedo

 

Treść oświadczenia:

 

„W związku z pełnieniem przeze mnie funkcji Członka Rady Nadzorczej Budimex S.A. oświadczam, że spełniam kryteria niezależności określone w pkt od a) do i) w ust. 1 oraz ust. 2 Załącznika nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

Oświadczam również, że niezależnie od pkt b ww. Załącznika, nie jestem pracownikiem Budimex S.A., podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego, jak również nie jestem związana/y z tymi podmiotami umową o podobnym charakterze.

Równocześnie oświadczam, że nie pozostaję w rzeczywistych i istotnych powiązaniach z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Budimex S.A.”

 

Skład osobowy Komitetów Rady Nadzorczej

 

Komitet Audytu:

 

1. Danuta Dąbrowska
2. Agnieszka Słomka-Gołębiowska
3. Javier Galindo Hernandez

 

Komitet Wynagrodzeń:

 

1. Igor Chalupec

2. Juan Ignacio Gaston Najarro

3. Marek Michałowski

 

Komitet Inwestycyjny:

 

1. Janusz Dedo
2. Javier Galindo Hernandez

3. Fernando Luis Pascual Larragoiti

Bieżące i okresowe raporty z działalności spółki oraz Grupy Budimex

Walne zgromadzenia
( więcej )

Relacje ze Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń Spółki - nowe przepisy, ustawy,  zarządzenia i zmiany oraz informacje dla przedstawicieli mediów o możliwości i sposobie wzięcia udziału w posiedzeniach.  

Pozostałe
( więcej )

Polityka i procedura Budimex S.A. w zakresie wyboru podmiotu uprawnionego do badania ustawowego sprawozdań finansowych


Rozumiem

Ten Serwis używa ciasteczek (plików cookie), dzięki którym może działać lepiej. Przeczytaj o plikach cookie w Polityce prywatności Serwisu